Generelt

Angir generelle innstillinger for regneark.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice Calc → Generelt


Mål

Måleenhet

Definerer måleenheten i regneark.

Tabulatoravstand

Angir tabulator mellomrom avtstanden.

Oppdater

Oppdater lenker ved innlasting

warning

Innstillinger for automatiske koblingsoppdateringer som er lagret i dokumenter, ignoreres av sikkerhetshensyn. Linkoppdateringer er alltid begrenset av LibreOffice Sikkerhets-innstillinger i - LibreOffice – Sikkerhet.


Alltid

Oppdater alltid koblinger under lasting av et dokument, og bare hvis dokumentet er i en klarert filplassering eller det globale sikkerhetsnivået er lavt (ikke anbefalt).

warning

Denne innstillingen håndteres somPå anmodning med mindre det globale makronivået er satt til Lav i - LibreOffice - Sikkerhet - Makro sikkerhet... - Sikkerhetsnivål - Lavt (ikke anbefalt) eller dokumentet er plassert på et klarert sted definert av - LibreOffice - Sikkerhet - Makro sikkerhet... - Betrodde Kilder - Betrodde Filloasjoner.


På oppfordring

Oppdateringer kobler bare på forespørsel mens du laster et dokument.

Aldri

Lenker oppdateres aldri mens du laster et dokument.

Innstillinger for inndata

Trykk «Enter» for å flytte markøren

Angir i hvilken retning markøren skal flyttes i regnearket når du trykker på «Enter».

Trykk «Enter» for å gå til endringsmodus

Bestemmer oppførselen til Enter-tasten i et regneark. Aktivering av dette alternativet får Enter til å åpne celleinnhold for redigering.

Fjern avmerkingen for dette alternativet for å få Enter-tasten til å velge cellen under gjeldende celle.

tip

Hvis et celleområde er valgt, vil hver gang Enter trykkes, velge neste celle innenfor området, i henhold til retningen valgt i Trykk Enter for å flytte utvalget. Derfor er det nyttig å aktivere begge alternativene når du legger inn verdier i en rekke celler sekvensielt.


Utvid formatering

Angir om formateringsegenskapene til den valgte cellen automatisk skal brukes på tomme naboceller. Hvis innholdet i den valgte cellen for eksempel har egenskapen «halvfet», vil denne egenskapen også brukes på naboceller. Denne funksjonen påvirker ikke celler som allerede har en spesiell formatering. Du kan se området som påvirkes, hvis du trykker  + *» (gangetegnet på talltastaturet). Dette formatet brukes også på alle nye verdier som settes inn i dette området. De vanlige standardinnstillingene brukes på celler utenfor dette området.

Utvid referansen når nye celler/rader blir satt inn

Angir om referansene skal utvides når kolonner eller rader settes inn ved siden av referanseområdet. Dette er bare mulig hvis referanseområdet der kolonnen eller raden settes inn, opprinnelig gikk over minst to celler i den ønskede retningen.

Eksempel: Hvis en formel har en referanse til området A1:B1 og du setter inn en ny kolonne etter kolonne B, utvides referansen til å gjelde området A1:C1. Hvis det finnes en referanse til området A1:B1 og du setter inn en ny rad under rad 1, blir ikke referansen utvidet, fordi det finnes bare en enkelt celle i loddrett retning.

Hvis du setter inn rader eller kolonner midt i et referanseområde, blir referansen alltid utvidet.

Vis merking i kolonnebokstaver og radnummer

Angir om overskriftene i de valgte kolonnene og radene skal merkes.

Vis advarsel om overskrivning ved innliming av data

Angir at det skal vises en advarsel når du limer inn celler fra utklippstavla til et celleområde som ikke er tomt.

Plasser cellereferanse med utvalg

Med alternativet, utvider du et valg (med +Shift+Ned/Opp) hopper til slutten av serien i kolonnen, som ble lagt til sist til det opprinnelige valget. Når alternativet ikke er angitt, utvider du et valg (med +Shift +Ned/Opp) hopper til slutten av intervallet i kolonnen hvor valg av celleområde ble startet. Det samme gjelder selvsagt når du utvider et utvalg på rader, med+ Shift+Venstre/Høyre.

Supporter oss!