Samspill

Angir samspillsinnstillinger for tekstdokumenter. Med disse valgene kan du finjustere innstillingene LibreOffice bruker når dokumenter importeres fra Microsoft Word

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer → Kompatibilitet


note

Noen av innstillingene som angis her, er bare gyldige for det gjeldende dokumentet og må angis for hvert enkelt dokument.


Legg til avstand mellom avsnitt og tabeller

Avstanden mellom avsnitt angis annerledes i LibreOffice Writer enn i MS Word-dokumenter. Hvis du har angitt avstanden mellom to avsnitt eller tabeller, legges denne avstanden også til i tilsvarende MS Word-dokumenter.

Angir om du vil legge til Microsoft Word-kompatibelt mellomrom mellom avsnitt og tabeller i LibreOffice Writer-tekstdokumenter.

Legg til avsnitt og tabellavstand øverst på første side og sideskift

Angir om avstanden mellom avsnitt øverst på en side også skal brukes på toppen av en side eller kolonne hvis avsnittet er plassert på den første siden i dokumentet. Det samme gjelder sideskift.

note

Hvis du importerer et MS Word-dokument, legges avstandene til automatisk under konverteringen.


Bruk OpenOffice.org 1.1-tabulatorformatering

Angir hvordan tekst skal justeres ved tabulatorer utenfor høyremargen, hvordan desimaltabulator skal behandles, og hvordan tabulatorer som er nær ved linjeskift skal behandles. Hvis denne avkryssingsboksen ikke er valgt, vil tabulatorene behandles på samme måte som i andre Office-programmer.

I tekstdokumenter som er laget med den gjeldende versjonen av Writer, blir den nye tabulatorbehandlingen brukt som standard. I dokumenter som er laget med tidligere versjoner enn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, brukes den tidligere tabulatorbehandlingen.

Ikke legg til ekstra avstand (innledende) mellom tekstlinjer

Angir at flere innledende (ekstra) mellomrom mellom tekstlinjer ikke legges til, selv om skrifta som brukes, inneholder flere innledende egenskaper.

I tekstdokumenter som er laget med den gjeldende versjonen av Writer, brukes flere innledende mellomrom som standard. I dokumenter som er laget med tidligere versjoner enn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, blir flere innledende mellomrom ikke brukt.

Bruk OpenOffice.org 1.1-linjeavstand

Hvis denne innstillingen er slått av, brukes en ny metode til å formatere tekstlinjer med proporsjonal linjeavstand. Hvis denne innstillingen er slått på, brukes den tidligere metoden til å formatere tekstlinjer med proporsjonal linjeavstand.

Den nye metoden brukes for dokumenter som er laget med den gjeldende versjonen av Writer og nyere versjoner av Microsoft Word. I tekstdokumenter som er laget med tidligere versjoner enn,StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, brukes den tidligere metoden.

Legg til avstand for avsnitt og tabeller nederst i tabellceller

Angir at avstand legges til nederst i et avsnitt, også når det er det siste avsnittet i en tabellcelle.

Hvis alternativet er, av, blir tabellceller formatert som i Writer-versjoner før StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Hvis alternativet er på, vil en alternativ metode for formatering av tabellceller bli brukt. Alternativet er som standard for nye dokumenter opprettet med LibreOffice og for dokumenter importert fra Microsoft Word-format.

Bruk OpenOffice.org 1.1-objektplassering

Angir hvordan plasseringen av flytende objekter som er forankret til et tegn eller et avsnitt, skal beregnes i forhold avstanden i det øverste og det nederste avsnittet.

Hvis alternativet er på, plasseres de flytende objektene som i Writer-versjoner før StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Hvis alternativet er av, plasseres de flytende objektene ved hjelp av en alternativ metode som ligner på metoden som brukes av Microsoft Word.

Dette valget vil være slått av for nye dokumenter. Valget vil være slått på for Writer-dokumenter som er laget med tidligere versjoner enn OpenOffice.org 2.0.

Bruk «StarOffice 6.0/7»-tekstflyt rundt objekter

MS Word og Writer bruker forskjellige metoder til å bryte tekst rundt flytende objekter på skjermen. Flytende objekter på skjermen er rammer og tegneobjekter i Writer, og objektene 'tekstfelt', 'bilder', 'ramme', 'bilde' med flere i MS Word.

I MS Word og i gjeldende versjoner av Writer brytes ikke innhold i topptekst og bunntekst og i fotnoter og sluttnoter rundt flytende objekter på skjermen. Innhold i brødteksten brytes rundt flytende objekter på skjermen hvis objektene er forankret i toppteksten.

I tidligere versjoner av Writer enn i StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 var det motsatt.

Hvis denne innstillingen er slått av, slik den er i standardinnstillingene, brukes den nye tekstflyten. Hvis denne innstillingen er slått på, brukes den tidligere tekstflyten.

Ta hensyn til tekstflytstilen ved plassering av objekter

Angir hvordan den komplekse prosessen for plassering av flytende objekter som er forankret til et tegn eller et avsnitt, skal fungere. I tidligere versjoner av Writer enn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 ble en gjentakende prosess brukt, mens prosessen som brukes i gjeldende versjoner er enklere og ligner på den som brukes i Microsoft Word.

Hvis alternativet er av, brukes den gamle LibreOffice iterative prosessen med objektposisjonering. Hvis alternativet er på, brukes den nye, enkle prosessen for å sikre kompatibilitet med Microsoft Word-dokumenter.

Juster linjer med et manuelt linjeskift i justerte avsnitt

Hvis dette valget er slått på, vil Writer legge til avstand mellom ord i linjer som avsluttes med «Shift + Enter» i blokkjusterte avsnitt. Hvis dette valget er slått av, blir ikke avstanden mellom ord gjort større for å oppnå jevne marger.

Dette valget er slått på som standard for tekstdokumenter i ODT-format. Det lagres og lastes inn sammen med tekstdokumenter i ODT-format. Dette valget kan ikke lagres i tekstdokumenter i det eldre SXW-formatet. Derfor vil dette valget være slått av for SXW-tekstdokumenter.

Tolerer hvite linjer som kan vises i PDF-sidebakgrunner

Bruk LibreOffice 4.3 forankringsmalingsordre og tolerer hvite linjer som kan vises i PDF-side bakgrunner opprettet fra eldre dokumenter.

Bruk som standard

Trykk her for å bruke de gjeldende innstillingene i denne kategorien som standardinnstillinger for senere økter i LibreOffice.

Listen nedenfor viser de opprinnelige standardinnstillingene ved installasjon. Innstillingene i listen er slått på, mens alle de andre innstillingene er slått av:

  1. Legg til avstand mellom avsnitt og tabeller

  2. Legg til avstand for avsnitt og tabeller på toppen av sider

  3. Legg til avstand for avsnitt og tabeller nederst i tabellceller

  4. Større ordavstand på linjer med manuelt linjeskift i blokkjusterte avsnitt

Supporter oss!