Tabell

Her kan du angi valg for størrelse, plassering, avstander og justering i den valgte tabellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Tabell


Egenskaper

Navn

Skriv inn et internt navn på tabellen. Dette navnet gjør det enklere å finne tabellen i dokumentstrukturen.

Bredde

Velg hvor bred tabellen skal være. Dette valget kan ikke brukes hvis du har satt et merke i avkryssingsboksen Automatisk under Justering.

Relativ

Viser tabellens bredde som en prosent av sidebredden.

Justering

Brukes til å angi valg for justering i den valgte tabellen.

Automatisk

Utvider tabellen vannrett mot venstre- og høyremargen. Denne innstillingen anbefales for tabeller i HTML-dokumenter.

Venstre

Justerer venstre kant av tabellen inn til venstre sidemarg.

Fra venstre

Justerer venstre kant av tabellen inn mot innrykket du velger i tallboksen Venstre under Avstand.

Høyre

Justerer høyre kant av tabellen inn mot høyre sidemarg.

Midtstilt

Midtstiller tabellen vannrett på siden.

Manuell

Justerer tabellen vannrett, basert på verdiene du velger i tallboksene Venstre og Høyre under Avstand. LibreOffice regner automatisk ut hvor bred tabellen skal være. Bruk dette alternativet hvis du vil velge kolonnebredde for hver enkelt kolonne.

Avstand

Venstre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom venstre marg og kanten av tabellen. Dette valget kan ikke brukes når Automatisk eller Venstre er valgt under Justering.

Høyre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom høyre marg og kanten av tabellen. Dette valget kan ikke brukes når Automatisk eller Høyre er valgt under Justering.

Over

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom tabellens øverste kant og tekst over tabellen.

Under

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom tabellens nederste kant og tekst under tabellen.

Tipsikon

For å sette inn et avsnitt foran en tabell i begynnelsen av dokumentet, topp eller bunntekst, plasser markøren før inneholdet i den første cellen og press deretter+Enter


Egenskaper

Tekstretning

Angi tekstretningen for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis støtten for kompleks tekst er slått på.

Supporter oss!