Formel

Åpner en undermeny som du kan bruke til å sette inn en formel i en tabellcelle. Plasser markøren i en tabellcelle eller i dokumentet der du ønsker resultatet til å vises. KlikkFormelikonet og velg den ønskede formelen fra undermenyen

Formelen vises på inndatalinjen. Du kan velge et celleområde i en tabell ved å merke cellene du vil ta med i området, med musa. Da vil de tilsvarende cellereferansene vises på inndatalinjen. Skriv inn andre parametre du vil bruke, og trykk Bruk for å bekrefte det du har skrevet inn. Du kan også skrive inn formelen direkte hvis du kjenner syntaksen som brukes. Dette er nødvendig i noen sammenhenger, for eksempel i dialogvinduene Sett inn felter og Rediger felter.

For å bruke denne funksjonen …

GĂĄ til Tabell - Rediger formel.

I tabellverktøylinjen trykker du på Sett inn eller rediger formel-ikonet.

I et tekstdokument trykker du F2.

Formelikon på Tabellverktøylinjen

Formel


Oversikt over formelvalg

Grunnleggende regnefunksjoner

Operasjon

Navn

Eksempel

Addisjon

+

Regner ut totalsummen.

Eksempel: <A1> + 8

Subtraksjon

-

Regner ut forskjellen.

Eksempel: 10 - <B5>

Multiplikasjon

MUL eller *

Regner ut produktet.

Eksempel: 7 MUL 9 viser 63

Divisjon

DIV eller /

Beregner kvotienten.

Eksempel: 100 DIV 15 viser 6,67


Grunnleggende funksjoner i undermenyen

Funksjon

Navn

Eksempel

Sum

SUM

Regner ut summen av de markerte cellene.

Eksempel: SUM <A2:C2> viser summen av verdiene i cellene A2 til C2

Avrund

ROUND

Avrunder tal til de angitte desimalplassene.

Eksempel: 15, 678 ROUND 2 viser 15,68

Prosent

PHD

Beregner en prosentandel.

Eksempel: 10 + 15 PHD viser 10,15

Kvadratrot

SQRT

Beregner kvadratroten.

Eksempel: SQRT 25 viser 5

Potens

POW

Beregner potensen til et tall.

Eksempel: 2 POW 8 viser 256


Operatorer

Du kan sette inn forskjellige operatører i formelen. Velg mellom følgende funksjoner:

Operatør

Navn

Eksempel

Listeskille

|

Skiller elementene i en liste.

Eksempel pĂĄ bruk av en liste:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Lik

EQ eller ==

Sjekker om de valgte verdiene er like. Hvis de er ulike returneres 0 (usann), ellers returneres 1 (sann).

Eksempel: <A1> EQ 2 viser 1, hvis innholdet i A1 er lik 2

Forskjellig fra

NEQ eller !=

Kontrollerer om de valgte verdiene er ulike.

Eksempel: <A1> NEQ 2 viser 0 (feil), hvis innholdet i A1 er lik 2

Mindre enn eller lik

LEQ

Kontrollerer om verdiene er like en angitt verdi.

Eksempel: <A1> LEQ 2 viser 1 (sann), hvis innholdet i A1 er mindre enn eller lik 2

Større enn eller lik

GEQ

Tester for verdier større enn eller lik en spesifisert verdi.

Eksempel: <A1> GEQ 2 viser 1 (sann), hvis innholdet i A1 er større enn eller lik 2

Mindre enn

L

Tester for verdier mindre enn en spesifisert verdi.

Eksempel: <A1> L 2 viser 1 (true), hvis innholdet i A1 er mindre enn 2

Større enn

G

Tester for verdier som er større enn en spesifisert verdi.

Example: <A1> G 2 displays 1 (sann), if the content of A1 is greater than 2

Boolsk ELLER

OR

Tester for verdier som samsvarer med den boolske ELLER.

Eksempel: 0 OR 0 viser 0 (usann), hva som helst annet gir 1 (sann)

Boolsk ekslusiv ELLER

XOR

Tester for verdier som samsvarer med den boolske eksklusive ELLER.

Eksempel: 1 XOR 0 viser 1 (sann)

Boolsk OG

AND

Tester for verdier som samsvarer med den boolske OG.

Eksempel: 1 AND 2 viser 1 (sann)

Boolsk IKKE

NOT

Tester for verdier som samsvarer med den boolske IKKE.

Eksempel: IKKE 1 (sann) viser 0 (usann)


Statistiske funksjoner

Du kan velge mellom følgende statistiske funksjoner:

Funksjon

Navn

Eksempel

Gjennomsnitt

MEAN

Beregner det aritmetiske gjennomsnittet av verdiene i et omrĂĄde eller ei liste.

Eksempel: MEAN 10|30|20 viser 20

Minsteverdi

MIN

Beregner den minste verdien i et omrĂĄde eller ei liste.

Eksempel: MIN 10|30|20 viser 10

Maksimumsverdi

MAX

Beregner den største verdien i et område eller ei liste.

Eksempel: MAX 10|30|20 viser 30

Resultat

PRODUCT

Beregner resultatet av de valgte cellene.

Eksempel: RESULTAT <A2:C2> viser resultatet av verdiene cellene A2 til C2

Tell

COUNT

Teller antall ikke tomme celler.

Eksempel: COUNT <A2:C2> viser antall ikke-tomme celler i A2 til C2


Funksjoner

Du kan velge mellom følgende funksjoner:

Funksjon

Navn

Eksempel

Sinus

SIN

Beregner sinus i radianer.

Eksempel: SIN (PI/2) viser 1

Cosinus

COS

Beregner cosinus i radianer.

Eksempel: COS 1 viser 0,54

Tangens

TAN

Beregner tangenten til radianter.

Eksempel: TAN<A1>

Invers sinus

ASIN

Beregner invers sinus i radianer.

Eksempel: ASIN 1

Invers cosinus

ACOS

Beregner invers cosinus i radianer.

Eksempel: ACOS 1

Invers tangens

ATAN

Beregner invers tangens i radianer.

Eksempel: ATAN 1

Absolutt verdi

ABS

Returnerer den absolutte verdien av tallet.

Eksempel: ABS -34 returnerer 34

Sign

SIGN

Returnerer det algebraiske tegnet for tallet.

Eksempel: SIGN -23 returnerer -1


Variabler for dokumentegenskaper

Du vil også finne disse egenskapene under Fil → Egenskaper → Statistikk.

Navn

Beskrivelse

CHAR

Antall tegn i dokumentet

WORD

Antall ord i dokumentet

PARA

Antall avsnitt i dokumentet

GRAPH

Antall bilder i dokumentet

TABLES

Antall tabeller i dokumentet

OLE

Antall OLE-objekter i dokumentet

PAGE

Antall sider i dokumenter


Flere verdier som er angitt

Beskrivelse

Navn

Verdi

PI

PI

3.1415...

Eulers konstant

E

2.71828...

Sann

TRUE

Ikke lik 0

Usann

FALSE

0


Supporter oss!