Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

note

For å endre måleenhetene som brukes i denne dialogboksen, velg - LibreOffice Writer - Generelt , og velg deretter en ny måleenhet i Innstillinger-området.


For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Innrykk og avstand

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for en oppføring og velg Ny/Rediger stil - Innrykk og mellomrom-fanen.


Innrykk

Angi avstanden som skal være mellom venstre og høyre sidemarg og avsnittet.

Før tekst

Skriv inn hvor mye du vil rykke inn avsnittet i forhold til margen. Vil du at avsnittet skal strekke seg ut over margen, så skriv inn et negativt tall. I språk som skrives mot høyre blir venstresiden av avsnittet rykket inn i forhold til venstremargen. I språk som skrives mot venstre blir høyresiden av avsnittet rykket inn i forhold til høyremargen.

Etter tekst

skriv inn hvor mye du vil rykke inn avsnittet i forhold til margen. Vil du at avsnittet skal strekke seg ut over margen, skriv inn et negativt tall. I språk som skrives mot høyre blir høyresiden av avsnittet rykket inn i forhold til høyremargen. I språk som skrives mot venstre blir venstresiden av avsnittet rykket inn i forhold til venstemargen.

Første linje

Rykker inn den første linjen i et avsnitt med verdien du skriver inn. For å lage et hengende innrykk, skriv inn en positiv verdi for "Før tekst" og en negativ verdi for "Første linje". For å rykke inn den første linjen i et avsnitt som bruker nummerering eller punkttegn, velg "Format - Punkter og nummerering - Posisjon".

Automatisk

Rykker inn et avsnitt automatisk i henhold til skriftstørrelsen og linjeavstanden. Innstillingen i Første Linje boksen ignoreres.

Avstand

Angi avstanden som skal være mellom valgte avsnitt.

Over avsnitt

Angi hvor stor avstand du vil ha over de valgte avsnittene.

Under avsnitt

Angi hvor stort mellomrom det skal være etter de valgte avsnittene.

Ikke legg til mellomrom mellom avsnitt med samme stil

Gjør at mellomrom spesifisert før eller etter dette avsnittet ikke brukes når de foregående og følgende avsnittene har samme avsnittsstil.

Linjeavstand

Angi hvor stor avstanden skal være mellom tekstlinjene i et avsnitt.

Enkel

Bruker enkelt linjeavstand til gjeldende avsnitt. Dette er standardinnstillingen.

Ikon Linjeavstand 1

Linjeavstand 1

1.15 linjer

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon Linjeavstand 1,15

Linjeavstand 1.15

Halvannen

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer..

Ikon Linjeavstand 1.5

Ikon Linjeavstand 1.5

Dobbel

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon Linjeavstand 2

Linjeavstand 2

Proporsjonal

Velg denne innstillingen, og skriv inn en prosentverdi i boksen. 100 % svarer til enkel linjeavstand.

Minst

Angir den minste mulige linjeavstanden til verdien som du skriver inn i boksen.

tip

Hvis du bruker forskjellige skriftstørrelser inne i et avsnitt, blir linjeavstanden automatisk justert i forhold til den største skriftstørrelsen. Hvis du foretrekker å ha samme avstand for alle linjer, kan du angi en verdi i Minst-feltet som vil passe til den største skriftstørrelsen.


Innledende

Angir høyden på den loddrette avstanden som blir satt inn mellom to linjer.

Fast

Angir linjeavstanden slik at den samsvarer nøyaktig med verdien du skriver inn i boksen. Dette kan resultere i beskårne tegn.

av

Angi linjeavstanden.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!