Avstand

Her kan du bestemme avstanden mellom elementene i formelen. Avstanden oppgis i prosent av grunnstørrelsen som er angitt under Format → Skriftstørrelse.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format – Avstand


Dialogvindau for mellomrom

Du kan bruke Kategori til å velge formelelementet du vil angi avstand for. Dialogvinduet endrer utseende etter hvilken kategori som er valgt. Hver kategori har et forhåndsvisningvindu som viser hvordan endringer i avstand påvirker elementet som er valgt.

Kategori

Velg hvilken kategori du vil endre avstand for.

Avstand

Velg avstanden mellom variabler og operatorer, mellom linjer og mellom rottegn og rotuttrykk.

Avstand

Velg avstanden mellom variablene og operatorene i en formel.

Linjeavstand

Velg avstanden mellom formellinjene.

Rotavstand

Velg avstanden mellom rottegnet og rotuttrykket.

Indekser

Velg avstanden mellom grunnlinjen og indekser med hevet og senket skrift.

Hevet skrift

Betsemmer avstanden for superskriptindekser.

Senket skrift

Betsemmer avstanden for superskriptindekser.

Brøker

Velg avstanden mellom brøkstreken og telleren eller nevneren.

Teller

Bestemmer avstanden mellom brøkstreken og telleren.

Nevner

Bestemmer avstanden mellom brøkstreken og nevneren.

Brøkstreker

Velg den overskytende lengden og linjetykkelsen for brøkstreken.

Overskytende lengde

Velg brøkstrekens overskytende lengde.

Tykkelse

Velg hvor tykk brøkstreken skal være.

Grenser

Velg avstanden mellom summeringssymbolet og avgrensningsvilkårene.

Øvre grense

Velg avstanden mellom summeringssymbolet og den øvre grensen.

Nedre grense

Velg avstanden mellom summeringssymbolet og den nedre grensen.

Parenteser

Velg avstanden mellom parenteser og innholdet i dem.

Overskytende (venstre/høyre)

Velg den loddrette avstanden mellom øvre kant av innholdet og øvre kant av parentesene.

Avstand

Velg den vannrette avstanden mellom innholdet og den øvre delen av parentesene.

Skaler alle parenteser

Skalerer alle typer parenteser. Hvis du så skriver ( a over b) i kommandovinduet, vil parentesene omslutte hele høyden av argumentet. Vanligvis oppnår du dette ved å skrive left ( a over b right ).

Overskytende

Justerer den prosentvise overskytende størrelsen. Ved 0 prosent er parentesene så store at de omslutter argumenter med samme høyde. Jo høyere prosentverdi, desto større blir det loddrette mellomrommet mellom innholdet av parentesene og parentesenes yttergrenser. Dette feltet kan du bare bruke i sammenheng med Skaler alle parenteser.

Matriser

Velg den relative avstanden mellom elementene i en matrise.

Radavstand

Velg avstanden mellom radene i matrisen.

Kolonneavstand

Velg avstanden mellom radene i matrisen.

Symboler

Velg avstanden mellom symboler og variabler

Primærhøyde

Angi hvor høyt symbolene skal plasseres i forhold til grunnlinjen.

Minste avstand

Velg minsteavstanden mellom et symbol og en variabel.

Operatorer

Velg avstanden mellom operatorer og variabler eller tall.

Overskytende

Velg høyden mellom variablene og operatorenes øvre kant.

Avstand

Angi den vannrette avstanden mellom operatorene og variablene.

Kantlinjer

Setter inn kantlinjer rundt formelen. Dette valget er spesielt nyttig hvis du vil sette inn formelen i en tekstfil i LibreOffice Writer. Når du velger innstillinger, må du passe på at du ikke velger 0 som størrelse, fordi det da kan bli vanskelig å vise tekst rundt innsettingspunktet.

Venstre

Plasserer den venstre kantlinjen mellom formelen og bakgrunnen.

Høyre

Plasserer den høyre kantlinjen mellom formelen og bakgrunnen.

Øverst

Den øverste kantlinjen plasseres mellom formelen og bakgrunnen.

Nederst

Den nederste kantlinjen plasseres mellom formelen og bakgrunnen.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Standard

Lagrer endringene som standardinnstillinger for alle nye formler Du vil få ni tryggingsvarsling før endringene lagres.

Dialogvindu for standardverdier ved lagring

Supporter oss!