Generelt

På fanen Generelt finner du generelle egenskaper for et kontrollelement i skjemaet. Hver type kontrollelement har sine egenskaper, altså er ikke alle de følgende egenskapene tilgjengelig for alle kontrollementer.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Kontrollegenskaper - Generelt.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på Kontroll-ikonet - kategorien Generelt.


note

Hvis du eksporterer skjemadokumentet til HTML, blir standardverdiene til kontrollelementene eksportert, ikke verdiene som er skrevet inn. Standardverdiene er valgt, avhengig av typen kontrollelement. Tekstfelt har for eksempel Standardverdi, avkryssingsbokser og alternativfelt har Standardstatus, mens listebokser har Standardvalg.


Anker

Angir hvor kontrollelementet blir forankra.

Antall linjer

For kombinasjonsbokser med "Dropdown" -egenskapen kan du angi hvor mange linjer skal vises i rullegardinlisten. Med kontrollfelt som ikke har alternativet rullegardin , vil linjens display bli spesifisert av størrelsen på kontrollfeltet og skriftstørrelsen.

Autoutfylling

Autofyll -funksjonen viser en liste over tidligere oppføringer etter at du har begynt å skrive en oppføring.

Bakgrunnsfarge

En bakgrunnsfarge er tilgjengelig for de fleste kontrollfeltene. Hvis du klikker på Bakgrunnsfarge, åpnes en liste som lar deg velge mellom forskjellige farger. Alternativet "Standard" bruker systeminnstillingen. Hvis ønsket farge ikke er oppført, klikk ...-knappen for å definere en farge i Farge dialogen.

Bilde

En bildeknapp har egenskapen "Grafikk". Egenskapen "Grafikk" spesifiserer grafikkens sti og filnavn som du vil ha vist på knappen. Hvis du velger grafikkfilen med ...-knappen, vil stien og filnavnet automatisk inkluderes i tekstboksen.

Bredde

Angir kolonnebredden i tabellkontrollfeltet i enhetene som er angitt i modulene LibreOffice. Hvis du vil, kan du skrive inn en verdi etterfulgt av en gyldig måleenhet, for eksempel 2 cm .

Bredde

Angir bredden på kontrollelementet.

Bryter

Velg om en trykknapp skal fungere som bryter. Hvis du velger «Ja», kan du skifte mellom tilstandene «valgt» og «ikke valgt» ved å trykke på knappen eller mellomromstasten mens knappen har fokus. En knapp som er «valgt» blir vist som inntrykt.

Datoformat

Med datofelt kan du bestemme formatet for datoavlesningen.

note

Alle formatfelt (dato, tid, valuta, tall) blir automatisk formaterte når du går ut av de, uansett hvordan du har skrevet inn verdien.


Desimalpresisjon

Med numeriske og valutafelt kan du bestemme antall sifre som vises til høyre for desimaltegnet.

Etikett

Egenskapen "Etikett" angir etiketten til kontrollfeltet som vises i skjemaet. Denne egenskapen avgjør den synlige etiketten eller kolonneoverskriften til datafeltet i tabellkontrollskjemaer.

Når du oppretter et nytt kontrollelement, blir beskrivelsen som er valgt på forhånd i egenskapen Navn, som standard brukt som etikett for kontrollelementet. Etiketten består av navnet på kontrollelementet og et heltall (for eksempel «Kommandoknapp1»). Du kan bruke >Tittel-egenskapen til å legge til en annen beskrivelse av kontrollelementet, slik at etiketten viser hvilken funksjon kontrollelementet har. Du bør endre denne oppføringen slik at kontrollelementet gis et navn som er lett forståellg for brukeren.

For å lage en flerellinjers tittel, åpner du kombinasjonsfeltet ved å bruk pil-knappen. Du kan sette inn et linjeskift ved å trykke Shift+ + Enter.

note

Tittel-egenskapen brukes bare som etikett for et skjemaelement som brukeren ser i grensesnittet. Hvis du arbeider med makroer, må du huske at det alltid henvises til kontrollelement gjennom egenskapen Navn.


