Valg

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for seksjonen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Seksjoner - Valg -knappen.


Bolker følger tekstflyten på siden de settes inn i.

Hvis du for eksempel setter en seksjon som bruker et oppsett med to spalter, inn i en sidestil som bruker et oppsett med fire spalter, nøstes oppsettet med to spalter inne i en av de fire spaltene.

Du kan også nøste seksjoner. Dette betyr at du kan sette en seksjon inn i en annen seksjon.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Innrykk

Rykker inn seksjonen med en venstre- og høyremarg.

Område (bakgrunn, fremheving)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Fotnoter/Sluttnoter

Brukes til å velge hvor fotnoter og sluttnoter skal vises, og hvordan de skal nummereres.

Supporter oss!