Kryssreferanse

Her setter du inn referanser eller refererte felt i dokumentet. Referanser er refererte felt i det samme dokumentet eller i deldokumenter til et hoveddokument.

Fordelen med å skrive inn en kryssreferanse som et felt, er at du ikke trenger å justere referansene manuelt hver gang du gjør endringer i dokumentet. Du trenger bare å oppdatere feltene ved å trykke F9. Da oppdateres også referansene i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felter → Flere Felt- Kryssreferanser

Velg Sett inn → Kryssreferanse


Sette inn kryssreferanser

Type

Viser en liste over tilgjengelige felttyper. Du kan legge til et felt i et dokument ved å trykke en felttype, velge et felt i listen og trykke Sett inn. De følgende feltene kan settes inn:

Type

Betydning

Sett inn referansepunkt

Brukes til å angi målet for et referert felt. Skriv inn et navn på referansen under Navn. Når du setter inn en referanse, vil navnet vises i listen Utvalg, slik at du kan kjenne den igjen.

I et HTML-dokument ignoreres referansefelter du skriver inn på denne måten. I stedet må du sette inn et bokmerke til mål i HTML-dokumenter.

Sett inn referanse

Brukes til å sette inn en referanse til en annen plassering i dokumentet. Referansen til dette målet i dokumentet må være angitt med «Sett inn referansepunkt» på forhånd. Hvis dette ikke er gjort, vil det ikke være mulig å sette inn en referanse ved å velge et feltnavn under Utvalg.

I hoveddokumenter kan du også sette inn en referanse fra ett underdokument til et annet. Vær oppmerksom på at navnet på referansen ikke vil vises i feltet Utvalg. Derfor må du skrive det inn «for hånd».

I et HTML-dokument ignoreres referansefelter du skriver inn på denne måten. I stedet må du sette inn et bokmerke til mål i HTML-dokumenter

Overskrifter

I boksen Utvalg vises en liste av alle overskriftene i den rekkefølgen de vises i dokumentet.

Nummererte avsnitt

Utvalgsboksen viser en liste over alle sorterte avsnitt i rekkefølgen de vises i dokumentet. Listen inkluderer:

  • avsnitt med en avsnittsstil tildelt et nummereringsskjema i dialogboksen Verktøy > Kapittelnummerering

  • sorterte listeavsnitt, formatert med formateringsverktøylinjen eller dialogboksen Punkter og nummerering

  • avsnitt formatert med en nummerert listestil

  • avsnitt formatert med en avsnittsstil med en nummerert listestil brukt i kategorien Disposisjon og liste.

Bokmerker

Når du har satt inn et bokmerke i dokumentet med Sett inn → Bokmerke, vil du kunne bruke typen Bokmerker på fanen Kryssreferanser. Bokmerker brukes vanligvis til å merke bestemte stykker tekst i et dokument. I et tekstdokument kan du for eksempel bruke bokmerker til å hoppe fra ett stykke tekst i dokumentet til et annet.

I et HTML-dokument blir disse bokmerkene ankre som bestemmer mål i dokumentet, for eksempel mål for hyperlenker. Disse ankrene vises med <A NAME> i HTML-kildekoden.

Fotnoter

Hvis dokumentet inneholderfotnoter, kan du velge elementet fotnoter. En referanse til en fotnote vil returnere fotnotenummeret.

(Innsatte objekt med biledetekst)

Du kan sette inn referanser til objekter som har tilknyttede bildetekster. Du kan for eksempel sette inn et bilde, høyreklikke bildet og velge Bildetekst. Nå vises objektet som en nummerert «Illustrasjon» på listen.


tip

Referanser er felter. Du kan fjerne en referanse ved å slette feltet. Hvis du bruker en stor mengde tekst som en referanse og vil slippe å skrive teksten inn på nytt etter at du har slettet referansen, kan du merke teksten og kopiere den til utklippstavlen. Nå kan du bruke kommandoen Rediger → Lim inn utvalg til å sette inn teksten igjen ved å lime den inn som «Uformatert tekst» på samme sted . Teksten vil være den samme, men referansen til den vil være slettet.


