Søke og erstatte i Writer

I tekstdokumenter kan du søke etter ord, formatering, stiler og mer. Du kan gå fra et resultat til det neste, eller så kan du framheve alle resultatene på en gang, og deretter endre formateringen, eller erstatte ordene med annen tekst.

Dialogvinduet «Søk og erstatt»

For å søke etter tekst i hele dokumentet, åpne dialogvinduet «Søk og erstatt» (Rediger → Søk og erstatt) uten at tekst er valgt i dokumentet. Hvis du bare vil søke i en del av dokumentet, velg først denne delen av teksten, og åpne deretter dialogvinduet «Søk og erstatt».

For å finne tekst

 1. Velg Rediger → Søk og erstatt for å åpne dialogvinduet «Søk og erstatt».

 2. Skriv inn søketeksten i tekstfeltet Søk etter.

 3. Klikk Søk eller Søk etter alle.

Når du trykker på Søk viser Writer den neste teksten i dokumentet som er lik søketeksten. Du kan kontrollere og redigere teksten og deretter trykke en gang til på Søk for å gå til neste tekst.

Hvis du lukka dialogvinduet, kan du trykke Ctrl + Shift +F for å finne den neste teksten uten å åpne dialogvinduet.

Du kan også bruke ikonene i det nedre høyre hjørnet av dokumentet for å gå til den neste teksten eller til andre objekter i dokumentet.

Når du trykker på Finn alle velger Writer all tekst som er lik søketeksten. Nå kan du for eksempel gjøre all denne teksten fet eller gi den en spesiell tegnstil.

For å erstatte tekst

Merknadsikon

I motsetning til å søke etter tekst, kan ikke erstatting av tekstet begrenses til det gjeldende valget.


 1. Velg Rediger → Søk og erstatt for å åpne dialogvinduet «Søk og erstatt».

 2. Skriv inn søketeksten i tekstfeltet Søk etter.

 3. Skriv inn teksten som skal erstatte søketeksten i skrivefeltet Erstatt med.

 4. Trykk enten på Erstatt eller Erstatt alle.

Når du trykker på Erstatt søker Writer i hele dokumentet etter teksten i boksen Søk etter. Søket begynner der skrivemerket er plassert. Når teksten er funnet blir den framhevet, og du kan gjøre hva du vil med den. Trykk på Erstatt for å erstatte den framheva teksten i dokumentet med teksten i boksen Erstatt med. Trykk på Søk for å fortsette til neste tekst uten å erstatte den gjeldende teksten.

Når du trykker på Erstatt alle erstatter Writer all tekst som er lik søketeksten.

For å finne stiler

Hvis du vil finne tekst i dokumentet som har en spesiell avsnittstil, for eksempel «Overskrift».

 1. Velg Rediger → Søk og erstatt for å åpne dialogvinduet «Søk og erstatt».

 2. Klikk på knappen Flere valg for å utvide dialogvinduet.

 3. Velg avkryssingsboksen Søk etter stiler.
  Skrivefeltet Søk etter er nå en listeboks hvor du kan en villkårlig avsnittsstil som er brukt i det gjeldende dokumentet.

 4. Velg hvilken stil du vil søke etter, og trykk på Søk eller Søk etter alle.

For å søke etter formatering

Hvis du vil finne tekst i dokumentet tilknytta en direkte tegnformatering:

Merknadsikon

Å finne formater finner bare direkte tegnattributter. Det finner ikke attributter lagt til som en del av en stil.


 1. Velg Rediger → Søk og erstatt for å åpne dialogvinduet «Søk og erstatt».

 2. Klikk på knappen Flere valg for å utvide dialogvinduet.

 3. Trykk på knappen Format.

 1. Klikk Søk eller Søk etter alle.

Flere valg

Likhetssøket kan finne tekst som er nesten lik søketeksten. Du kan velge hvor mange tegn som kan være ulike.

Kryss av for valget Likhetssøk. Alternativt trykk på knappen Lignende for å endre innstillingene. (Endrer alle tre tallene til 1 virker bra for Engelsk tekst.)

Tipsikon

Er støtte for asiatiske språk aktivert under → Språkinnstillinger - Språk, vil dialogvinduet «Søk og bytt ut» ha innstillinger for å søke i asiatisk tekst.


Dokumentstruktur

Dokumentstrukturen er det viktigste verktøyet for å finne og velge objekter. Du kan også bruke dette verktøyet til å flytte og organisere kapitler ved hjelp av disposisjonsvisningen av dokumentet.

Velg Rediger → Dokumentstruktur for å vise dokumentstrukturen.

Bruk dokumentstrukturen til å sette inn objekter, lenker og referanser i ett dokument, eller fra andre dokumenter. Se veiviseren Dokumentstruktur for mer informasjon.

Trykk på ikonet med den blå sirkelen på den nedre høyre delen av dokumentet for å åpne det vesle dokumentstrukturen.

Bruk det vesle dokumentstruktur-vinduet for raskt å gå til neste objekt eller finne den neste teksten i dokumentet.

Supporter oss!