Generelt

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Skjemaegenskaper - Generelt.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på ikonet Skjemaegenskaper - kategorien Generelt.


Et skjema er et tekstdokument eller regneark med ulike kontrollelement. Dersom du lager et skjema til en nettside, vil brukeren kunne skrive inn data som skal sendes over Internett. Datene fra kontrollelementene i skjemaet blir sendt til en tjener og behandlet der.

Navn

Sett navn på skjemaet. Dette navnet blir brukt til å identifisere skjemaet i Skjemastrukturen.

Lenke (URL)

Velg hvilken nettadresse dataene i det fullførte skjemaet skal sendes til.

Ramme

Velg hvilken målramme den innlastede nettadressen skal åpnes i.

Hvis du klikker i feltet, kan du velge hvilken ramme det neste dokumentet skal åpnes i. De følgende alternativene finnes:

Alternativ

Betydning

_blank

Det neste dokumentet blir åpnet i en ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet blir åpnet i en foreldreramme. Hvis ingen foreldrerammer finnes, blir dokumentet åpnet i den samme rammen.

_self

Det neste dokumentet blir åpnet i den samme rammen.

_top

Det neste dokumentet blir åpnet i et vindu på toppnivå, altså i rammen som er på høyeste nivå i hierarkiet. Hvis rammen allerede er på toppnivå, blir dokumentet åpnet i den samme rammen.


Sendemåte

Angi overføringsmetoden for den ferdige informasjonen i skjemaet.

Med «Get»-metoden, blir datene i hvert kontrollelement sendt som miljøvariabler. De blir lagt til nettadressen slik:«?Kontroll1=Innhold1&Kontroll2=Innhold2&…». Denne tegnstrengen blir analysert av et program på tjeneren til mottakeren.

Med «Post»-metoden blir det opprettet et dokument ut fra innholdet i skjemaet som blir send til den valgte nettadressen.

Sendingskoding

Velg kodingstypen for dataoverføringa.

Dataoverføring av informasjon fra kontrollelement

Når et skjema blir sendt, blir alle kontrollelementene som finnes i LibreOffice, undersøkt. Navnet på kontrollelementet og verdien, hvis det har noen verdi, blir overført.

De ulike kontrollelementene sender ulike verdier. Tekstfelt sender alt det synlige innholdet, mens listebokser sender de valgte oppføringene. Avkryssingsbokser og alternativfelt sender de referanseverdiene som hører til, dersom feltene er valgt.

Måten informasjonen blir sendt på, er avhengig av hvilken sendemåte («Get» eller «Post») og koding («URL» eller «Flerdelt») som er valgt. Hvis for eksempel «Get» og «URL» er valgt, er det verdipar av typen <Name>=<Value> som blir sendt.

I tillegg til de kontrollelementene som finnes i HTML, har LibreOffice også en del andre kontrollelement. Legg merke til at for felt med spesifikke tallformat blir ikke de synlige verdiene overførte, men heller faste standardformat. Den følgende tabellen viser hvordan datene i de LibreOffice-spesifikke kontrollelementene blir overført:

Kontrollelement

Verdipar

Tallfelt, valutafelt

Et desimalskille blir alltid vist som punktum.

Datofelt

Datoformatet blir sendt i et fast format (MM-DD-ÅÅÅÅ), uansett hvilke lokale innstillinger brukeren har valgt.

Klokkeslettfelt

Tidsformatet blir sendt i et fast format (TT:MM:SS), uansett hvilke lokale innstillinger brukeren har valgt.

Mønsterfelt

Verdiene i mønsterfelt blir sendt som tekstfelt, det vil si at verdien som vises i skjemaet, blir sendt.

Tabellkontroll

Fra tabellelementet blir enkeltkolonnene alltid sendt. Navnet på kontrollelementet, navnet på kolonnen og verdien til kolonnen blir sendt. Når «Get»-metoden blir brukt med «URL»-koding, skjer sendinga på formen <Name of the table control>.<Name of the column> =<Value>for eksempel med en verdi avhengig av kolonnen.


Supporter oss!