Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Klikk i feltet for å skifte modus (gjelder ikke i LibreOffice Basic IDE, der bare innsettingsmodus er aktiv). Hvis markøren står i et tekstdokument, kan du også skifte modus med Insert (hvis denne tasten finnes på tastaturet du bruker).

Modus

Resultat

INN

I innsettingsmodus blir ny tekst satt inn ved markøren, slik at teksten som kommer etter, flyttes mot høyre. Markøren ser ut som en loddrett strek.

OVER

I overskrivingsmodus erstattes tekst som står der fra før, med ny tekst. Markøren ser ut som en tykk loddrett strek.


Supporter oss!