Etikettfelt

Angir kilden for etiketten til kontrollen. Teksten i etikettfeltet vil bli brukt i stedet for navnet på et databasefelt. For eksempel i dialogboksen Filternavigator , Søk og som et kolonnenavn i tabellvisningen.

Du kan velge en bokstav i etiketten som snarveistast, slik at brukeren kan gå til kontrollelementet ved å bruke tastaturet. Sett inn en tilde (~) før bokstaven som skal være snarveistast.

Bare teksten til grupperamma kan brukes som etikettfelt når radioknapper brukes. Denne teksten brukes på alle radioknappene i den samme gruppen.

Hvis du trykker på ved siden av tekstfeltet, får du opp dialogvinduet for Valg av etikettfelt. Velg en etikett fra listen.

Merk av for Ingen tilordning for å fjerne koblingen mellom en kontroll og det tilordnede etikettfeltet.

Filtrering/sortering

Angir om å vise eller skjule filtrerings- og sorteringselementene i en valgt kontroll for Navigering. Filtrering og sortering av elementer er som følger: Sorter stigende, Sorter synkende, Sorter, Automatisk filter, Standardfilter, Bruk filter, Tilbakestill filter/sortering.

Flervalg

Lar deg velge mer enn ett element i en listeboks.

Formatering

Angir formatkoden for kontrollen. Klikk ...-knappen for å velge formatkoden.

Forsinkelse

Spesifiserer forsinkelsen i millisekunder mellom gjentatte hendelser. En gjentakende hendelse oppstår når du klikker på en pilknapp eller bakgrunnen til en rullefelt, eller en av postnavigasjonsknappene på en navigasjonslinje, og du holder museknappen inne for en stund. Du kan angi en verdi etterfulgt av en gyldig tidsenhet, for eksempel 2 s eller 500 ms .

Gjenta

Angir om handlingen til en kontroll, for eksempel en spin -knapp, gjentas når du klikker på kontrollen og holder museknappen nede.

Handling

Du kan bruke navigasjonshandlinger til å designe dine egne database navigasjonsknapper.

Den følgende tabellen beskriver de handlingene du kan tilordne til knapper.

Handling

Beskrivelse

Ingen

Ingen handling skjer.

Send skjema

Sender dataene som er skrevet inn i andre kontrollfelt i skjemaet, til adressen som er valgt under Skjemaegenskaper i angitt URL.

Skriv inn adressen i skjemaegenskapen «URL» når du eksporterer til en PDF-fil.

Nullstill skjema

Nullstiller innstillingene i andre kontrollfelt til standardverdiene. Standardstatus, Standardutvalg, Standardverdi.

Åpne dokument/nettside

Åpner adressa som er valgt under URL. Du kan bruke Ramme til å velge målramme.

Første post

Flytter skjemaet til den første dataposten.

Forrige post

Flytter skjemaet til den forrige dataposten.

Neste post

Flytter skjemaet til den neste dataposten.

Siste post

Flytter skjemaet til den siste dataposten.

Lagre post

Lagrer dataposten hvis det er nødvendig.

Angre innskriving

Angrer endringene i dataposten.

Ny post

Flytter skjemaet til innsettingsraden.

Slett post

Sletter dataposten.

Oppdater skjema

Leser inn igjen den sist lagrede versjonen av skjemaet.


Handling ved post

Velg om handlingselementet skal skjules eller vises på et valgt kontrollelement på navigasjonslinjen. Dette er handlingselementene: lagret post, angre, ny post, slett post og oppdater.

Hjelpeadresse

Spesifiserer en batchetikett i URL-staving som refererer til et hjelpedokument og som kan anropes ved hjelp av kontrollfeltet. Hjelpen for kontrollfelthjelpen kan åpnes hvis fokus er plassert på kontrollfeltet og brukeren trykker F1.

