Tabell

Definerer innstillingene for tabeller i tekstdokument.

Angir standardinnstillingene for kolonner og rader og tabelltilstanden. Angir også standardverdiene for å flytte og sette inn kolonner og rader. Du finner flere opplysninger under .

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web → Tabell


Standard

Angir standardene for alle nye teksttabeller som opprettes i tekstdokumenter.

Overskrift

Angir at den første raden i tabellen skal være formatert med avsnittsstilen «Tabelloverskrift».

Gjenta på hver side

Angir om tabelloverskriften også skal vises på den neste siden etter et sideskift.

Ikke del (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Angir at tabeller ikke skal deles opp etter noen form for tekstbryting. Du finner også dette valget i menyen Tabell → Tabellegenskaper → Tekstflyt.

Kantlinje

Gjør at tabellcellene som standard har en kant.

Inndata i tabeller

Tallgjenkjenning

Spesifiserer at tall som legges inn i en teksttabellcelle gjenkjennes og formateres som tall. Tabellceller i LibreOffice Writer kan gjenkjenne et tall når det er representert i et av tallformatene som er tilgjengelige i kategoriene tall, prosent, valuta, dato, klokkeslett, vitenskapelig, brøk og boolsk.

Det gjenkjente nummeret vises med standardnummerformat for tabellceller, og setter celleformatet til den gjenkjente kategorien. For eksempel, hvis et nummer blir gjenkjent som Dato, er celleformatkategorien satt til Dato. Du kan angi et bestemt tallformat for cellen, for eksempel en dato som er angitt som vises som torsdag 8. mars 2018 når celle nummerformatet er satt til "Fredag 31. desember 1999" i dialogboksen Nummerformat.

note

Gjenkjente dato og klokkeslett konverteres til interne dato og tid serielle verdier. Prosent tall konverteres internt til deres numeriske verdier. Boolske verdier konverteres internt til 0 eller 1


Når en inntasting ikke kan gjenkjennes som et nummer, endres nummerkategorien til Tekst , og inntastingen endres ikke.

Hvis Tallgjenkjenning ikke er merket, lagres tall i tekstformat og venstrejusteres automatisk.

Gjenkjenning av tallformat

Hvis det ikke er krysset av her kan du bare skrive inn data som er i formatet til cellen. Alle andre inndata vil gjøre om formatet til tekstformat.

Dersom en celle for eksempel inneholder en datoverdi og celleformatet er satt som dato, vil en inntasting av en prosentverdi sette celleformatet til Tekst og prosentverdien blir ikke oppfattet som et tall.

Når Tallformatgenkjenning er markert, vil inntastede tall sette celleformatet til det formatet som er gjenkjennelig.

Justering

Angir at tall alltid skal vises nederst til høyre i cellen. Hvis det ikke er merket av i dette feltet, vises tallene alltid øverst til venstre i cellen.

note

Direkte formatering påvirkes ikke av feltet Justering. Hvis du midtstiller celleinnholdet direkte, forblir det midtstilt, uansett om celleinnholdet er tekst eller tall.


Tastaturbehandling

Flytt celler

Angir standardinnstillingene for flytting av rader og kolonner med tastaturet.

Rad

Angir verdien som skal brukes for å flytte en rad.

Kolonne

Spesifiserer verdien som skal benyttes for å flytte en kolonne.

Sett inn celle

Angir standardinnstillingene for innsetting av rader og kolonner med tastaturet.

Rad

Angir verdien som skal brukes for å sette inn en rad.

Kolonne

Spesifiserer verdien som skal benyttes for å sette inn en kolonne.

Oppførsel til rader/kolonner

Angir hvordan hele tabellen og rader og kolonner i nærheten påvirkes når nye rader eller kolonner settes inn, eller andre kolonner eller rader flyttes.

Fast

Angir at endringer i en rad eller kolonne bare skal påvirke området ved siden av.

Fast, proporsjonal

Angir at endringer i en rad eller kolonne skal påvirke hele tabelllen.

Variabel

Angir at endringer i en rad eller kolonne skal påvirke hele tabelllen.

Supporter oss!