Oppføringer (alfabetisk register)

Angi formatet for oppføringer i det alfabetiske registeret.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen «Alfabetisk register»)


Nivå

Velg nivået du vil angi format for.

Nivået «S» viser til overskriftene som består av en enkelt bokstav, og som deler inn oppføringene i registeret alfabetisk. Du kan slå på disse overskriftene ved å merke av for Alfabetisk skilletegn i området Format.

Struktur og formatering

Linjen Struktur brukes til å angi hvordan oppføringer i registre eller lister skal settes sammen. Du kan endre utseendet til en oppføring ved å skrive inn koder eller tekst i de tomme boksene på denne linjen. Du kan også plassere skrivemerket i en tom boks eller trykke en kode, og deretter trykke en av kodeknappene.

Oppføringstekst (O)

Setter inn teksten til den valgte oppføringen.

Tabulator (T)

Setter inn en tabulator. Velg et tegn i Fylltegn-listen for å legge til et fylltegn foran tabulatoren. Velg en verdi i Tabulatorposisjon for å endre tabulatorens plassering, eller merk av for Høyrejuster.

Overskriftsinformasjon (HI)

Setter inn overskriftsinformasjon som overskriftsnummer eller overskriftsinnhold. Klikk på HI-ikonet for å velge hvilken informasjon som skal vises.

Sidetall (#)

Setter inn sidetallet til oppføringen.

Alle

Tar i bruk de gjeldende innstillingene uten at dialogvinduet lukkes.

Tegnstil

Spesifiser en tegnstil for det valgte ikonet i Struktur.

Rediger

Åpner et dialogvindu der du kan redigere den valgte tegnstilen.

note

De neste tre alternativene er tilgjengelige når T-ikonet er valgt.


Fylltegn

Her kan du velge hvilket fylltegn du vil bruke foran en tabulator.

Tabulatorposisjon

Skriv inn hvor stor avstand du vil ha mellom venstre sidemarg og tabulatoren.

Høyrejuster

Justerer tabulatoren inntil høyre sidemarg.

note

De neste to alternativene er tilgjengelige når HI-ikonet er valgt.


Overskrift info

Velg overskriftsinformasjonen som skal inkluderes i indeksoppføringen.

Vis opp til nivå

Skriv inn maksimalt antall nivåer for å vise overskriftsnummeret. Velg for eksempel "3" for å vise opptil tre nivåer. Hvis overskriftsnummeret har færre enn tre nivåer, vises det faktiske tallet.

Format

Tegnstil for hovedoppføringer

Velg formateringsstil for hovedoppføringene i det alfabetiske registeret. Du kan gjøre en registeroppføring om til en hovedoppføring ved å trykke foran stikkordmarkeringen i dokumentet og velge Rediger → Stikkord.

Alfabetisk skilletegn

Bruker den første bokstaven i de alfabetisk sorterte stikkordene som avsnittsoverskrifter.

Hoved- og underoppføringer skilt med komma

Plasserer stikkordene på samme linje, delt med komma.

Plasser tabulatoren i forhold til avsnittsinnrykket

Plasserer tabulatoren i forhold til verdien for «innrykk fra venstre», slik denne er angitt for avsnittsstilen som er valgt på fanen Stiler. Ellers plasseres tabulatoren i forhold til tekstens venstremarg.

Supporter oss!