Målelinjer

Endre lengden, måleenheten og hjelpeegenskapene til den valgte målelinja.

Merknadsikon

Hvis du vil endre linje- eller pekerstilen på en målelinje, velg Formater → Linje.


For å bruke denne funksjonen …

På sprettoppmenyen for en målelinje kan du velge Dimensjoner

Trykk på ikonet Linjer og pilerpå verktøylinja, klikk påMålelinjeikonet

Ikon

Målelinje


En dimensjonslinje settes alltid inn på lag kalt Dimensjon Linjer . Hvis du setter det laget til å være usynlig, vil du ikke se noen dimensjonslinje på tegningen.

Linje

Angir avstandsegenskaper for målelinja og hjelpelinjene i forhold til hverandre og for grunnlinja.

Linjeavstand

Angi avstanden mellom målelinja og grunnlinja (linjeavstand = 0).

Hjelpelinjeoverheng

Angi lengden på de venstre og høyre hjelpelinjene som begynner på grunnlinja (linjeavstand = 0). Positive verdier forlenger hjelpelinjene over grunnlinja, mens negative verdier forlenger hjelpelinjene under grunnlinja.

Hjelpelinjeavstand

Angi lengden på de venstre og høyre hjelpelinjene som begynner på dimensjonslinja. Positive verdier forlenger hjelpelinjene over dimensjonslinja, mens negative verdier forlenger hjelpelinjene under dimensjonslinja.

Venstre hjelpelinje

Angi lengden på den venstre hjelpelinja som begynner på dimensjonslinja. Positive verdier forlenger hjelpelinja over dimensjonslinja, mens negative verdier forlenger hjelpelinja under dimensjonslinja.

Høyre hjelpelinje

Angi lengden på den høyre hjelpelinja som begynner på dimensjonslinja. Positive verdier forlenger hjelpelinja over dimensjonslinja, og negative verdier forlenger hjelpelinja under dimensjonslinja.

Målelinje under objektet

Tilbakestiller egenskapene i «Linje»-området.

Antall desimaler

Angi hvor mange desimaler som skal brukes i visningen av linjeegenskapene.

Forklaring

Angir egenskapene for måleteksten.

Tekstplassering

Avgjør plasseringen av dimensjonsteksten i forhold til dimensjonslinjen og hjelpelinjene.

Advarselsikon

Avkrysningsboksene Autoloddrett og Autovannrett må være tomme, før du kan tildele Tekstplassering.


Autoloddrett

Angi den optimale loddrette plasseringen av dimensjonsteksten.

Autovannrett

Angi den optimale vannrette plasseringen av dimensjonsteksten.

Vis måleenheter

Vis eller skjul dimensjonsmåleenhetene. Du kan også velge en måleenhet du ønsker å vise fra lista.

Parallelt med linje

Vis teksten parallelt med, eller 90 grader på dimensjonslinja.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!