Database

Du kan sette felt, for eksempel adressefelt, inn i dokumentet fra en hvilken som helst database.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Flere Felt → Database


Type

Lister opp de tilgjengelige felttypene.

Felttype

Betydning

Vilkårlig post

Setter inn innholdet av et databasefelt som du angir iDatapostnummerboksensom et brevflettingsfelt hvis betingelsensom du angir oppfylles. Kun poster som er valgt gjennom en mulitmarkering i datkilden vil bli tatt med.

Du kan bruke dette feltet til å sette inn flere dataposter i et dokument. Du kan ganske enkelt sette inn feltet Vilkårlig post foran feltene for brevfletting som bruker en bestemt datapost.

Databasenavn

Setter inn navnet på databasetabellen som er valgt i feltet Databaseutvalg. Feltet «Databasenavn» er et global felt. Det vil si at hvis du setter inn et annet databasenavn i dokumentet, oppdateres innholdet i alle «Databasenavn»-felt som allerede er satt inn.

Standardbrevfelt

Setter inn navnet på et databasefelt som en plassholder, slik at du kan lage et brevflettingsdokument. Innholdet i feltet settes inn automatisk når du skriver ut standardbrevet.

Neste post

Setter inn innholdet i det neste brevflettingsfeltet i dokumentet hvis vilkåret du angir, er oppfylt. Datapostene du vil ta med, må være valgt i datakildevisningen.

Du kan bruke feltet «Neste post» til å sette inn innholdet i de etterfølgende postene mellom brevflettingsfeltene i et dokument.

Datapostnummer

Setter inn nummeret til den valgte databaseposten.


note

Følgende felt kan bare settes inn hvis den tilsvarende felttypen er valgt i Type -listen.


Databaseutvalg

Velg databasetabellen eller databasespørringen du vil at feltet skal vise til. Du kan ta med felt fra flere databaser eller spørringer i et dokument.

Vilkårstekst

Her kan du angi kriteriene for felter som er knyttet til et vilkår.

Hvis du vil, kan du tildele et vilkår som må oppfylles for at innholdet i feltene «Vilkårlig post» og «Neste post» skal settes inn. Standardvilkåret er satt til «sant», det vil si at vilkåret alltid er oppfylt hvis du ikke endrer vilkårsteksten.

Datapostnummer

Skriv inn nummeret på dataposten du vil sette inn når et angitt vilkår er oppfylt. Datapostnummeret svarer til det gjeldende valget i datakildevisningen. Hvis du for eksempel velger de 5 siste postene i en database med 10 poster, får den første posten nummer 1, ikke 6.

Merknadsikon

Hvis du henviser til felter i en annen database (eller i en annen tabell eller forespørsel i den samme databasen), bestemmer LibreOffice datapostnummeret relativt til det gjeldende valget.


Format

Velg formatet til feltet du vil sette inn. Dette valget er tilgjengelig for felt med numeriske og boolske verdier, og for dato- og klokkeslettfelt.

Fra database

Bruker formatet som er valgt i databasen.

Bla gjennom

Åpner et dialogvindu der du kan velge en databasefil (*.odb). Den valgte filen legges til i listen under «Databaseutvalg».

Selvvalgt

Bruker formatet du velger i listen over selvvalgte formater.

Liste over selvvalgte formater

Lister opp tilgjengelige brukerdefinerte format.

Skrive ut et standardbrev

Når du skriver ut et dokument med databasefelter, blir du spurt om du vil skrive ut et standardbrev. Hvis du svarer ja, får du opp dialogvinduet Brevfletting, der du kan velge hvilke databaseposter som skal skrives ut.

Supporter oss!