Hjelpetekst

Gir muligheten til å skrive inn en hjelpetekst som vil vises som et tips på kontrollen. Tipset viser teksten i brukermodus når musen beveges over kontrollen.

URL-knapper blir hjelpeteksten vist som et utvidet tips i stedet for adressen som er skrevet under UR.

Hjelpetekst

I hvert kontrollfelt kan du angi tilleggsinformasjon eller en beskrivende tekst for kontrollfeltet. Denne egenskapen hjelper programmereren med å lagre tilleggsinformasjon som kan brukes i programkoden. Dette feltet kan brukes for eksempel for variabler eller andre evalueringsparametere.

Høyde

Angir høyden på kontrollelementet.

Høyeste dato

Setter en dato som ikke kan overskrides av en annen verdi introdusert av brukeren.

Høyeste rulleverdi

Angir maksimalverdien for en rullefeltkontroll.

Høyeste tid

Angir en tid som ikke kan overskrides av en annen verdi introdusert av brukeren.

Høyeste verdi

For numeriske og valutafelt kan du bestemme den maksimale verdien som brukeren kan angi.

Ikonstørrelse

Spesifiserer om ikonene i en valgt navigasjonslinje skal være små eller store.

Justering / bildejustering

Justeringsalternativene er venstrejustert, høyrejustert og sentrert. Disse alternativene er tilgjengelige for følgende elementer:

  1. Tittel på etikettfelt.

  2. Innholdet i tekstfelt

  3. Innhold av tabellfelt i kolonnene i et tabellelement

  4. Bilde eller tekst som blir brukt på knapper

    note

    For knapper er justeringa kalt Bildejustering.


Kantfarge

Angir kantfargen for kontroller som har "Kant"-egenskapen satt til "flat".

Kantlinje

Med kontrollfelt som har en ramme kan du bestemme kantlinjevisningen på skjemaet ved å bruke egenskapen "Kantlinje". Du kan velge mellom alternativene "Uten ramme", "3D-utseende" eller "Flat".

Lenke (URL)

Skriv inn URL-adressen for et Åpent dokument eller en nettside emph>-skriv inn i URL-boksen. Adressen åpnes når du klikker på knappen.

Når du fører musepekeren over knappen i brukermodus, vises nettadressa som et utvidet tips hvis ingen annen hjelpetekst er skrevet inn.

Listeoppføringer

Vær oppmerksom på tipsene med henvisning til tastaturkontrollene.

I kombinasjonsboksen Standardvalg velger du oppføringene som skal være forhåndsvalgt i listen.

note

Legg merke til at disse listeoppføringene bare blir tatt med i skjemaet hvis «Verdiliste» er valgt under Innholdstype på fanen Data.


Hvis du ikke vil at listeoppføringene skal skrives til databasen eller sendes til mottakeren av skjemaet, men heller at de skal ha andre verdier som ikke vises i skjemaet, kan du lage en verdiliste der oppføringene er tilordnede verdier. Verdilisten settes opp på fanen Data. Velg «Verdiliste» under Type listeinnhold og legg inn verdiene som skal tilordnes de synlige listeoppføringene, under Listeinnhold. Rekkefølgen i verdilisten er viktig for at verdiene skal tilsvare riktig oppføring.

note

I HTML-dokumenter vil listeoppføringer fra fanen Generelt tilsvare HTML-taggen <OPTION>. Verdiene i verdilisten under Listeinnhold på fanen Data tilsvarer taggen <OPTION VALUE=…>.


Liten endring

Skriv inn hvilken verdi som skal legges til eller trekkes fra når brukeren trykker på pilknappen på rullefeltet.

Minste dato

Bestemmer den tidligste datoen som en bruker kan angi.