Utvalg

Lister opp de tilgjengelige feltene for felttypen valgt i Type -listen. For å sette inn et felt, klikk på feltet, velg et format i listen "Referer ved å bruke", og klikk deretter Sett inn.

tip

Du kan raskt sette inn ett av feltene som vises i listen, ved å holde inne tasten og dobbeltklikke navnet til feltet du vil sette inn.


Klikk på formatet du vil bruke i Se bruk-listen.

Se bruk

Velg hvilket format du vil bruke på referansefeltet. De følgende formatene er tilgjengelige:

Format

Betydning

Sidetall (ikke stilet)

Setter inn sidetallet til siden som inneholder referansens mål.

Referert tekst

Setter inn hele teksten ved referansens mål. Når det gjelder fotnoter, settes fotnotens nummer inn.

"Over"/"Under"

Setter inn «over» eller «under», avhengig av hvordan referansens mål er plassert i forhold til referansefeltet.

Sidetall (stilbehandlet)

Setter inn sidetallet til siden som inneholder referansens mål, ved å bruke formatet som er angitt i sidestilen.

Tall

Setter inn nummeret til overskriften eller til det nummererte avsnittet, også med overordnede nivåer, avhengig av sammenhengen. Se merknaden under denne tabellen for flere opplysninger.

Tall (ingen kontekst)

Setter inn bare nummeret til overskriften eller til det nummererte avsnittet.

Tall (full kontekst)

Setter inn bare nummeret til overskriften eller til det nummererte avsnittet, også med overordnede nivåer.

Kapittel

Setter inn nummeret til kapittelet som inneholder referansens mål.

Kategori og nummer

Setter inn kategorien (typen bildetekst) og nummeret til referansens mål. Dette valget er bare tilgjengelig når referansens mål er et objekt med en bildetekst.

Bildetekst

Setter inn bildeteksten til referansens mål. Dette valget er bare tilgjengelig når referansens mål er et objekt med en bildetekst.

Nummerering

Setter inn bildetekstnummeret til referansens mål. Dette valget er bare tilgjengelig når referansens mål er et objekt med en bildetekst.


note

Formatet «Tall» setter inn nummeret til overskriften eller til det nummererte avsnittet. De overordnede nivåene kan også tas med etter bohov og avhengig av sammenhengen.


note

Hvis du for eksempel er i kapittel 1, underkapitel 2, avsnitt 5, kan dette være nummerert som 1.2.5. Når du setter inn en referanse her til tekst i det forrige avsnittet «1.2.4», og du bruker formatet «Tall», vil referansen vises som «4». Hvis du velger å vise flere nummererte undernivåer i dette eksemplet, vil den samme referansen vises som «2.4» eller «1.2.4», avhengig av innstillingen du har valgt. Hvis du bruker formatet «Tall (full kontekst)», vil du alltid se «1.2.4», uansett hvordan det nummererte avsnittet er formatert.


Navn

Skriv inn navnet på det brukerdefinerte feltet som du vil opprette. For å sette et mål, klikk "Angi referanse" i listen Skriv liste, skriv inn et navn i denne boksen, og klikk deretter på Sett inn. For å referere til det nye målet, klikk på målnavnet i listen Valg.

I et hoveddokument blir mål som finnes i forskjellige underdokumenter, ikke vist i listen Utvalg. Hvis du vil sette inn en referanse til målet, må du skrive inn stien og navnet i feltet Navn.

Verdi

Skriv inn innholdet du vil legge til i et brukerdefinert felt.

Hvis du merker tekst i dokumentet og deretter setter inn en referanse, vil den merkede teksten bli innholdet i feltet du setter inn.

Supporter oss!