Søk etter post

I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

For å bruke denne funksjonen …

Knappen Søk etter post på verktøylinjene for tabelldata og skjemautforming

Finn post ikon

Søk etter post


Når du søker i en tabell, søkes det gjennom datafeltene i den åpne tabellen. Når du søker i et skjema, er det datafeltene i tabellen som er lenket til skjemaet, som blir gjennomsøkt.

tip

Søket som beksrives her, utføres av LibreOffice. Hvis du heller vil søke i en database med SQL-serveren, kan du bruke knappen Skjemabaserte filtrenavigasjonslinjen for skjema.


Søkefunksjonen kan også brukes med tabellfelt. Når søkefunksjonen blir brukt fra et tabellfelt, kan du søke i de kolonnene i tabellen som tilsvarer databasekolonnene i den tilknyttede databasetabellen.

Søk etter

Velg type søk.

Tekst:

Skriv inn en søketekst i kombinasjonsboksen eller velg en fra listen. Teksten under markøren er allerede kopiert inn i kombinasjonsboksen Tekst. Merk at tabulator og linjeskift ikke kan brukes under kjøring av et søk i et skjema.

Søkeordene dine vil bli lagret så lenge tabellen eller skjemadokumentet er åpent. Hvis du kjører mer enn ett søk og du ønsker å gjenta søkeordet, kan du velge et tidligere brukt søkeord fra kombinasjonsboksen.

Innholdet av feltet er NULL

Sørg for at også felt som ikke inneholder data blir funnet.

Innholdet av feltet er ikke NULL

Sørg for at bare felt som inneholder data blir funnet.

Søkeområde

Velg felt for søket.

Skjema

Velg den logiske formen du vil at søket skal ha.

note

Kombinasjonsboksen Skjema er bare synlig hvis dokumentet er et skjemadokument med mer enn ett logisk skjema. Den vises ikke ved søk i tabeller eller spørringer.


Skjemadokumenter kan inneholde flere logiske skjemaer. Disse er selvstendige skjemakomponenter, som alle er lenket til en tabell.

Kombinasjonsboksen Skjema inneholder navnene på alle logiske skjemaer som det finnes kontrollelementer for.

Alle felter

Søk gjennom alle feltene. Hvis du søker i en tabell, blir alle feltene lett gjennom. Hvis du søker i et skjema, blir alle feltene i det logiske skjemaet (innskrevet under Skjema) lett gjennom. Hvis du søker i et kontrollfelt, blir alle kolonner som er knyttet til et gyldig databasefelt lett gjennom.

Legg merke til at feltene i det gjeldende logiske skjemaet ikke behøver å være identisk med feltene i skjemadokumentet. Hvis skjemadokumentet inneholder felter som peker til flere datakilder (det vil si flere logiske skjemaer), vil alternativet Alle felter bare søke etter feltene som er lenket til datakilder i skjemadokumentet.

Enkeltfelt

Søk gjennom et bestemt datafelt.

Innstillinger

Velg innstillingene som styrer søket.

Posisjon

Angi forholdet mellom søketeksten og innholdet i feltene. Disse alternativene finnes:

Position

Description

Hvor som helst i feltet

Returnerer alle feltene som inneholder søkemønsteret et eller annet sted i feltet.

først i feltet

Returnerer alle feltene som inneholder søkemønsteret først i feltet.

sist i feltet

Returnerer alle feltene som inneholder søkemønsteret sist i feltet.

hele feltet

Returnerer alle feltene der søkemønsteret er helt likt innholdet i feltet.


note

Hvis det er kryssa av for Uttrykk med jokertegn, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.


Bruk feltformatormat

Angi at alle feltformatene blir tatt med ved søking i dokumentet. Feltformater er alle synlige formater som blir opprettet ved hjelp av disse mulighetene:

  1. i tabellutformingsmodus for feltegenskaper,

  2. på kolonneformatering i datakildevisningen,

  3. på kontrollegenskaper i skjema.

Hvis det er kryssa av for Bruk feltformat, blir det søkt i datakildevisningen til tabellen eller skjemaet med den formateringen som er valgt her. Hvis det ikke er kryssa av, blir søket i databasen gjort med den formateringen som er lagret i databasen.

Eksempel:

Du har et datofelt som er lagret i formatet «DD.MM.ÅÅ» i databasen (for eksempel 17.02.65). Formatet til oppføringen endres i datakildevisningen til «DD. MMM ÅÅÅÅ» (17. feb. 1965). I dette eksemplet blir en post som inneholder 17. februar bare funnet når Bruk feltformat er på:

Bruk feltformatormat

Søkemønster

«feb» blir returnert, men ikke «2».

av

«2» blir returnert, men ikke «feb».


Det er som oftest lurt å søke med feltformatering.

Disse eksemplene viser hva som kan skje når du søker uten feltformatering. Disse problemene er avhengige av hvilken database som brukes, og oppstår bare ved bestemte typer intern standardformatering:

Søkeresultater

Årsak

«5» returnerer «14:00:00» som klokkeslett

dBase-databaser har ikke klokkeslettfelt, så de må simuleres. Verdien 5 må brukes for at klokkeslettet «14:00:00» skal kunne vises internt.