Minste rulleverdi

Angir minimumsverdien for en rullefeltkontroll.

Minste tid

Bestemmer minimumstiden som en bruker kan angi.

Minste verdi

For numeriske og valutafelter kan du angi en minimumsverdi for å forhindre at brukeren oppgir en mindre verdi. .

Musehjulrulling

Stiller inn om verdier endres mens brukeren ruller musehjulet. «Aldri»: Ingen endringa av verdien. Når fokusert: (standard), vil verdien endres når kontrollelementet har fokuset og hjulet peker på kontrollelementet og blir rulla. «Alltid»: Verdien endres når musehjulet peker på kontrollelementet og blir rulla, uavhengig av hvilken kontroll som har fokus.

Navigasjonslinje

Angir om navigasjonslinjen skal vises på den nedre kanten av tabellkontrollen.

Navigering

Angir om å vise eller skjule navigasjonselementene i en valgt kontroll for Navigasjon. Navigasjonselementene er følgende: Første post, Forrige post, Neste post, siste post.

Navn

Hvert kontrollfelt og hvert skjema har en "Navn"-egenskap som det kan identifiseres gjennom. Navnet vil vises i Skjema Navigator og, ved å bruke navnet, kontrollfeltet kan refereres til fra en makro. Standardinnstillingene angir allerede et navn som er konstruert fra og bruke feltets etikett og nummer.

note

Sørg for at navnene på kontrollelementene er unike hvis du arbeider med makroer.


Navnet blir også brukt til å gruppere sammen ulike kontrollelementer som hører sammen funksjonelt, slik som radioknapper. For å gjøre dette, gir du det samme navnet til alle medlemmene i gruppen. Når de har likt navn, hører de til samme gruppe. Grupperte kontrollelementer kan vises i en Grupperingsboks.

Nedtrekk

Et kontrollfelt med rullegardinegenskapen har en ekstra pilknapp som åpner listen av de eksisterende skjemaoppføringene per museklikk. Under Linjeantall kan du angi hvor mange linjer (eller rader) som skal vises i nedtrekksstatusen. Kombinasjonsfelt kan ha rullegardinegenskap.

Kombinasjonsbokser som er satt inn som kolonner i et tabellelement, er i utgangspunktet alltid stilt inn som nedtrekkslister.

Passordtegn

Hvis brukeren skriver inn et passord, kan du bestemme tegnene som skal vises i stedet for tegnene som er skrevet inn av brukeren. Under Passordtegn skriver du inn ASCII-koden til ønsket tegn. Du kan bruke verdiene fra 0 til 255.

tip

Du finner tegnene og ASCII-kodene som hører til dem, i dialogvinduet Spesialtegn (Sett inn → Spesialtegn).


Plassering

Angir om å vise eller skjule posisjonselementene i en valgt kontroll for Navigasjon. Plasseringselementene er følgende: Postetikett, Postposisjon, Posttellings-wtikett, Posttelling.

PosisjonX

Angir X-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

PosisjonY

Angir Y-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

Postmerke

Angir om den første kolonnen skal vises med radetiketter, der gjeldende post er markert med en pil.

Prefikssymbol

Avgjør om valutasymbolet skal vises før eller etter tallet ved bruk av valutafelt. Standardinnstillingen er at valutasymboler ikke har prefiks.

hvis et kontrollfelt har egenskapen "Aktivert" ( Ja ), kan skjemabrukeren bruke kontrollfeltet. Ellers hvis( Nei ) er det deaktivert og utgrået.

Radhøyde

I tabellkontroller angir du en verdi for radhøyden. Hvis du vil, kan du angi en verdi etterfulgt av gyldig måleenhet, for eksempel 2 cm.

Ramme

Du kan også angi målrammen for å vise en URL som du åpner når du klikker på en knapp som er tilordnet handlingen "Åpne dokument eller webside".

