Dokument

Felt brukes til å sette inn informasjon om det gjeldende dokumentet, for eksempel filnavn, mal, statistikk, brukerdata, dato og klokkeslett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Flere felt → Dokument


For å sette inn et felt i dokumentet, velg først feltet Type, klikk deretter i Valg-listen for å velge hvilket informasjonselement som skal settes inn, og klikk deretter Sett inn .

Type

Lister opp de tilgjengelige felttypene.

Velg

Lister hvilken informasjon som kan settes inn for en valgt felttype.

Tilgjengelige felttyper og utvalgslister

Type

Velg liste

Forfatter

Navn eller initialer til gjeldende bruker (som angitt i - LibreOffice - Brukerdata).

Kapittel

Setter inn kapittelnummeret og/eller kapittelnavnet.

Dato

Setter inn gjeldende dato. Du kan sette inn datoen som et fast felt - Dato (fast) - som ikke endres, eller som et dynamisk felt - Dato - at det er oppdateres automatisk. For å manuelt oppdatere Dato-feltet, trykk F9.

Filnavn

Setter inn filnavnet og/eller stien til mappen til det gjeldende dokumentet, sammen med filnavnet uten filetternavn.

Side

Setter inn sidetallet til den gjeldende, forrige eller neste siden i dokumentet.

Avsnittssignatur

Setter inn et metadatafelt med en digital signatur for avsnittet. Du må ha et digitalt sertifikat for å signere et avsnitt.

Avsender

Setter inn felt som inneholder brukerdata. Du kan endre brukerdataene som vises ved å velge - LibreOffice - Brukerdata.

Statistikk

Setter inn dokumentstatistikk, som side- og ordtelling, som et felt. For å se statistikken til et dokument, velg Fil - Egenskaper, og klikk deretter Statistikk-fanen.

Maler

Setter inn filnavnet, filnavnet uten filtypen, banen eller banen og filnavnet til gjeldende mal. Du kan også sette inn Malnavn og Kategori for gjeldende mal.

Klokkeslett

Setter inn gjeldende tid. Du kan sette inn klokkeslettet som et fast felt - Tid (fast) - som ikke endres, eller som et dynamisk felt - Tid - at det oppdateres automatisk. For å manuelt oppdatere Tid-feltet, trykk F9.


tip

For raskt å sette inn et felt fra Velg-listen, dobbeltklikk på feltet.


Format

Hvis et felt viser en dato, klokkeslett eller tall, brukes Format til å tilpasse utseendet til dato, klokkeslett eller Nummer. Vanlige formater vises i formatvinduet, eller klikk på "Ytterligere formater" for å definere et tilpasset format.

Når du klikker på "Ytterligere formater", vises Tallformat dialog åpnes, hvor du kan definere et tilpasset format.

Hvis du velger "Kapittelnummer uten skilletegn" for et kapittelfelt, skilletegnene som er spesifisert for kapittelnummer i Verktøy – Kapittelnummerering vises ikke.

Hvis du velger «Kapittelnummer» som format for referansefelter, vil feltet bare vise nummeret til kapitteloverskriften som inneholder objektet det vises til. Hvis avsnittsstilen for kapitteloverskriften ikke er nummerert, vil feltet være tomt.

note

For HTML-eksport og import av dato- og klokkeslettfelt, spesielle LibreOffice-formater er brukt.


Fast innhold

Setter inn feltet som statisk innhold. Statisk innhold vil si at feltet ikke kan endres eller oppdateres.

Nivå

Skriv inn disposisjonsnivå for kapittelet som skal vises. Det innsatte feltet vil vise verdien tatt fra siste avsnitt med det spesifiserte disposisjonsnivået plassert før det innsatte feltet.

Forskyvning

Angi verdien for forskyvning du vil bruke i et sidetallfelt, for eksempel «+1».

Med en Offset-verdi på 1, vil feltet vise et tall som er 1 mer enn det gjeldende sidetallet, men bare hvis det finnes en side med det nummeret. På den siste siden av dokumentet vil det samme feltet være tomt.

tip

Hvis du vil endre det faktiske sidetallet, men ikke sidetallet som vises, må du ikke bruke verdien Forskyvning til dette. Du bør heller endre sidetall slik det beskrives i veiledningen om Sidetall.


Forskyvning i dager/minutter

Angi forskyvningen du vil bruke for et dato- eller klokkeslettfelt.

Supporter oss!