Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Kolonner.

Velg Format - Tittelside, velg sidestilen, klikk på Rediger.

Velg Format - Sidestil - Columns tab.

Velg fanen Sett inn → Ramme → Spalter

Velg Vis - Stiler - Sidestiler - åpne kontekstmenyen for valgt sidestil - Ny/Rediger stil - Kolonner-fanen.

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Spalter

Velg Sett inn - Seksjon - Kolonne fanen.

Velg Format - Seksjon - Alternativ knappen - Kolonne fanen.

Fra grensesnittet med faner:

Velg kategorien Layout - Sidekolonner - Flere alternativer - Kolonner.

Layout-menyen og Layout-fanen velger du Sidekolonner.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sidekolonner

Sidekolonner


Du kan velge blant forhåndsbestemte spalteoppsett, eller du kan lage dine egne. Når du bruker et oppsett på en sidestil, oppdateres alle sidene som bruker denne stilen. På tilsvarende vis oppdateres alle rammene som bruker denne stilen, når du bruker et spalteoppsett på en rammestil. Du kan også endre spalteoppsettet for en enkelt ramme.

Innstillinger

Kolonner

Velg hvor mange spalter du vil ha på siden, i rammen eller i seksjonen.

Valgfelter

Du kan også velge et av de forhåndsbestemte spalteoppsettene.

Verktøytips beskriver hvert forhåndsdefinerte utvalg.

Bruk på

Velg hvilket element du vil bruke spalteoppsettet på. Dette valget er bare tilgjengelig når du åpner dette dialogvinduet ved å velge Format → Spalter.

note

De følgende to alternativene er bare tilgjengelige når du formaterer seksjoner.


Fordel innholdet likt til alle spaltene

Fordeler teksten jevnt i seksjoner med flere spalter.

Tekstretning

Angi tekstretningen for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis støtten for kompleks tekst er slått på.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Forhåndsvisningen av spalteoppsettet viser bare spaltene, ikke siden spaltene finnes på.

Bredde og avstand

Automatisk bredde

Lager spalter som er like brede.

Hvis avkrysningsboksen AutoBredde ikke er merket, skriv inn bredde- og avstandsalternativene for kolonnene.

Kolonne

Viser spaltens nummer sammen med dens bredde og avstanden til spalter ved siden av den.

Pil mot venstre

Flytter visningen av spalter en spalte til venstre.

Venstre pilikon

Pil mot venstre

Pil mot høyre

Flytter visningen av spalter en spalte til høyre.

Høyre pilikon

Pil mot høyre

Bredde

Velg hvor bred spalten skal være.

Avstand

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom spaltene.

Skillelinje

Denne delen er bare tilgjengelig når du bruker et oppsett som inneholder mer enn én spalte.

Stil

Velg en formateringsstil for skillelinjen mellom spalter. Velg «Ingen» hvis du ikke vil bruke noen skillelinje.

Bredde

Angi bredden på skillelinjen.

Farge

Velg en farge for skillelinjen.

Høyde

Velg hvor høy skillelinjen skal være, målt i prosent av høyden til spalteområdet.

Plassering

Velg hvor skillelinjen skal plasseres i høyderetning. Dette valget er bare tilgjengelig hvis den valgte verdien for linjens Høyde er mindre enn 100%.

Supporter oss!