Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)

Du kan styre LibreOffice uten å bruke en mus, bare ved hjelp av tastaturet.

På hovedsiden for hvert modul (for eksempel, hovedhjelpen for LibreOffice Writer eller LibreOffice Calc), finnes det en lenke som viser til hjelpen for hurtigtastene i dette modulet.

I tillegg kan du under nøkkelordet «Tilgjengelighet» finne veiledninger med flere steg som beskriver hvordan du kan kan bruke det valgte modulet uten en mus.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Arbeide med LibreOffice-brukergrensesnittet uten en mus

Slå på menylinjen, verktøylinjer, vinduer og dokument

Ved å trykke flere ganger på F6 flyttes fokus og sirkler gjennom disse objektene:

Trykk Shift + F6 for å gå gjennom objektene i motsatt retning.

Trykk + F6 for å bytte til dokumentet.

Trykk F10 for å bytte til menylinjen og tilbake.

Escape lukker en åpen undermeny, en verktøylinje eller det gjeldende, ledige vinduet.

Kalle en menykommando

Trykk eller F6, eller F10 for å velge den første menyen (Filmenyen). Med pil høyre blir den neste menyen til høyre valgt. Med pil venstre blir den forrige menyen valgt.

Pil ned åpner den valgte menyen. Hver gang du trykker pil ned og pil opp, flyttes valget gjennom menykommandoene.Med pil høyre kan du åpne en eksisterende undermeny.

Trykk Enter for å utføre menykommandoen som er valgt.

Utføre en ikonkommando

Trykk F6 flere ganger til den første knappen på verktøylinjen er valgt. Bruk pil høyre og pil venstre for å velge en knapp på en vannrett verktøylinje. På samme måte kan du bruke pil opp og pil ned for å velge en knapp på en loddrett verktøylinje. Hvis du trykker Home, velges den første knappen på en verktøylinje, og hvis du trykker End, den siste.

Trykk Enter for å bruke det valgte ikonet. Hvis den valgte knappen normalt krever at du også utfører en handling med musa like etterpå, som for å sette inn et rektangel, er det ikke nok å trykke på Enter. I slike tilfeller må du trykke + Enter.

Hvis en verktøylinje er for lang til å vises på skjermen, vises en knapp til høyre eller i underkant av verktøylinjen. Velg verktøylinjen og trykk Page Up eller Page Down for å vise resten av knappene.

Spesielle hint for verktøylinjer

Trykk pil ned eller pil høyre for å åpne den valgte verktøylinjen. Dette tilsvarer et museklikk. Bruk pil høyre og pil venstre i verktøylinjen. Home og End velger henholdsvis den første og den siste knappen i verktøylinjen.

Lukk verktøylinjen ved å trykke på Escape. Det er ikke mulig å flytte verktøylinjen uten en mus.

Valg fra en kombinasjonboks

Kombinasjonsboks

Merk av i kombinasjonsboksen. Trykk Enter.

Bruk pil ned eller Page Down for å rulle nedover gjennom elementene i kombinasjonsboksen, eller pil opp eller Page Up til å rulle oppover. Home tar deg til det første elementet, og End tar deg til det siste elementet.

Trykk Enter for å bruke det valgte elementet.

Valg i tabeller

I flere vinduer, dialogvinduer og i tabellkontrollfelter er det tabeller for å velge data. For eksempel i den høyre delen i Datakildevisning. De følgende tastene brukes for valg i disse tabellene:

Størrelse og plassering av vinduer og dialogvinduer

 1. Trykk først + Mellomrom.

  Nå åpnes en systemmeny som inneholder menykommandoer som Flytt, Endre størrelse og Lukk.

 2. Velg en kommando (trykk pil ned og deretter Enter).

 3. Nå kan du bruke piltastene til å flytte eller endre størrelse på dialogvinduet eller vinduet.

 4. Trykk Enter for å godta endringen. Trykk Escape for å gjøre om endringene.

Feste og løsne vinduer og verktøylinjer

 1. Trykk F6 til vinduet eller verktøylinjen er valgt.

 2. Trykk + Shift + F10.

Merke objekter

Trykk Shift + F4 for å velge det første objektet i gjeldende dokument. Når et objekt er valgt, trykker du på Tab for å velge neste objekt, eller trykk Esc for å gå tilbake til teksten.

Redigere objekter

Et valgt OLE-objekt kan slås på med Enter.

Redigere objekters plassering og størrelse

Rediger ankere for objekter

Du kan flytte ankeret til et objekt ved hjelp av piltastene. Gå først til tilstand for redigering av håndtak, og velg ankeret. Nå kan du flytte ankeret i forskjellige retninger, avhengig av ankertypen.

 1. Velg objektet.

 2. Gå til håndtaksredigeringstilstand med + Tab.

 3. Det øvre, venstre håndtaket begynner å blinke. Klikk + Tabulator flere ganger til at ingen håndtak blinker. Dette betyr at forankringen av objektet er slått på.

 4. Bruk piltastene til å flytte ankeret. Objektet følger hensiktsmessig ankeret.

Du kan for eksempel endre det valgte objektets anker i objektets sprettoppmeny.

Kontrollere skillelinjene

LibreOffice Calc-, LibreOffice Draw- og LibreOffice Impress-dokumenter kan deles inn vannrett og loddrett i atskilte visninger. Hver visning kan vise forskjellige deler av dokumentet. Du kan bruke musa til å dra en skillelinje fra rullefeltet inn i dokumentet.

Behandle datakildevisningen

+ Shift + F4 åpner og lukker visningen av datakildene.

«F6»: Bytter mellom dokumentet og verktøylinjen.

«+» (plusstasten): Utvider det valgte elementet i datakildeutforskeren.

«-» (minustast): Folder sammen det valgte elementet i datakildeutforskeren.

+ Shift + E: bytter mellom datakildeutforsker og tabell.

Hurtigtaster i Spørringsutforming-vinduet

«F6»: Skifter mellom objektlinjen, tabellvisningen og utvalgsområdet.

+ Pil opp eller + pil ned: flyttes kanten mellom tabellvisning og valgområde opp eller ned.

Taster i Tabellvisnig (øvre område i spørringsutforming) og i Relasjoner-vinduet

+ Piltast: flytter den valgte tabellen i pilens retning.

+ Shift + Piltast :forandrer størrelsen på den valgte tabellen i tabellvisning.

Delete: Fjerner den valgte tabellen eller forbindelsen fra tabellvisningen.

«Tab»: Skifter mellom tabeller og forbindelser i tabellvisningen.

«Enter»: Når en forbindelse er valgt, åpner «Enter»-tasten dialogvinduet Egenskaper for forbindelsen.

«Enter»: Når en tabell er valgt vil «Enter» fylle ut det første datafeltet fra listboksen inn i utvalgsområdet.

Taster i utvalgsområdet (den nedre delen av spørringsutformingsvinduet)

+ Venstre pil eller Høyre pil: flytter den valgte kolonnen til høyre eller venstre.

Taster i Tabellutforming-vinduet

«F6»: Skifter mellom verktøylinjen, kolonnevisningen og egenskapsområdet.

Kontrollere Bildekartredigering

Behandle hjelpen

Trykk «Shift+F2» for å vise Utvidede tips for kommandoen, knappen eller kontrollelementet som er valgt.

Navigere i hovedhjelpesidene

Kontrollere tekstimport-dialogvinduet (CSV-fil-import)

Linjal

Forhåndsvisning

Kontrollere dialogvinduet Sett inn → Spesialtegn

Supporter oss!