Type

Brukes til å velge størrelse på og plassering av valgte objekter eller rammer på en side.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Type

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Type

Velg Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Type

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme →Type


Størrelse

Bredde

Angi bredden pĂĄ det markerte objektet.

Relativ

Regner ut bredden pĂĄ det valgte objektet i prosent av bredden pĂĄ tekstomrĂĄdet pĂĄ siden.

Relativt breddeforhold

Bestemmer what 100% vidde betyr: enten tekst omrĂĄde (unntattmarginer) eller hele siden (inklusive marginer).

Høyde

Angi høyden på det markerte objektet.

Relativ

Regner ut høyden på det valgte objektet i prosent av høyden på tekstområdet på siden.

Relativ høyde relasjon

Bestemmer what 100% vidde betyr: enten tekst omrĂĄde (unntattmarginer) eller hele siden (inklusive marginer).

Samme størrelsesforhold

Tar vare på høyde/bredde-forholdet når du endrer innstillingene for høyde eller bredde.

Opprinnelig størrelse

Setter størrelsesinnstillingene for det valgte objektet tilbake til de opprinnelige verdiene.

note

Denne innstilling er ikke tilgjengelig for rammer


Automatisk

Tilpasser automatisk bredden eller høyden på en ramme slik at den passer til innholdet. Hvis du vil, kan du velge en minste høyde eller minste bredde for rammen.

Merknadsikon

Valget Automatisk er bare tilgjengelig nĂĄr du har merket en ramme.


Forankring

Brukes til ĂĄ angi valg for forankring av valgte objekter eller rammer. Valgene for forankring er ikke tilgjengelig nĂĄr du ĂĄpner dialogvinduet ved hjelp av stilbehandleren.

Til side

Forankrer utvalget til den gjeldende siden.

Til avsnitt

Forankrer utvalget til det gjeldende avsnittet.

Til tegn

Forankrer utvalget til et tegn.

Som tegn

Forankrer utvalget som tegn. Høyden til den gjeldende linja endres slik at den passer til høyden på utvalget.

Plassering

Brukes til ĂĄ angi hvordan det valgte objekt skal plasseres pĂĄ den gjeldende siden.

Vannrett

Velg den vannrette plasseringen av objektet. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis du har valgt forankringstypen som tegn.

med

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom den venstre kanten av det valgte objektet og referansepunktet du velger i lista til høyre for til. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har valgt «Fra venstre» i lista til høyre for Vannrett.

til

Velg referansepunkt for for det valgte vannrette justeringsalternativet.

Du kan se resultatet av dine valg for justering i forhĂĄndsvisningsfeltet.

Speilvend pĂĄ partallssider

Speilvender de gjeldende innstillingene for vannrett justering pĂĄ partallssider.

tip

Du kan ogsĂĄ bruke valgene for speilvending pĂĄ fanen Bilder for ĂĄ tilpasse oppsettet av objekter pĂĄ partallssider og oddetallssider.


Loddrett

Velg loddrett justering for objektet.

Merknadsikon

Hvis du forankrer et objekt til en ramme med fast høyde, vil bare justeringsvalgene «Nederst» og «Midtstilt» være tilgjengelige.


med

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom den øverste kanten av det valgte objektet og referansepunktet du velger i lista til høyre for til. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har valgt «Ovenfra» (eller «Nedenfra» hvis «Som tegn» er valgt) i lista til høyre for Loddrett.

til

Velg referansepunktet for den valgte loddrette justeringen.

Hold innenfor tekst grensene

Holder det valgte objektet innenfor grensene oppsettet angir for teksten som objektet er forankret til. Hvis du vil ha muligheten til å plassere objektet fritt i dokumentet, bør du ikke sette et merke i denne avkryssingsboksen.

Som standard er følg tekstflyt valgt når du åppner et dokument som er opprettet i en versjon av Writer eldre enn OpenOffice.org 2.0. Dette gjelder ikke når du oppretter et nytt dokument eller når du åpner et dokument i Microsoft Word-formatet *.doc.

ForhĂĄndsvis felt

Viser en forhĂĄndsvisning av det gjeldende valget.

Den grønne firkanten står for det valgte objektet, og den røde firkanten står for referansepunktet for justering. Hvis du forankrer objektet som et tegn, vil firkanten som står for referansepunktet, endres til en rød linje.

Format → Forankring

Format → Justering

Supporter oss!