Vis

Angir hvilke elementer som skal vises i hovedvinduet til LibreOffice Calc. Du kan også velge om verdier i tabeller skal merkes.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regnearkdokument og velg → LibreOffice Calc → Vis


Visuell hjelp

Angir hvilke linjer som vises.

Rutenett

Spesifiserer når rutenettlinjer skal vises. Standard er å vise rutenettlinjer bare på celler som ikke har en bakgrunnsfarge. Du kan velge å også vise rutenettlinjer på celler med bakgrunnsfarge, eller å skjule dem. For utskrift, velg Format - Sidestil - Ark og merk av for Rutenett.

Farge

Angir en farge for rutenettet i gjeldende dokument. For å se rutenettfargen som ble lagret sammen med dokumentet, gå til -LibreOffice - Applikasjonsfarger under Ordning finn oppføringen Regneark - Rutenettlinjer og sett fargen til "Automatisk".

Sideskift

Angir om sidebrytene skal vises i et definert utskriftsområde.

Hjelpelinjer under flytting

Angir om hjelpelinjer skal vises ved flytting av tegninger, rammer, bilder og andre objekter. Hjelpelinjene hjelper deg med å plassere objekter.

Vis

Velg forskjellige innstillinger for visning på skjermen.

Formler

Angir om det skal vises formler i stedet for resultater i cellene.

Nullverdier

Angir om tall skal vises med verdien av 0.

Kommentarindikator

Et lite rektangel i øverste høyre hjørne av cellen indikerer at en kommentar eksisterer. Kommentaren vil bare bli vist når du aktiverer tips under LibreOffice - General i dialogboksen Alternativer.

For permanent å vise en kommentar, velg kommandoen Vis kommentar fra cellens kontekstmeny.

Du kan skrive og redigere kommentarer med kommandoen Sett inn - Kommentar . Kommentarer som vises permanent, kan redigeres ved å klikke på kommentarfeltet. Klikk på Navigator og under oppføringen Kommentarer kan du se alle kommentarer i gjeldende dokument. Ved å dobbeltklikke på en kommentar i Navigator, hopper markøren til den tilsvarende cellen som inneholder kommentaren.

Formelindikator og hint

Tegner en blå trekant nederst til venstre i en celle som inneholder en formel. Når du peker over den blå trekanten, vises formelen i et verktøytips selv om en annen celle er valgt.

Verdimerking

Marker Uthev Verdi boksen for å vise celleinneholdet, avhengig av type, i ulike farger. Tekstceller er formatert i svart, formler i grønt, tallceller i blått og beskyttede celle visesmed en lysegrå bakgrunn, uansett hvordanvisningen der4es er satt.

warning

Når dette valget er slått på, vises ikke tildelte farger i dokumentet før valget slås av igjen.


Anker

Angir om det skal vises et anker når du har valgt et innsatt objekt, for eksempel et bilde.

Tekstområdet er fullt

Hvis en celle inneholder tekst som går ut over cellens bredde, vil teksten flyte over i neste tomme celle på samme rad. Hvis den neste cellen ikke er tom, vises en liten trekant i kanten av cellen for vise at den inneholder tekst som ikke vises.

Vis referansene i farger

Angir at hver referanse merkes med en farge i formelen. Celleområdet omgis også av en farget kant straks cellen som inneholder referansen, velges for redigering.

Objekter

Angir om du vil vise eller skjule objekter for opptil tre objektgrupper.

Objekter/bilder

Angir om objekt og grafikk skal vises eller skjules.

Diagrammer

Angir om diagram skal vises eller skjules i dokument.

Tegneobjekter

Angir om draw-objekt skal vises eller skjules i dokument.

Vis større/mindre

Synkroniser ark

Hvis det er satt et merke i denne avkryssingsboksen, vises alle arkene med samme forstørrelse. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, kan hvert ark vises med forskjellig forstørrelse.

Vindu

Angir om noen hjelpeelementer skal vises i tabellen eller ikke.

Kolonnebokstaver og radnummer

Angir on rad og kolonneoverskrifter skal vises.

Vannrett rullefelt

Angir om en horisontal rullelist skal vises nederst i dokumentvinduet.

Loddrett rullefelt

Angir om et loddrett rullefelt skal vises til høyre i dokumentvinduet.

Faner

Angir om fanene nederst på regnearket skal vises eller ikke. Hvis det ikke er satt et merke i denne boksen, kan du bare bytte fra en fane til en annen ved å bruke . Legg merke til glidebryteren mellom det vannrette rullefeltet og fanene. Du kan dra i glidebryteren for å velge hvor bredt rullefeltet skal være.

Disposisjonssymboler

Hvis du har angitt en , vil valget Disposisjonssymboler angi om disposisjonssymbolene skal vises på kanten av arket eller ikke.

Supporter oss!