वाक्य संरचना

यो सत्रमा आधारभूत LibreOffice को आधारभूत वाक्य संरचनाका तत्वहरूलाई व्याख्या गर्दछ । सबै कथनहरूको व्याख्या गर्नका लागि आधारभूत LibreOffice पथ पर्दशकलाई सान्दर्भिक गर्नुहोस् जुन छुट्टै उपलब्ध हुन्छ ।

चलहरू प्रयोग गर्दै

दिएको कुराले आधारभूत LibreOffice भित्र प्रयोग आधारभूत चलहरूको व्याख्या गर्दछ ।

वस्तु बिवरणिका प्रयोग

वस्तु बिवरणिकाले तपाईँले सिर्जना गरेको LibreOfficeमा सबै मोड्युलहरू र संवादहरूको समिक्षा उपलब्ध गराउछ ।

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

लाइब्रेरीहरू, मोड्युलहरू र संवादहरू

तल दिएका व्याख्याहरू आधारभूत LibreOffice मा लाइब्रेरी, मोड्युल र संवादहरूको आधारभूत प्रयोग गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!