Oppføringer (innholdsliste)

Angi format for oppføringene i en objektliste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen «Innholdsliste»)


Nivå

Velg nivået du vil angi format for.

Struktur og formatering

Linjen Struktur brukes til å angi hvordan oppføringer i registre eller lister skal settes sammen. Du kan endre utseendet til en oppføring ved å skrive inn koder eller tekst i de tomme boksene på denne linjen. Du kan også plassere skrivemerket i en tom boks eller trykke en kode, og deretter trykke en av kodeknappene.

Kapittelnummer (O#)

Setter inn kapittelnummeret. For å koble en kapittelnummerering til en overskriftsstil, velg Verktøy → Disposisjonsnummerering.

Oppføringstekst (O)

Setter inn teksten i kapitteloverskrifta.

Tabulator (T)

Setter inn en tabulator. Velg et tegn i Fylltegn-listen for å legge til et fylltegn foran tabulatoren. Velg en verdi i Tabulatorposisjon for å endre tabulatorens plassering, eller merk av for Høyrejuster.

Sidetall (#)

Setter inn sidetallet til oppføringen.

Hyperlenke (LS og LA)

Lager en hyperlenke av den delen av oppføringen du plasserer mellom en hyperlenketagg for henholdsvis start (LS) og slutt (LA). På Struktur-linjen kan du trykke i et tomt felt foran den delen du vil lage en hyperlenke av, og deretter trykke denne knappen en gang til. Alle hyperlenker må være unike. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i innholdslister.

Alle

Tar i bruk de gjeldende innstillingene uten at dialogvinduet lukkes.

Tegnstil

Angi tegnstil for delen som er valgt i Struktur-linjen.

Rediger

Åpner et dialogvindu der du kan redigere den valgte tegnstilen.

Fylltegn

Her kan du velge hvilket fylltegn du vil bruke foran en tabulator.

Tabulatorposisjon

Skriv inn hvor stor avstand du vil ha mellom venstre sidemarg og tabulatoren.

Høyrejuster

Justerer tabulatoren inntil høyre sidemarg.

Format

Vises bare når du trykker E#-knappen i Struktur-linjen. Brukes til å velge om kapittelnummeret skal vises med eller uten skilletegn.

Overskriftsnivåer

Skriv inn det høyeste hierarkinivået som objekt skal vises på i den genererte indeksen.

Plasser tabulatoren i forhold til avsnittsinnrykket

Plasserer tabulatoren i forhold til verdien for «innrykk fra venstre», slik denne er angitt for avsnittsstilen som er valgt på fanen Stiler. Ellers plasseres tabulatoren i forhold til tekstens venstremarg.

Supporter oss!