Feltnavn

Bytter mellom å vise feltnavn og feltinnehold i vising av felt. Dersom det er krysset av her, vises feltnavnene. Hvis ikke, vises innheholdet. I noen tilfeller kan ikke feltinneholdet vises.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Feltnavn

+F9


For å endre standardinnstillingene for et felt til å vise feltnavn istendfor å vise innhold, velger du- LibreOffice Writer → Visog krysser av i feltetFeltkoderunderVisning

Når du skriver ut et dokument og Vis → Feltnavn er valgt, vil du bli spurt om du vil ta med feltnavnene på utskriften.

Supporter oss!