Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Når du skal knytte en hendelse til en makro, må du først skrive en makro som inneholder alle kommandoene som skal utføres når hendelsen skjer. Deretter tildeler du denne makroen til hendelsen ved å trykke på ved siden av hendelsen. Dialogvinduet Tildel makro åpnes, slik at du kan velge makroen.

De følgende handlingene kan settes opp hver for seg, slik at du kan knytte dine egne dialogvinduer til handlinger:

  1. Vise en feilmelding,

  2. Bekrefte sletting (for dataposter),

  3. Spørre etter parametre,

  4. Kontrollere inndata når en datapost lagres.

Du kan be om bekreftelse før sletting, for eksempel med spørsmålet «Vil du virkelig slette kunden xyz?», når en datapost slettes.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Listen nedenfor viser og beskriver alle hendelsene i et skjema som kan knyttes til en makro:

Bekreft sletting

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Det oppstod en feil

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Etter endring av post

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Etter posthandling

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Fyllparametere

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Før endring av post

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Før lasting på nytt

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Før oppdatering

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Etter oppdatering

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Før tilbakestilling

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Et skjema tilbakestilles hvis ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Brukeren trykker en knapp (HTML) som er valgt til å være tilbakestillingsknapp.

  2. En ny og tom post opprettes i et skjema som er lenket til en datakilde. Dette kan for eksempel skje hvis brukeren står i den siste posten og trykker Neste post.

Etter tilbakestilling

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Før posthandling

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Før sending

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Før utlasting

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Ved lasting

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Ved lasting på nytt

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Ved utlasting

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Supporter oss!