Hvis du klikker i feltet, kan du velge hvilken ramme det neste dokumentet skal åpnes i. De følgende alternativene finnes:

Alternativ

Betydning

_blank

Det neste dokumentet blir åpnet i en ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet blir åpnet i en foreldreramme. Hvis ingen foreldrerammer finnes, blir dokumentet åpnet i den samme rammen.

_self

Det neste dokumentet blir åpnet i den samme rammen.

_top

Det neste dokumentet blir åpnet i et vindu på toppnivå, altså i rammen som er på høyeste nivå i hierarkiet. Hvis rammen allerede er på toppnivå, blir dokumentet åpnet i den samme rammen.


note

Ramme-egenskapen blir brukt for HTML-skjemaer, ikke databaseskjemaer.


Rediger maske

Ved å angi tegnkoden i mønsterfelt kan du bestemme hva brukeren kan skrive inn i mønsterfeltet.

Redigeringsmasken avgjør hva det er mulig å skrive inn. Hvis brukeren skriver inn tegn som ikke svarer til redigeringsmasken, forkastes verdien så snart brukeren går ut av feltet. Du kan lage tegnmasken av de følgende tegnene:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Denne posisjonen kan ikke endres. Tegnet blir vist i den tilsvarende posisjonen i Tegnmasken.

a

Bokstavene a-z og A-Z kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til små.

A

Bokstavene A-Z kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

c

Bokstavene a-z og A-Z og 0-9kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til små.

C

Tegna A-Z og 0-9 kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

N

Bare tallene 0-9 kan skrives inn.

x

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn.

X

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den automatisk gjort om til en stor.


Redigeringsmasken «NNLNNLLLLL» passer til tegnmasken «__.__.2000». Da kan brukeren bare skrive inn fire siffer i datofeltet.

Retning

Velg om et rullefelt eller en tallboks skal plasseres horisontalt eller vertikalt.

Rullefelt

Legger til rullefelttypen du angir i en tekstboks.

Rulleknapp

Numeriske felt, valutafelt, dato og klokkeslettfelt kan innføres som spinnknapper i skjemaet.

Skalering

Endre størrelsen på bildet for å passe størrelsen på kontrollen.

Skjul utvalg

Angir om et tekstvalg på en kontroll forblir valgt når fokus ikke lenger er på en kontroll. Hvis du setter Skjul utvalg til "Nei", vil valgt tekst forblir valgt når fokus ikke lenger er på kontrollen som inneholder teksten.

Skrifttype

For kontrollfelt som har synlig tekst eller titler, velg visningsfonten du vil bruke. For å åpne Font-dialogen, klikk på ... knapp. Den valgte fonten brukes i kontrollfeltnavn og for å vise data i tabellkontrollfeltet.

Skrivebeskyttet

Egenskapen "Skrivebeskyttet" kan tilordnes alle kontroller der brukeren kan skrive inn tekst. Hvis du tilordner skrivebeskyttet egenskap til et bildefelt som bruker grafikk fra en database, vil ikke brukeren kunne sette inn ny grafikk i databasen.

Standard rulleverdi

Angi standardverdien for rullefeltet.

Standarddato

Velg standarddato.

Standardknapp

Egenskapen "Standardknapp" spesifiserer at den tilsvarende knappen vil bli benyttet når du trykker på Retur-tasten. Hvis du åpner dialogen eller skjemaet og ikke gjør det, og ikke utfører ytterligere handlinger, er knappen med denne egenskapen standardknappen.

note

Denne egenskapen bør tilordnes til bare én knapp i dokumentet.


Når du bruker skjemaer i nettsider, kan du finne denne egenskapen i søkemasker. Dette er redigeringsmasker med et tekstfelt og en Sendemåte-knapp. Søkeordet skrives inn i tekstfeltet, og søket starter når du trykker på knappen. Hvis knappen er valgt som standardknapp, er det nok å trykke «Enter» når du har skrevet inn søkeordet.

