Kolonner

Brukes til å angi valg for kolonnebredde.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Kolonnertab


Tilpass tabellbredden

Reduserer eller øker tabellbredden med endret kolonnebredde. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis Automatisk justering eller Relativ bredde er valgt på Tabell fanen, eller hvis noen tabellrader er valgt.

Juster kolonnene proporsjonalt

Endre alle de andre kolonnebreddene med samme prosentandel som den som endres. Hvis du for eksempel reduserer med halvparten av størrelsen på en kolonne, størrelsene på alle de andre kolonnene vil bli halvert. Dette alternativet krever at Tilpass tabellbredde kan aktiveres.

Plass igjen

Viser hvor mye plass som er tilgjengelig for å justere bredden på kolonnene. For å angi bredden på tabellen, klikk på Tabell fanen.

Kolonnebredde

Angi hvor brede kolonnene i tabellen skal være.

Kolonnenes bredde

Velg hvor bred den enkelte kolonnen skal være.

Pil mot venstre

Viser flere av tabellkolonnene til venstre for denne kolonnen.

Pil mot høyre

Viser flere av tabellkolonnene til høyre for denne kolonnen

Supporter oss!