Spørringsveiviser → Detaljer eller oppsummering

Angir om alle dataposter for spørringen skal vises, eller bare resultatene av resultatmengdefunksjonene.

Denne siden blir bare vist når det er numeriske felter i spørringen, som tillater bruken av resultatmengdefunksjoner.

Detaljert spørring

Velg for å vise alle postene i spørringen.

Oppsummerende spørring

Velg for kun å vise resultatene fra resultatmengdefunksjoner.

Velg den tilleggsfunksjonen og feltnavnet for det numeriske feltet i listeboksen. Du kan skrive inn så mange resultatmengdefunksjoner som du vil, en i hver rad av kontrollelementer.

Resultatmengdefunksjon

Velg resultatmengdefunksjonen.

Feltnavn

Velg navn på det numeriske feltet.

+

Legger til en ny rad med kontrollelementer.

Fjerner den siste raden med kontrollelementer.

Spørringsveiviser → Gruppering

Supporter oss!