Sette inn seksjon

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en seksjon av tekstblokken. Du kan bruke seksjoner til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Seksjon

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Seksjon

Sett inn-menyen på Sett inn-Fanen, velg Seksjon.

Fra verktøylinjer:

Ikon Seksjon

Bolk


Du kan sette inn et helt dokument i en bolk, eller sette inn en navngitt seksjon fra et annet dokument. Du kan også sette inn en seksjon som en DDE-lenke.

Du kan redigere en bolk ved å velge Format → Seksjoner.

Dialogvinduet Sett inn Seksjon inneholder disse fanene:

Seksjon

Setter egenskapene for seksjonen.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Innrykk

Rykker inn seksjonen med en venstre- og høyremarg.

Area (Background, Highlighting)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Fotnoter/Sluttnoter

Brukes til å velge hvor fotnoter og sluttnoter skal vises, og hvordan de skal nummereres.

Sett inn

Setter seksjonen du har angitt inn i dokumentet der skrivemerket er plassert.

Supporter oss!