«00:00:00» returnerer alle postene i et standard datofelt

Databasen lagrer en datoverdi internt ved å bruke et kombinert felt for dato og klokkeslett.

«45,79» returnerer ikke «45,79» selv om hele feltet er valgt under Posisjon.

Denne visningen tilsvarer ikke det som er lagret internt. Hvis for eksempel 45,789 er lagret i dabasen som et felt av typen tall/dobbel, og formateringen er satt opp til å vise bare to desimaler, blir bare «45,79» returnert i søk med feltformatering.


I dette tilfellet er standardformatering den formateringen som viser til internt lagret data. Denne er ikke alltid synlig for brukeren, særlig når den blir brukt til å simulere datatyper (for eksempel klokkeslett i dBase-databasar). Det er avhengig av den brukte databasen og de enkelte datatypene. Søk med feltformatering passer best dersom du bare vil finne det som faktisk blir vist. Det gjelder felt som for eksempel dato, klokkeslett, dato/klokkeslett og tall/dobbel.

Søk uten Bruk feltformat passer til større databaser uten formateringsproblemer, for slike søk går fortere.

Hvis du søker i avkryssingsbokser med Bruk feltformat, får du «1» for avkryssede bokser, «0» for ikke avkryssede bokser og en tom for streng tre-tilstandsbokser som ikke er valgt. Dersom søket er utført uten Bruk feltformat, får du språkavhengige verdier som «SANN» eller «USANN».

Hvis du søker i listebokser med Bruk feltformat, finner du teksten som vises i listebokser. Hvis du ikke velger Bruk feltformat, finner du innholdet som tilsvarer standardfeltformatet.

Skill store og små bokstaver

Angi at søket skal skille mellom små og store bokstaver.

Søk bakover

Angi at søke skal kjøre i motsatt retning, fra den siste til den første posten.

Ovenfra / nedenfra

Start søket på nytt. Et søk framover starter ved første post i tabellen. Ved søk bakover starter søket ved siste post.

Uttrykk med jokertegn

Jokertegn

Betydning

Eksempel

?

for nøyaktig ett vilkårlig tegn

«?iskett» returnerer «diskett»

«J?nsen» returnerer for eksempel Jensen og Jansen

*

for 0 eller flere vilkårlige tegn

«*-*» returnerer «ZIP-stasjon» og «CD-ROM»

«J*sen» returnerer alle oppføringer som startar med «J» og slutter med «sen» (for eksempel Jensen, Jansen og Johansen)


Hvis du vil søke etter tegnene «?» eller «*», må du angi en bakoverstrek foran de slik: «\?» eller «\*». Dette er bare nødvendig når Uttrykk med jokertegn er slått på. Når dette vaglet er slått av, håndteres jokertegnene som andre tegn.

Regulært uttrykk

Søker med regulære uttrykk. de regulære uttrykkene som støttes her, støttes også i dialogvinduet LibreOfficeSøk og erstattt.

Med regulære uttrykk kan du søke på flere måter enn med jokertegn. Om du velger å bruke regulære uttrykk, kan du her se hvilke tegn som tilsvarer jokertegnene:

Søk med jokertegn

Søk med regulære uttrykk

?

.

*

.*


Likhetssøk

Finn termer som ligner Finn-teksten. Merk av i denne avmerkingsboksen, og klikk deretter Likheter-knappen for å definere likhetsalternativene.

Samsvarende tegnbredde (bare hvis asiatiske språk er aktivert)

Skiller mellom halv-bredde og full-bredde tegnformer.

Høres ut som (japansk) (bare hvis asiatiske språk er aktivert)

Lar deg spesifisere søkealternativene for lignende notasjon brukt i japansk tekst. Merk av i denne avmerkingsboksen, og klikk deretter Lyder-knappen for å spesifisere søkealternativene.

Angi søkealternativene for lignende notasjon brukt i japansk tekst.

Behandle som likeverdige

Angir alternativene som skal behandles som like i et søk.

Ignorer

Angir tegnene som skal ignoreres.

Tilstand

Tilstandslinjen viser postene som returneres av søket. Hvis søket når slutten (eller starten) av en tabell, fortsetter søket automatisk fra den andre enden.

I svært store databaser kan det ta en del tid å finne poster ved søk bakover. I dette tilfellet vil statuslinjen vise deg at postene er i ferd med å telles.

Søk/Avbryt

Hvis søket er vellykket, blir feltet med funnet framhevet. Du kan fortsette søket ved å trykke på Søk-knappen på nytt. Du avbryter søkinga ved å trykke Avbryt.

Lukk

Lukk dialogvinduet. Innstillingene for det siste søket blir lagret helt til du avslutter LibreOffice.

Hvis flere tabeller eller skjemaer er åpne, kan du velge forskjellige søkeinnstillinger for hvert dokument. Når du lukker dokumentene, er det bare søkeinnstillingene for dokumentet som lukkes sist, som lagres.

Supporter oss!