Posisjon og størrelse

Spesifiserer størrelsen og plasseringen til det valgte bildet, rammen eller OLE-objektet på en side.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Format - Bilde - Egenskaper - Plassering og størrelse.

Velg kategorien Format - Ramme og objekt - Egenskaper - Plassering og størrelse.

Velg Vis - Stiler - Rammestiler - åpne kontekstmenyen Endre/Ny - Type-fanen.

Velg kategorien Sett inn - Ramme - Ramme - Plassering og størrelse.


Størrelse

Bredde

Angi bredden på det markerte objektet.

Relativ

Regner ut bredden på det valgte objektet i prosent av bredden på tekstområdet på siden.

Relativt breddeforhold

Bestemmer what 100% vidde betyr: enten tekst område (unntattmarginer) eller hele siden (inklusive marginer).

Høyde

Angi høyden på det markerte objektet.

Relativ

Regner ut høyden på det valgte objektet i prosent av høyden på tekstområdet på siden.

Relativ høyde relasjon

Bestemmer what 100% vidde betyr: enten tekst område (unntattmarginer) eller hele siden (inklusive marginer).

Samme størrelsesforhold

Tar vare på høyde/bredde-forholdet når du endrer innstillingene for høyde eller bredde.

Opprinnelig størrelse

Setter størrelsesinnstillingene for det valgte objektet tilbake til de opprinnelige verdiene.

note

Denne innstilling er ikke tilgjengelig for rammer


Automatisk

Tilpasser automatisk bredden eller høyden på en ramme slik at den passer til innholdet. Hvis du vil, kan du velge en minste høyde eller minste bredde for rammen.

Merknadsikon

Valget Automatisk er bare tilgjengelig når du har merket en ramme.


Forankring

Brukes til å angi valg for forankring av valgte objekter eller rammer. Valgene for forankring er ikke tilgjengelig når du åpner dialogvinduet ved hjelp av stilbehandleren.

Til side

Forankrer utvalget til den gjeldende siden.

Til avsnitt

Forankrer utvalget til det gjeldende avsnittet.

Til tegn

Forankrer utvalget til et tegn.

Som tegn

Forankrer utvalget som tegn. Høyden til den gjeldende linjen endres slik at den passer til høyden på utvalget.

Plassering

Brukes til å angi hvordan det valgte objekt skal plasseres på den gjeldende siden.

Vannrett

Velg det horisontale justeringsalternativet for objektet. Valget spesifiserer posisjonen til objektet i forhold til området eller referanselinjen som er valgt i rullegardinlisten til. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis anker som tegn er valgt.

med

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom den venstre kanten av det valgte objektet og referansepunktet du velger i listen til høyre for til. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har valgt «Fra venstre» i listen til høyre for Vannrett.

til

Velg regionen eller referanselinjen for det valgte alternativet for horisontal justering. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Vær oppmerksom på at settet med tilgjengelige alternativer avhenger av ankerinnstillingene. Derfor kan det hende at ikke alle alternativene som er oppført ovenfor vises på grunn av gjeldende ankervalg.

tip

Du kan se resultatet av justeringsalternativene du velger i forhåndsvisningsboksen.


Speilvend på partallssider

Speilvender de gjeldende innstillingene for vannrett justering på partallssider.

tip

Du kan også bruke valgene for speilvending på fanen Bilder for å tilpasse oppsettet av objekter på partallssider og oddetallssider.


Loddrett

Velg alternativet for vertikal justering for objektet. Valget spesifiserer posisjonen til objektet i forhold til området eller referanselinjen valgt i rullegardinlisten til.

tip

Du kan se resultatet av justeringsalternativene du velger i forhåndsvisningsboksen.


med

Angi hvor mye plass som skal være fra den øvre kanten av objektet til området eller referanselinjen som er valgt i rullegardinlisten til. Dette alternativet er bare aktivt når følgende kombinasjoner av Vertikal og Anker er valgt. For disse kombinasjonene kan du spesifisere hvor mye plass du vil ha fra:

Vertikal

med Anker

Fra toppen

Øverste kant av valgt område.
Positive verdier flytter objektet ned, negative verdier opp.

Til side, Til avsnitt, Til tegn eller Til ramme

Fra bunnen

Valgt referanselinje.
Positive verdier flytter objektet opp, negative verdier ned.

Til tegn eller Som tegn


til

Velg regionen eller referanselinjen for den vertikale justeringen. Objektet kan plasseres i forhold til følgende områder eller referanselinjer:

Vær oppmerksom på at settet med tilgjengelige alternativer avhenger av ankerinnstillingene. Derfor kan det hende at ikke alle alternativene som er oppført ovenfor vises på grunn av gjeldende ankervalg.

note

Hvis du forankrer et objekt til en ramme med fast høyde, vil bare justeringsvalgene «Nederst» og «Midtstilt» være tilgjengelige.


Hold innenfor tekst grensene

Holder det valgte objektet innenfor grensene oppsettet angir for teksten som objektet er forankret til. Hvis du vil ha muligheten til å plassere objektet fritt i dokumentet, bør du ikke sette et merke i denne avkryssingsboksen.

Som standard er følg tekstflyt valgt når du åppner et dokument som er opprettet i en versjon av Writer eldre enn OpenOffice.org 2.0. Dette gjelder ikke når du oppretter et nytt dokument eller når du åpner et dokument i Microsoft Word-formatet *.doc.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Den grønne firkanten står for det valgte objektet, og den røde firkanten står for referansepunktet for justering. Hvis du forankrer objektet som et tegn, vil firkanten som står for referansepunktet, endres til en rød linje.

Supporter oss!