Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

You can automatically execute a macro when a specified software event occurs by assigning the desired macro to the event. The following table provides an overview of document events and at what point an assigned macro is executed.

घटना

एउटा मानाङ्कन गरिएको म्याक्रो कार्यान्वयन गरियो...

routine

Start Application

...after a LibreOffice application is started.

OnStartApp

Close Application

...एउटा LibreOffice अनुप्रयोग समाप्त गर्नु अगाडि

OnCloseApp

Document created

...New document created with File - New or with the New icon. Note that this event also fires when Basic IDE opens.

OnCreate

New Document

...पछाडि फाइल - नयाँ वानयाँ प्रतिमाबाट एउटा नयाँ कागजात सिर्जना गरियो ।

OnNew

Document loading finished

...before a document is opened with File - Open or with the Open icon.

OnLoadFinished

कागजात खोल्नुहोस्

...पछाडि फाइल - खोल्नुहोस् वा खोल्नुहोस् प्रतिमाबाट एउटा कागजात खोलियो ।

OnLoad

Document is going to be closed

...कागजात बन्द गर्नु अगाडि ।

OnPrepareUnload

कागजात बन्द हुदैछ ।

...कागजात बन्द भएपछि । जब बन्द गर्नुभन्दा आगाडि कागजात बचत गर्दा त्यो घटना "कागजात बचत गर्नुहोस्" याद गर्नुहोस् या आफै आउन पनि सक्छ ।

OnUnload

-no UI-

OnLayoutFinished

View created

Document is displayed. Note that this event also happens when a document is duplicated.

OnViewCreated

View is going to be closed

Document layout is getting removed.

OnPrepareViewClosing

View closed

Document layout is cleared prior to the document closure.

OnViewClosed

कागजात सक्रिय पार्नुहोस्

...कागजात अग्रभूमीमा ल्याए पछि ।

OnFocus

कागजात निस्क्रिय पार्नुहोस्

...अर्को कागजात पृष्ठभूमिमा ल्याए पछि ।

OnUnfocus

कागजात बचत गर्नुहोस्

...अगाडि फाइल - बचत गर्नुहोस् वा प्रतिमाबचत गर्नुहोस्सँग कागजात बचत गरेको छ,त्यसले पहिल्यै निर्दिष्ट भएको कागजातको नाम प्रदन गरेको थियो ।

OnSaveAs

कागजात बचत भइसकेको छ

...पछाडि फाइल - बचत गर्नुहोस् वा प्रतिमाबचत गर्नुहोस्सँग कागजात बचत गरेको छ, त्यसले पहिल्यै निर्दिष्ट भएको कागजातको नाम प्रदन गरेको थियो ।

OnSaveDone

Saving of document failed

Document could not be saved.

OnSaveFailed

यस रूपमा कागजात बचत गर्नुहोस्

...अगाडि निर्दिष्ट नाम (फाइल - यस रूपमा बचत गर्नुहोस्, वा फाइल - बचत गर्नुहोस् वा बचत गर्नुहोस् प्रतिमा को तल एउटा कागजात बचत गरियो, यदि कागजात नाम अहिले सम्म पनि निर्दिष्ट गरिएको छैन भने) ।

OnSaveAs

कागजात यस रूपामा बचत गरिसकिएको छ ।

...पछाडि निर्दिष्ट नामको तल कागजात बचत भएको थियो(फाइल - यसरूपमा बचत गर्नुहोस्, वा फाइल - बचत गर्नुहोस् वा प्रतिमासँग बचत गर्नुहोस्, यदि कागजात नाम अहिले सम्म पनि निर्दिष्ट गरिएको छैन भने) ।

OnSaveAsDone

'Save As' has failed

Document could not be saved.

OnSaveAsFailed

-no UI-

When the document disk location has changed, for example after a File - Save As action.

OnStorageChanged

Storing or exporting copy of document

...before a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyTo

Document copy has been created

...after a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyToDone

Creating of document copy failed

Document could not be copied or exported.

OnCopyToFailed

Print document

...after the Print dialog is closed, but before the actual print process begins. This event occurs for each copy printed.

OnPrint

-no UI-

...after document security settings have changed.

OnModeChanged

'Modified' status was changed

Modified state of a document has changed.

OnModifyChanged

Document title changed

When the document title gets updated.

OnTitleChanged

Loaded a sub component

...after a database form has been opened.

OnSubComponentOpened

Closed a sub component

...after a database form has been closed.

OnSubComponentClosed

Printing of form letters started

...before printing form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMerge

Printing of form letters finished

...after printing of form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMergeFinished

Printing of form fields started

...before printing form fields.

OnFieldMerge

Printing of form fields finished

...after printing form fields.

OnFieldMergeFinished

पृष्ठ गणनाको परिवर्तन गर्नुहोस्

When the page count changes.

OnPageCountChanged


note

Most events relate to documents, except OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate and OnLoadFinished that occur at application level. OnSubComponentOpened, and OnSubComponentClosed events are fired by database's forms.


tip

Writer documents are triggering those specific events: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished and OnPageCountChanged.


घटनामा म्याक्रो मानाङ्कन

 1. उपकरणहरू - अनुकूलन रोज्नुहोस् र घटनाहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. सङ्ग्रह गर्नुहोस् विकल्प चयन गरेर तपाईँले मानाङ्कन विश्वव्यापी रूपमा वैध गराउन चाहनुहुन्छ अथवा यो कागजातमा मात्र वैध गराउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चयन गर्नुहोस् ।

 3. घटनासूचीबाट घटना चयन गर्नुहोस् ।

 4. म्याक्रोहरूसूचीबाट चयन गरिएको घटनालाई मानाङ्कन गर्न म्याक्रो समावेश मोड्युल चयन गर्नुहोस् । यो सूचीले मोड्युलहरू,लाइब्रेरीहरू,फाइलहरू,र टेम्प्लेटहरूको सूचीलाई तहगत रूपमा समावेश गराउछ ।

 5. मानाङ्कनक्लिक गर्नुहोस् ।

 6. संवाद बन्द गर्न ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

घटनाबाट म्याक्रोको कार्य हटाउदै

 1. उपकरणहरू - अनुकूलन रोज्नुहोस् र घटनाहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. कृपया तलका बुदा बाकसमा विकल्प चयन गरी तपाईँ विश्वव्यापी कार्य हटाउन चाहनुहुन्छ वा यहाँ भएको कार्यहालको कागजातमा मात्रै वैध गर्न चहानुहुन्छ चयन गर्नुहोस्:|

 3. घटना सूचीबाट हटाइने कार्यहरू समावेश गर्ने घटना चयन गर्नुहोस् ।

 4. हटाउनुहोस्क्लिक गर्नुहोस् ।

 5. संवाद बन्द गर्न ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

In addition to assigning macros to events, one can monitor events triggered in LibreOffice documents.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!