Tabell

Viser kommandoer som kan brukes til ĂĄ sette inn og redigere en tabell i et tekstdokument.

Sett inn tabell

Setter inn en ny tabell.

Sett inn

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Rader Ovenfor

Sett inn en rad over raden hvor markøren er plassert.

Rader Under

Sett inn en rad under raden hvor markøren er plassert.

Rader

Ă…pner dialogboksen for ĂĄ sette inn rader.

Kolonner Før

Setter inn en kolonne før kolonnen der markøren er plassert.

Kolonner Etter

Setter inn en kolonne etter kolonnen der markøren er plassert.

Kolonner

Ă…pner dialogboksen for ĂĄ sette inn kolonner.

Slett

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Rader

Sletter de valgte radene.

Kolonner

Sletter de valgte kolonnene.

Tabell

Sletter den gjeldende tabellen.

Velg

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Celle

Velger den gjeldende cellen.

Rad

Velger den gjeldende raden.

Kolonne

Velger den gjeldende kolonnen.

Tabell

Velger den gjeldende tabellen.

Størrelse

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Radhøyde

Åpner dialogvinduet for radhøyde, der du kan endre høyden på en rad.

Minimal radhøyde

Juster radhøyden for valgte rad(er) slik at det høyeste innholdet i hver valgte rad passer nøyaktig.

Beste radhøyde

Angi radhøyde for valgte tabellrader slik at hver rad har samme høyde som raden med det høyeste innholdet.

Fordel rader jevnt

Juster høyden på de valgte radene for å matche høyden på den høyeste raden i utvalget.

Kolonnevidde

Ă…pner dialogvinduet for kolonnebredde, der du kan endre bredden til en kolonne.

Minimal kolonnebredde

Beste kolonnebredde

Juster kolonnebredder blant kolonner av valgte celler, i henhold til avsnittslengden i hver valgte celle. Utvid tabellen, opp til sidebredde, om nødvendig.

Fordel kolonner jevnt

Juster bredden pĂĄ valgte tabellkolonner slik at hver kolonne har samme bredde. Tabellbredden og umarkerte kolonner forblir uendret.

SlĂĄ sammen celler

Kombinerer innholdet i de valgte cellene til en enkelt celle, og beholder formateringen til den første cellen i utvalget.

Del celler

Viser dialogboksen for delte celler der delingen kan defineres som enten horisontalt eller vertikalt og tallet hver celle skal deles inn i.

SlĂĄ sammen tabeller

Slår sammen to tabeller som ligger etter hverandre, til en enkelt tabell. Tabellene må stå rett ved siden av hverandre, og må ikke være skilt fra hverandre med et tomt avsnitt.

Del tabell

Brukes til å dele tabellen opp i to tabeller ved skrivemerket. Du kan også velge denne kommandoen ved å høyreklikke i en tabellcelle.

Beskytt Celler

Hindrer at innholdet i de merkede cellene endres.

Opphev beskyttelse av Celler

Fjerner cellebeskyttelsen for alle de merkede cellene i den gjeldende tabellen.

AutoFormater Stiler

Formaterer automatisk den gjeldende tabellen, med blant annet skrifter, skyggelegging og kantlinjer.

Tallformat

Ă…pner et dialogvindu der du kan angi formatet til tall i tabellen.

Nummer Gjenkjennelse

Bytter innstillingen for automatisk ĂĄ gjenkjenne tall eller datoer som du skriver inn i en tabellcelle, konverterer dem fra tekst til et passende nummerformat.

Sidehoderader gjentas pĂĄ alle sider

Gjenta en tabelloverskrift pĂĄ hver nye side som tabellen strekker seg over.

Rader som ĂĄ brytes pĂĄ sidene

Tillater sideskift eller kolonneskifte inne i en rad i tabellen. Dette alternativet brukes ikke på den første raden i en tabell hvis alternativet Gjenta overskrift er valgt.

Gjør om

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Tekst til tabell

Åpner et dialogvindu der du kan gjøre om den valgte teksten til en tabell.

Tabell til tekst

Åpner et dialogvindu der du kan gjøre om den gjeldende tabellen til tekst.

Tekstformel

Ă…pner Formellinjen der du kan skrive inn eller endre en formel.

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Egenskaper

Spesifiserer egenskapene til den valgte tabellen, for eksempel navn, justering, avstand, kolonnebredde, kantlinjer og bakgrunn.

Supporter oss!