Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

तल दिएका उदहरणहरू नँया संवाद"Dialog1" बुझाउनेहरूका लागि हो । संवाद सम्पादक भित्र संवाद सिर्जना गर्नलाई र निम्न तल दिइएका नियन्त्रणहरू थप्नलाई उपकरण बाकस बारमा उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुहोस्: एउटा परिक्षण बाकस "CheckBox1" बुझाउने, एउटा लेबल फाँट "Label1" बुझाउने, एउटा बटन "CommandButton1" बुझाउने, र एउटा सूची बाकस "ListBox1" बुझाउने ।

चेतावनी प्रतिमा

जब तपाईँ चल वस्तुलाई नियन्त्रणमा टाँस्नुहुन्छ साना अक्षर र ठुला अक्षरसँग सुहाउदो हुनुपर्छ ।


संवादहरू लोड गर्नका लागि विश्वव्यापी प्रकार्य


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

एउटा संवाद प्रदर्शन


चलहरूको रेम विश्वव्यापी परिभाषा
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

कार्यक्रममा नियन्त्रणहरूको गुणहरू पढ्नुहोस् वा सम्पादन गर्नुहोस्


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM ले संवाद नमूना प्राप्त गर्दछ
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  लेबुल १ को REM प्रदर्शन पाठ
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM ले नियन्त्रण लेबुल १ का लागि नयाँ पाठ सेट गर्दछ
  oLabel1.Text = "New Files"
  REM ले नियन्त्रण CheckBox1 का लागि नमूना गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM ले नियन्त्रणको नमूनाका लागि CheckBox1 का लागि नयाँ अवस्था सेट गर्दछ
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM ले नियन्त्रण CommandButton1 का लागि नमूना गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM ले नियन्त्रण CommandButton1 को गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM कार्यान्वयन संवाद
  oDialog1.Execute()
End Sub

एउटा ListBox मा एउटा प्रविष्ट थप्नुहोस्


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM ले ListBox मा एउटा नयाँ प्रविष्ट थप्दछ
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

एउटा सुची बाकसबाट एउटा प्रविष्ट हटाउनुहोस्


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM ले सूची बाकसबाट पहिलो प्रविष्टि हटाउँछ
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!