Seksjon

Setter egenskapene for seksjonen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Sett inn - Seksjon - Seksjon eller velg Format - Seksjoner


Ny seksjon

Skriv inn et navn på den nye seksjonen. Som standard gir LibreOffice automatisk navnet «Seksjon» til nye seksjoner, der X er et tall som økes med en for hver ny seksjon.

Lenke

Lenke

Setter innholdet i et annet dokument eller en seksjon fra et annet dokument inn i seksjonen du arbeider med.

DDE

Lager en DDE-lenke. Kryss av i denne boksen og skriv deretter inn DDE-kommandoen du vil bruke. DDE-valget er bare tilgjengelig hvis det er satt et merke i avkryssingsboksen Lenke.

Den generelle syntaksen til en DDE-kommando er: "<Server>,<Topic><Item>", der Tjener er DDE-navnet til programmet som inneholder dataene. Emne viser til elementets plassering (vanligvis filnavnet), og Element står for selve objektet.

For eksempel kan du sette inn en seksjon som heter «Seksjon» fra et LibreOffice-tekstdokument med navnet «abc.sxw» som en DDE-lenke, ved å bruke kommandoen: «soffice x:\abc.sxw Seksjon». Du kan sette inn innholdet i den første cellen i en MS Excel-regnearkfil kalt «abc.xls» ved hjelp av kommandoen: «excel x:\[abc.xls]Ark1 z1s1». Du kan også kopiere elementene du vil sette inn som en DDE-lenke, og deretter velge Rediger Lim inn utvalg. Nå kan du vise lenkens DDE-kommando ved å merke innholdet og velge Rediger -Felter.

Filnavn

Skriv inn stien og filnavnet til filen du vil sette inn, eller trykk bla gjennom-knappen for å finne filen.

Bla gjennom

Finn filen du vil sette inn som lenke. Trykk deretter påSett inn

Bolk

Marker seksjonen i filen du viil sette inn som en lenke

Når du åpner et dokument som inneholder seksjoner med lenker, blir du spurt om du vil oppdatere lenkene.

Skrivebeskyttelse

Beskytt

Hiondrer den valgte seksjonen fra å bli endret

Med passord

Beskytter den valgte seksjonen med passord. Passordet må ha minst 5 tegn.

Passord

Åpner et dialogvindu fopr endring av gjeldende passord

Skjul

Skjul

Skjuler den valgte seksjonen og hindrer at den skrives ut. Komponentene i en skjult seksjon vises med grå farge i dokumentstrukturen. Når du hviler musepekeren over en skjult komponent i dokumentstrukturen, vil hjelpeteksten «skjult» vises.

Merknadsikon

Du kan ikke skjule en seksjon hvis den er det eneste innholdet på en side, i en topptekst, i en bunntekst, i en fotnote, i en ramme eller i en tabellcelle.


Med vilkår

Skriv inn vilkåret som må være oppfylt for at denne seksjonen skal skjules. Et vilkår er et logisk uttrykk, for eksempel «HILSEN EQ Hr.». Hvis du bruker brevfletting for standardbrev til å angi et databasefelt kalt «Hilsen» som inneholder «Hr.», «Fru», eller «Hr. eller Fru», kan du angi at en seksjon bare skal skrives ut hvis hilsenen er «Hr.».

Et annet eksempel kan være at du lager feltvariabelen «x» og gir den verdien 1. Deretter angir du et vilkår som bygger på denne variabelen, for eksempel «x eq 1», og bruker dette vilkåret til å skjule en seksjon. Hvis du vil vise seksjonen igjen, kan du sette verdien av variablen «x» til «0».

Egenskaper

Denne delen av dialogvinduet vises når det gjeldende dokumentet er et XForms-dokument.

Redigerbar i skrivebeskyttede dokumenter

Sett et merke i denne boksen for å tillate redigering av seksjonens innhold, selv om dokumentet åpnes skrivebeskyttet.

Supporter oss!