Dialogen for spørre egenskaper

I dialogboksen Spørringsegenskaper kan du angi to egenskaper for SQL-spørringen, dvs. om du skal returnere distinkte verdier, og om du skal begrense resultatsettet.

For å bruke denne funksjonen …

I Designvinduet for spørringer, velger du Rediger - Spøringsutforming.


Unike verdier

Utvider «select»-uttrykket i SQL-spørringen i den gjeldende kolonnen med DISTINCT-parameteret. Resultatet er at like verdier vises kun en gang, selv om de er listet flere ganger.

Grense

Legger til en grense for å angi maksimalt antall poster som skal returneres.

Supporter oss!