Standardstatus

Angir om et alternativ eller en avmerkingsboks er valgt som standard.

Når det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, kan du velge status for kontrollelementet når en bruker slår på tilbakestillingsknappen.

I grupperte valgfelt angis standardinnstillingen for gruppen med egenskapen Standardstatus.

Standardtekst

Velg standardtekst for et tekstfelt eller en kombinasjonsboks.

Standardtid

Velg standardtid.

Standardvalg

Angir hvilken listeboksoppføring som skal merkes som standardoppføring.

For knapper av tilbakestillingstypen vil Standardvalg definere status for listeboksen hvis en bruker aktiverer tilbakestillingsknappen.

Når en listeboks inneholder en verdiliste, kan du trykke på knappen for å åpne dialogvinduet Standardvalg.

I dialogvinduet Standardvalg velger du hvilke oppføringer som skal være valgt når skjemaet som inneholder listeboksen, åpnes.

Standardverdi

Angi standardverdien for kontrollfeltet. For eksempel vil standardverdien legges inn når et skjema åpnes.

Når det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, angir oppføringen Standardverdi status for kontrollelementet når en bruker slår på tilbakestillingsknappen.

Stil

Spesifiserer om avmerkingsbokser og alternativknapper skal vises i et 3D-utseende (standard) eller et flatt utseende.

Stor endring

Velg verdien som skal legges til eller trekkes fra når brukeren trykker ved siden av rullelinjen i rullefeltet.

Strengt format

Du kan få en formatkontroll med kontrollfelt som godtar formatert innhold (dato, klokkeslett og så videre). Hvis funksjonen for strengt format er aktivert ( Ja ), godtas bare de tillatte tegnene. I et datofelt er det for eksempel bare tall eller datoavgrensere blir akseptert; alle alfabetoppføringer skrevet med tastaturet blir ignorert.

Største tekstlengde

For tekst og kombinasjonsbokser kan du definere maksimalt antall tegn som brukeren kan skrive inn. Hvis denne kontrollfeltegenskapen er ubestemt, vil standardinnstillingen være null.

Hvis kontrollelementet er knyttet til en database og tekstlengden skal bestemmes ut fra feltet i databasen, må du ikke velge noen tekstlengde her. Innstillingene kan bare plukkes opp fra databasen hvis denne egenskapen ikke er på (tilstand «Ikke definert»).

Symbolfarge

Velg farge på symboler på kontrollelementer, for eksempel pilene på rullefelt.

Synlig

Bestemmer og kontrollelementet vil være synlig i lysbildeframvisningen. I utformingsmodus vil kontrollelementet alltid være synlig.

Merk at hvis denne egenskapen er satt til «Ja» (standardvalget, betyr nødvendigvis ikke dette at kontrollelementet vil vises på skjermen. Flere begrensninger blir brukt når et kontrollelements effektive synlighet beregnes. For eksempel, når et kontrollelement plassert i en skjult seksjon i Writer, vil dette aldri vises før seksjonen blir synlig.

Hvis denne egenskapen er satt til «Nei», will kontrollelementet alltid være skjult i lysbildeframvisningen.

Eldre versjoner av OpenOffice.org før 3.1 vil overse denne egenskapen i stillhet når den leser dokumenter som bruker denne.

Synlig størrelse

Velg størrelsen på bjelken i rullefeltet målt i «verdienheter». For eksempel vil en verdi på («Høyeste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gi en bjelke som fyller halve rullefeltet.

Hvis 0 er valgt, vil bjelken være like bred som den er høy.

Ta fokus ved klikk

Her kan du velge om trykknappen skal få fokus når noen trykker på den.

Tabulator

Egenskapen "Tabstopp" bestemmer om et kontrollfelt kan velges med Tab-tasten. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Nei

Når du bruker Tabulatoren, mister kontrollen fokus.

Ja

Kontrollelementet kan velges med tabulatortasten.


