Sett inn eller rediger indeksoppføring

Merker den valgte teksten som indeks- eller innholdsfortegnelsesoppføring eller redigerer den valgte indeksoppføringen.

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn:

Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon Sett inn indeksoppføring

Sett inn indeksoppføring

Redigere:

Plasser markøren foran indeksfeltet, og velg Rediger - Referanse - Indeksoppføring...

eller høyreklikk for å åpne kontekstmenyen - velg Rediger indeksoppføring


Du kan la Sett inn indeksoppføring og Rediger indeksoppføring være åpne mens du velger og setter inn eller redigerer oppføringer.

Indeksoppføringsdialog

Register/innholdsliste

Velg indeksen du vil legge til oppføringen i.

Når du redigerer en indeksoppføring, viser typen indeks som den valgte oppføringen tilhører. Du kan ikke endre indekstypen for en indeksoppføring i denne dialogboksen. I stedet må du slette indeksoppføringen fra dokumentet, og deretter sette den inn igjen i en annen indekstype.

Nytt selvvalgt register

Åpnar et dialogvindue der du kan skape et nytt, brukerdefinert register.

Nytt brukerdefinert indeksikon

Ny brukerdefinert indeks

Navn

Skriv inn eit navn for det nye selvvalgte registeret. Det nye registeret blir lagt til listen over tilgjengelige register og innholdslister.

Oppføring

Viser teksten som er merket i dokumentet. Hvis du vil, kan du skrive inn et annet ord du vil bruke som stikkord. Den merkede teksten i dokumentet blir ikke endret.

Eller rediger indeksoppføringen om nødvendig. Når du endrer indeksoppføringen, vises den nye teksten bare i indeksen, og ikke ved indeksoppføringsankeret i dokumentet. Du kan for eksempel legge inn en indeks med kommentarer som "Grunnleggende, se også Generelt".

Oppdater oppføring fra utvalg

Klikk på ikonet for å oppdatere Oppføring med gjeldende tekstvalg i dokumentet.

Oppdater oppføring fra utvalgsikon

Oppdater oppføring fra utvalg

Hovedoppføring

Gjør teksten som er merket, om til en underoppføring til ordet du skriver inn her. Et eksempel: Hvis du har merket «kaldt» som et stikkord i dokumentet, kan du skrive inn «vær» i feltet «Hovedoppføring». Da vil det alfabetiske registeret inneholde oppføringen «vær, kaldt».

Underoppføring

Gjør teksten som er merket, om til en underoppføring på innrykksnivået under hovedoppføringa. Et eksempel: Hvis du har merket «kaldt» som et stikkord i dokumentet, kan du skrive inn «vær» i feltet «Hovedoppføring» og «vinter» i feltet «Underoppføring». Da vil det alfabetiske registeret inneholde oppføringen «vær, vinter, kaldt».

Fonetisk lesing

Skriv inn en fonetisk lesing av korresponderende postar. For eksempel, dersom et japansk Kanji-ord har mer enn én uttale, skriv inn den korrekte uttalen som et Katakana-ord. Kanji-ordet blir da sortert i forhold til den fonetiske lesingsoppføringen. Denne funksjonen kan bare brukes når støtte for asiatiske språk er slått på.

Uthev

Gjør den valgte teksten uthevet i stikkordlisten. LibreOffice viser sidetallet til slike stikkord med en annen formatering enn de andre oppføringene i stikkordlisten.

Indeksnivå

Spesifiser indeksnivået for den innsatte indeksoppføringen.

note

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for innholdslister og egendefinerte indeksposter.


For valgte oppføring

Følgende tre alternativer er tilgjengelige når et tekstutvalg er lastet inn i Oppføring, enten ved å velge teksten i dokumentet og deretter åpne dialogboksen, eller ved å bruke Oppdater oppføring fra utvalget i dialogen.

Gjelder alle andre hendelser

Merker automatisk alle andre forekomster av den valgte teksten i dokumentet. For en endret oppføring utføres kampen på det opprinnelige utvalget, men den endrede oppføringen settes inn som indeksoppføring. Tekst i topptekster, bunntekster og rammer er ikke inkludert.

Bare hele ord

Søker etter hele ord eller celler som er identiske med søketeksten.

Skill store og små bokstaver

Samsvarer med det nøyaktige tegnet som er oppgitt i Finn-boksen uten å vurdere alternative store og små bokstaver.

tip

For å inkludere alle forekomsterav en tekst oppføring i en indeks, karker teksten, velg Rediger - Findn& bytt ut, og klikk Find Alle. Velg så Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Indeks Oppføring og klikk Sett inn.


Sett inn

Markerer et stikkord i teksten.

Lukk

Lukker dialogvinduet.

Slett

Sletter den valgte oppføringen fra indeksen. Oppføringsteksten i dokumentet slettes ikke.

note

Følgende navigasjonsknapper er bare tilgjengelige i Rediger indeksoppføring-dialogen.


Forrige oppføring (samme navn)

Hopper til forrige indeksoppføring med samme oppføring og type som gjeldende indeksoppføring.

Forrige oppføring (samme navn) Ikon

Forrige oppføring (samme navn)

Neste oppføring (samme navn)

Hopper til neste indeksoppføring med samme oppføring og type som gjeldende indeksoppføring.

Ikon for neste oppføring (samme navn)

Neste oppføring (samme navn)

Forrige oppføring

Hopper til forrige indeksoppføring av samme type i dokumentet.

Ikon for forrige oppføring

Forrige oppføring

Neste oppføring

Hopper til neste indeksoppføring av samme type i dokumentet.

Ikon for neste oppføring

Neste oppføring

tip

Du kan raskt hoppe til indeksoppføringer med navigasjonslinjen.


Supporter oss!