Faksveiviser - Sender og mottaker

Velg sender- og mottakerinformasjon for faksen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Faks → Sender og mottaker


Bruk brukerdata til returadresse

Sett inn plassholdere for adressen i faksmalen. Senere i faksdokumentet kan du trykke på plassholderen for å sette inn data.

Ny returadresse

Merk av for å skrive inn adressa i skrivefeltene. Dataene blir satt inn som vanlig tekst i dokumentet.

(Adressedatafelter)

Skriv inn avsenderens adressedata.

Bruk plassholdere for mottakerens adresse

Sett inn plassholdere for adressen i faksmalen. Senere i faksdokumentet kan du trykke på plassholderen for å sette inn data.

Bruk adressedatabasen for brevfletting

Setter inn databasefelter for å kunne bruke brevfletting i faksen.

Gå til Faksveiviser - Bunntekst

Supporter oss!