Access2Base

Access2Base भनेको के हो?

Access2Base is a LibreOffice BASIC library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "Application macros and dialogs".

The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice Base application, but also from any LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.

Access2Base द्वारा प्रदान गरिएको एपीआई मानक यूएन्ओ एपीआई (एपीआई = अनुप्रयोग प्रोग्रामिङ इन्टरफेस)को तुलनामा अधिक संक्षिप्त, सहज र सिक्न सजिलो छ।

चेतावनी प्रतिमा

पुस्तकालय अनलाईनमा दस्तावेज गरिएको छhttp://www.access2base.com


लागू गरिएका म्याकहरूमा यी समावेश छन्:

 1. फारमहरू , संवादहरू नियन्त्रणहरू हेरफेरको लागि माइक्रोसफ्ट एक्सेस अब्जेक्ट मोडेल जस्तै सरल र विस्तारयोग्य API।

 2. डाटाबेसको पहुँचको लागि एपीआई तालिका , क्वेरी, रेकोर्डसेटअनि क्षेत्र वस्तुहरू

 3. a number of actions with a syntax identical to their corresponding Microsoft Access macros/actions,

 4. the DLookup, DSum, ... database functions,

 5. the support of the shortcut notations like Forms!myForm!myControl

in addition

 1. a consistent errors and exceptions handler,

 2. facilities for programming form, dialog and control events and

 3. the support of both embedded forms and standalone (Writer) forms.

Compare Access2Base with Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!