Kontrollelementer for skjemaer

Verktøylinjen eller undermenyen Skjema Kontroller inneholder verktøy du trenger for å lage et interaktivt skjema. Du kan bruke verktøylinjen eller undermenyen til å legge til kontroller i et skjema i en tekst, tegning, regneark, presentasjon eller HTML -dokument, for eksempel en knapp som kjører en makro.

For å bruke denne funksjonen …

VelgVis - Verktøylinjer - Skjemakontroller.

Trykk på det følgende ikonet i verktøylinjen Sett inn (det kan hende du må slå på dette normalt usynlige ikonet):

Valg ikon

Kontrollelementer for skjemaer


note

XML-skjemadokumenter («XForms») bruker de samme kontrollelementene.


Du lager et skjema ved å åpne et dokument og bruke verktøylinjen «Kontrollelementer for skjemaer» til å legge inn elementer. Hvis du vil, kan du også knytte skjemaet til en database, slik at du kan styre databasen med kontrollelementene.

Når du lager et skjema i et HTML-dokument, kan du bruke skjemaet til å sende data over Internett.

Slik legger du til et kontrollelement i et dokument

  1. På verktøylinjen «Kontrollelementer for skjemaer» trykker du på knappen til det kontrollelementet du vil legge til.

  2. Klikk deretter i dokumentet, og dra for å opprette kontrollen.

    tip

    For å lage en firkantkontroll, hold nede Shift-tasten mens du drar.


tip

Hvis du vil legge til et felt fra feltlisten i en tabell eller spørring i et skjema, drar du en celle inn i skjemaet. I et tekstdokument kan du også dra en kolonneoverskrift for å legge til et felt i et skjema. Hold nede for å inkludere en etikett for feltet+Shiftmens du drar et kolonnehode.


Endre på et kontrollelement

  1. Høyreklikk på kontrollen og velg Kontrollegenskaper . En dialogboks åpnes der du kan definere egenskapene til kontrollen.

  2. Du kan velge en snarveistast for et kontrollelement ved å skrive en tilde (~) foran en av bokstavene i etiketten til kontrollelementet.

  3. Du kan dra og slippe kontrollelementer mellom dokumenter. Du kan også klippe dem ut og lime dem inn. Når du setter inn et kontrollelement fra et annet dokument, vil LibreOffice analysere datakilden, innholdstypen og egenskapene til kontrollelementet, slik at kontrollelementet passer til den logiske strukturen i måldokumentet. For eksempel vil et kontrollelement som viser innhold fra en adressebok, fortsatt vise innholdet fra den samme adresseboka etter at kontrollelementet er kopiert til et annet dokument. Du finner disse egenskapene på fanen Data i dialogvinduet Skjemaegenskaper.

Velg

Valg ikon

Med denne knappen kan du sette musepekeren i valgmodus eller slå av denne modusen. Valgmodus brukes til å velge kontrollelementer i skjemaet.

Design Modus

Veksler designmodus på eller av. Denne funksjonen brukes til å bytte raskt mellom Design og brukermodus. Aktiver for å redigere skjemakontrollene, deaktiver for å bruke skjemakontrollene.

Ikon Designmodus

Utformingsmodus på/av

Veivisere på/av

Ikon Bytt skjemakontrollveivisere

Slår automatiske veivisere for kontrollelementer i skjemaer på eller av.

Disse veiviserene hjelper deg med å legge inn egenskaper for listebokser, tabellelementer og andre kontrollelementer.

Skjemautforming

Verktøy for skjemadesign ikon

Åpner verktøylinjen Skjemautforming.

Etikettfelt

Ikon Etikettfelt

Lag et felt for visning av tekst. Disse etikettene er bare for tekst som er skrevet inn på forhånd. Du kan ikke skrive inn noe i disse feltene.

Tekstfelt

Ikon Tekst Boks

Lag et tekstfeltTekstfelt er felt der brukeren kan skrive inn tekst. I skjemaer viser tekstfeltene data eller lar deg skrive inn nye data.

Avkryssingsboks

Ikon Avkryssningsboks

Lag en avkryssingsboks. Avkryssingsbokser lar deg slå på eller av en funksjon i et skjema.

Valgknapp

Ikon Alternativknapp

Lag en valgknapp. Valgknapper lar brukeren velge mellom flere alternativer. Valgknapper med samme funksjon får samme navn (Navnegenskap). Vanligvis får de en grupperingsramme.

Listeboks

Ikon listeboks

Lag en listeboks. En listeboks lar brukeren velge en oppføring fra en liste. Hvis skjemaet du lager er lenket til en database, og databasekoblingen er aktiv, vil Listeboksveiviseren automatisk starte etter at listeboksen er satt inn i dokumentet. Veiviseren vil hjelpe deg med å lage ferdig listeboksen.

Kombinasjonsboks

Ikon kombinasjonsboks

Lager en kombinasjonsboks. En kombinasjonsboks er en en-linjers listeboks med en nedtrekksliste som du kan bruke til å velge et alternativ. Du kan angi at kombinasjonsboksen skal være «skrivebeskyttet», slik at brukere ikke kan legge til andre oppføringer enn de som allerede er i listen. Hvis skjemaet er koblet til en database, og databasekoblingen er aktiv, vil Kombinasjonsboksveiviseren automatisk starte etter at kombinasjonsboksen er satt inn i dokumentet.

Trykknapp

Ikon trykknapp

Lag en knapp som kan trykkes på. Denne funksjonen kan bruke til å utføre kommandoer for en spesiell hendelse, for eksempel et museklikk.

Du kan legge tekst og bilde på disse knappene.

Bildeknapp

Ikon bildeknapp

Lager en knapp som vises som et bilde. Bortsett fra selve bildet, har en bildeknapp de samme egenskapene som en vanlig knapp.

