Mindre avstand

Trykk på Mindsk avstand for å gjøre avstanden til avsnittet over mindre.

Ikon

Mindre avstand

Du kan tilpasse avstanden enda mer ved å velge Format → Avsnitt → Innrykk og avstand.

Supporter oss!