Tabulatorrekkefølge

Egenskapen "Tab-rekkefølge" bestemmer rekkefølgen som kontrollene fokuseres i i skjemaet når du trykker på Tab-tasten. I et skjema som inneholder mer enn én kontroll, flyttes fokuset til neste kontroll når du trykker på Tab-tasten. Du kan angi rekkefølgen fokuset endres i med en indeks under "Tab-rekkefølge".

note

Tabulatorrekkefølge kan ikke tilpasses for Skjulte kontrollelementer. Hvis du vil, kan du velge denne egenskapen for bildeknapper og bildefelt, slik at også disse kan velges med tabulatortasten.


Når du lager et skjema, blir en indeks automatisk tilordnet de kontrollfeltene som blir lagt til i skjemaet. Hvert nye kontrollfelt får en indeks som er 1 høyere. Hvis du endrer på én indeks, blir indeksene til de andre kontrollelementene oppdatert automatisk. Elementer som ikke kan fokuseres (Tabulator = Nei), får også en verdi. Disse kontrollelementene hopper tabulatortasten likevel over.

Du kan også lett velge indekser til de ulike kontrollelementene i dialogvinduet Tabulatorrekkefølge.

Tegnmaske

Med maskerte felt kan du spesifisere en bokstavmaske. En bokstavmaske inneholder startverdiene til et skjema, og er alltid synlig etter nedlasting av et skjema. Ved å bruke en tegnkode for Rediger-masken kan du bestemme oppføringene som brukeren kan skrive inn i det maskerte feltet.

note

Tegnmasken bør alltid være like lang som redigeringsmasken. Hvis den ikke er det, blir redigeringsmasken enten kuttet ned eller fylt opp med mellomrom til den er like lang som tegnmasken.


Tekstbryting

Viser tekst over mer enn én linje. Lar deg bruke linjeskift i et skrivefelt, slik at du kan skrive inn flere linjer med tekst. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter.

Tekstlinjene slutter med

For tekstfelt kan du velge hva slags linjesluttkode som skal brukes når du skriver inn tekst i en databasekolonne.

Teksttype

Lar deg ta med linjeskift og formatering i kontrollfelter, for eksempel i tekstbokser og etiketter. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter-tasten. Velg «Flere linjer med formatering» for å skrive inn formatert tekst.

warning

Hvis du velger teksttypen «Flere linjer med formatering», kan du ikke knytte kontrollelementet til et databasefelt.


note

Dette kontrollelementet heter «Skrivefelt med flere linjer» for tekstkolonner inne i tabellelementer.


Tidsformat

Du kan definere ønsket format for tidsvisningen.

Trenivå

Angir om en avmerkingsboks også kan representere NULL -verdier for en koblet database bortsett fra SANT og FALSK -verdiene. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis databasen godtar tre tilstander: SANT , FALSK og NULL .

note

Egenskapen «tristatus» er kun definert for databaseskjema, ikke for HTML-skjema.


Tusenskille

Med numeriske og valutafelt kan du bestemme om tusenskilletegn brukes.

Utskriftbar

Angir om du vil at kontrollfeltet skal vises i et dokuments utskrift.

Valutasymbol

I et valutafelt kan du forhåndsdefinere valutasymbolet ved å skrive inn tegnet eller strengen i egenskapen "Valutasymbol".

Verdi

I en skjult kontroll, under Verdi, kan du skrive inn dataene som er arvet av den skjulte kontrollen. Disse dataene vil bli overført ved innsending av skjemaet.

Verdisteg

Du kan forhåndsinnstille verdiintervallene for numeriske og valutaspinnknapper. Bruk opp- og ned-pilene på spinnknappen for å øke eller redusere verdien.

Øk/senk verdien

Velg intervallet som skal legges til eller trekkes fra hver gang kontrollelementet for tallbokser blir slått på

Supporter oss!