Formatert felt

Ikon Formatert felt

Lag et formatert felt. Et formatert felt er et tekstfelt der du kan avgjøre hvordan inndata og utdata skal formateres, og hva grenseverdiene skal være.

Formaterte felt har spesielle kontrollegenskaper (velg Format → Kontrollelement).

Datofelt

Ikon Datofelt

Lag et datofelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan verdiene hentes derfra.

Hvis du velger egenskapen «Rullegardin» for et datofelt, kan brukeren velge dato fra en kalender som åpner seg nedenfor datofeltet. Dette gjelder også for datofelt inne i et tabellkontrollfelt.

tip

Du kan enkelt redigere datofelt med tastene pil opp- og pil ned. Avhengig av markørens plassering, kan dato, måned eller år endres med piltastene.


Merknader om datofelt.

Tallfelt

Ikon Numerisk felt

Lag et tallfelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan tallverdiene til feltet hentes derfra.

Grupperamme

Ikon gruppeboks

Lag en ramme for knapper og andre felt. Grupperingsrammer lar deg gruppere valgknapper i en ramme.

Hvis du setter en grupperamme inn i dokumentet, startes Veiviseren for gruppeelement. Der kan du enkelt lage en valggruppe.

Merk: Når du drar en gruppeboks over kontrollelementer som ligger der fra før, og så vil velge et kontrollelement, må du først åpne sprettoppmenyen til gruppeboksen og velge Still opp → Flytt bakerst. Deretter velger du kontrollelementet mens du holder nede

note

Gruppebokser er bare til pynt. Du kan gruppere valgfelt sammen etter funksjon ved å endre egenskapen Navn til det samme for alle feltene.


Klokkeslettfelt

Ikon Tidsfelt

Lag et tidsfelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan verdiene til feltet hentes derfra.

tip

Du kan enkelt redigere klokkeslettfelt med tastene pil opp- og pil ned. Avhenging av markørens plassering, kan time, minutt eller sekund endres med piltastene.


Valutafelt

Ikon Valutafelt

Lag et valutafelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan innholdet av valutafeltet hentes derfra.

Mønsterfelt

Ikon mønsterfelt

Lag et mønsterfelt. Mønsterfelt er satt sammen av en redigeringsmaske og en tegnmaske. Redigeringsmasken avgjør hvilke data som kan skrives inn. Tegnmasken avgjør innholdet i mønsterfeltet når skjemaet blir lastet.

note

Legg merke til at mønsterfelt ikke blir eksportert til HTML-formatet.


Tabellkontrollelement

Ikon Tabellkontroll

Lag et tabellkontrollelement for åpning av en databasetabell. Hvis du lager et nytt tabellkontrollelement, vil veiviseren for Tabellkontrollelementer starte.

Merknader om tabellkontrollelementer.

Navigasjonslinje

Ikon Navigasjonslinje

Oppretter enNavigasjon rad.

Med en navigasjonslinje kan du gå fram og tilbake mellom poster i en database eller et databaseskjema. Knappene på denne navigasjonslinjen virker på samme måte som knappene på den vanlige navigasjonslinjen i LibreOffice.

Bildefelt

Ikon Bildekontroll

Lag et bildefelt. Det kan bare bli brukt til å legge til bilder fra en database. Dobbeltklikk på et av feltene i skjemadokumentet for å åpne dialogvinduet Sett inn bilde. Det finnes også en sprettoppmeny (ikke i tegnemodus) med kommandoer for å sette inn og slette bilder.

Du kan vise bilder fra en database i et skjema, og nye bilder kan settes inn i databasen så lenge bildefeltet ikke er skrivebeskyttet. Kontrollelementet må vise til et databasefelt av bildetypen. Du kan bruke datafeltet på fanen Data i egenskapene til å angi dette.

Filutvalg

Ikon Filvalg

Lag en knapp som åpner et filbehandlingsvindu.

Rulleknapp

Ikon spinnerknapp

Lag en rulleknapp.

I et Calc-rekneark kan du legge til en rulleknapp og lage en toveis lenke mellom rulleknappen og en celle ved hjelp av fanen «Data». Da vil det være slik at rulleknappen endrer seg når du endrer innholdet i cellen, og omvendt.

Rullefelt

Ikon rullefelt

Lag et rullefelt.

Du kan angi disse egenskapene for et rullefelt:

Navn i grensesnittet

Betydning

Minste rulleverdi

Velg den minste høyden eller bredden på et rullefelt.

Høyeste rulleverdi

Velg den største høyden eller bredden på et rullefelt.

Standard rulleverdi

Velg standardverdien til et rullefelt, brukes når skjemaet tilbakestilles.

Retning

Velg retningen på et rullefelt, det vil si horisontalt eller vertikalt.

Liten endring

Velg det minste stykket du kan rulle med rullefeltet, for eksempel når du trykker på en av pilene.

Stor endring

Velg hvor langt rullefeltet skal flyttes ved store endringer, for eksempel når du klikker i feltet mellom bjelken på rullefeltet og en av pilene.

Forsinkelse

Velg forsinkelsen i millisekunder mellom rullefelthendelser. Dette styrer for eksempel forsinkelsen når du trykker og holder nede en pilknapp på rullefeltet.

Symbolfarge

Velg fargen på pilene i rullefeltet.

Synlig størrelse

Velg størrelsen på bjelken på rullefeltet i «verdienheter». For eksempel vil en verdi på («Høyeste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gi en bjelke som fyller halve rullefeltet.

Du kan gjøre rullefeltet like bredt som det er høyt ved å sette «Synlig størrelse» til null.


I et Calc-regneark kan du lage en toveis lenke mellom et rullefelt og en celle ved hjelp av fanen «Data».

Supporter oss!