Tabell

Velg Tabell i dialogvinduet Sett inn databasekolonner for å sette de valgte dataene inn i dokumentet som en tabell. I dialogvinduet kan du også bestemme hvilke databasefelt eller kolonner som skal overføres, og hvordan teksttabellen skal formateres.

Tabell

I tabellområdet kan du bruke piltastene til å velge kolonnene i databasetabellen du vil bruke i teksttabellen.

Databasekolonner

Velg databasekolonnen du vil sette inn i teksttabellen. Alle databasetabellkolonner som ikke er godtatt i listeboksen Tabellkolonner blir listet opp her. Oppføringene er sortert alfabetisk.

Tabellkolonner

Viser alle databasetabeller som kan settes inn i dokumentet. Det blir tildelt en kolonne til hver oppføring i tabellen. Oppføringsrekkefølgen i listeboksen for tabellkolonner avgjør datarekkefølgen i teksttabellen.

>>

Flytt alle databasefeltene i listen inn i listeboksen for tabellkolonner. Alle felt som er listet opp i listeboksen blir satt inn i dokumentet.

>

Flytt de valgte databasefeltene inn i listeboksen for tabellkolonner. Du kan også dobbeltklikke på en oppføring for å flytte den over i listeboksen tabellkolonner. Alle felter som er listet opp i listeboksen for tabellkolonner blir satt inn i dokumentet.

<

Fjern de valgte databasefeltene fra listeboksen for tabellkolonner. Feltene som er fjernet blir ikke satt inn i dokumentet.

<<

Flytt alle databasefeltene fra listeboksen i tabellkolonner.

Format

Angir formatet for innsetting av databasefeltene i dokumentet.

Fra database

Godta databaseformatene.

Velg

Velg et format fra listen hvis formatinformasjonen til noen datafelt ikke blir godtatt. Disse formatene er bare tilgjengelige for bestemte databasefelt, som tallfelt eller Boolske felt. Hvis du velger et databasefelt i tekstformat kan du ikke velge noe format fra listen, siden tekstformatet automatisk blir bevart.

Hvis formatet du vil bruke ikke står i listen, velger du «Andre format» og lager deg et format i dialogvinduet Tallformat.

Tallformatet som er valgt i listen, viser alltid til databasefeltet som er valgt i listen Databasekolonner.

Merknadsikon

Det rette alternativet må være valgt i Tabell for at dataene skal kunne settes inn i dokumentet som en tabell. Hvis det er det, kan du velge et databasefelt fra listen Tabellkolonner for å styre formateringen av databasefeltet. Endringer i tallformatene brukes på det siste utvalget. Det er det samme om databasefeltet var valgt fra listen Databasekolonner eller fra Tabellkolonner.


Sett inn tabelloverskrift

Angi om det skal settes inn en overskriftslinje for kolonnene i teksttabellen.

Bruk kolonnenavn

Bruk feltnavnene i databasetabellen som overskrifter for hver av kolonnene i teksttabellene.

Lag bare rad

Setter inn en tom linje for overskrifter i teksttabellen. Hvis du bruker Lag bare rad-alternativet, kan du lage overskrifter som ikke trenger å samsvare med navnene på databasefeltene, i dokumentet.

Egenskaper

Åpne dialogvinduet , som lar deg bestemme egenskaper som kantlinjer, bakgrunn og kolonnebredde.

Autoformatering

Åpne dialogvinduet , der du kan velge formatstiler som blir tatt i bruk når du setter inn tabellen.

Supporter oss!