Tips om tabellelementer

Du kan velge hvilke poster som skal vises i et tabellelement. Det vil si at du kan velge hvilke datafelter som skal vises eller redigeres, akkurat som i et databaseskjema.

De følgende feltene kan brukes i tabellelementer: Tekst, dato, klokkeslett, valuta, tall, mønster, avkryssingsboks og kombinasjonsboks. Ved kombinerte dato- og tidsfelt opprettes automatisk to kolonner.

Hvis linjer er valgt, vises antallet valgte linjer i parentes etter tallet på poster i alt.

Du kan sette inn kolonner i tabellelementet ved å åpne sprettoppmenyen til kolonneoverskriftene. De følgende kommandoene finnes:

Sett inn kolonne

Vis en undermeny der du kan velge et datafelt som skal tilpasses i tabellkontrollfeltene.

Sett opp tabellelementet med dra og slipp: Åpne datakildeutforskeren og dra feltene du vil ha med, fra datakildeutforskeren til kolonneoverskriftene til tabellelementet. Nå opprettes en kolonne som er ferdig satt opp.

Erstatt med

Åpne en undermeny. Der kan du velge et datafelt som skal erstatte det datafeltet som er valgt i tabellinnstillingene.

Slett kolonne

Slett den valgte kolonnen.

Kolonne

Åpner egenskapene til den valgte kolonnen.

Skjul kolonner

Skjul den valgte kolonnen. Egenskapene endres ikke.

Vis kolonner

Vis en undermeny der du kan velge kolonnene som skal vises igjen. Du kan velge å vise bare en kolonne ved å trykke på kolonnenavnet. Du ser bare de 16første av de skjulte kolonnene. Hvis det er flere skjulte kolonner, kan du velge kommandoen Mer for å åpne dialogvinduet Vis kolonner.

Mer

Vis dialogvinduet Vis kolonner.

I dialogvinduet Vis kolonner kan du vegle hvilke kolonner som skal vises. Hold nede Shift eller for å velge flere elementer.

Alle

Trykk på Alle hvis du vil vise alle kolonnene.

Tastaturstyring av tabellkontroller

Dersom du bruker tastaturet for å navigere mellom kontrollelementene i dokumentet, vil du se én forskjell mot andre kontrollstyringstyper; Tabulator-tasten flytter ikke markøren til neste kontrollelement men til neste kolonne i tabellen. Trykk på + Tabulator for å flytte til neste kontrollelement, eller trykk på Skift + + Tabulator for å flytte til forrige kontrollelement.

For å gå inn i den spesielle redigeringsmodusen kun-tastatur for tabellelement:

Skjemadokumentet må være i Utformingsmodus.

  1. Klikk F6.

  2. Velg det første kontrollelementet med Shift + F4. Hvis tabellelementet ikke er det første elementet, trykker du Tab til tabellen er valgt.

  3. Trykk Enter for å gå til redigeringsmodus. Nå vises håndtakene lenger ut fra feltrammen.

  4. I redigeringsmodus kan du åpne sprettoppmenyen for redigering med Shift + F10.

  5. Dersom du vil redigere kolonner, trykker du på Skift+Mellomrom for å komme i kolonneredigeringsmodus. Nå kan du endra rekkefølgen til kolonner med + Pil-tastene. Delete-tasten sletter den aktive kolonnen.

  6. Trykk på Esc-tasten for å gå ut av redigeringsmodusen.

Supporter oss!