Tallformatkoder

Tallformatkoder kan bestå av opptil fire seksjoner atskilt med semikolon (;).

  1. I en tallformatkode med to seksjoner gjelder den første seksjonen positive verdier og null, og den andre seksjonen gjelder negative verdier.

  2. I en tallformatkode med tre seksjoner gjelder den første seksjonen for positive verdier, den andre seksjonen for negative verdier, og den tredje seksjonen for verdien null.

  3. Du kan også tilordne betingelser til de tre seksjonene, slik at formatet kun brukes hvis en betingelse er oppfylt.

  4. Fjerde seksjon gjelder hvis innholdet ikke er en verdi, men noe tekst. Innhold er representert med et tegn (@).

Desimaler og betydelige tall

Bruk null (0), talltegnet (#) eller spørsmålstegnet (?) som plassholdere i tallformatkoden for å representere tall . # viser bare signifikante sifre, mens 0 viser nuller hvis det er færre sifre i tallet enn i tallformatet. ? fungerer som #, men legger til et mellomromstegn for å beholde desimaljusteringen hvis det er en skjult ikke-signifikant null.

Bruk spørsmålstegn (?), nuller (0) eller talltegn (#) for å representere antall sifre som skal inkluderes i telleren og nevneren til en brøk. Brøker som ikke passer til mønsteret du definerer, vises som flyttall.

Viser ekstra nuller hvis tallet har færre plasser enn nuller i formatet.

Plassholdere

Forklaring

#

Tusen Separator

?

Viser mellomromstegn i stedet for ekstra nuller.

0 (Null)

Viser ekstra nuller hvis tallet har færre plasser enn antall nuller i formatet.


Eksempler

Tallformat

Formatkode

3456.78 som 3456.8

####.#

9.9 som 9.900

#.000

13 som 13.0 og 1234.567 som 1234.57

#.0#

5.75 som 5 3/4 og 6.3 som 6 3/10

# ???/???

.5 som 0.5

0.##

.5 som 0.5   (med to ekstra mellomrom på slutten)

0.???


Tusen Separator

Avhengig av språkinnstillingen din kan du bruke komma, punktum eller blank som tusenskilletegn. Du kan også bruke skilletegn for å redusere størrelsen på tallet som vises med et multiplum av 1000 for hver skilletegn. Eksemplene nedenfor bruker komma som tusenskilletegn:

Tallformat

Formatkode

15000 som 15,000

#,###

16000 som 16

#,


Inkluder tekst i tallformatkoder

Tekst og tall

For å inkludere tekst i et tallformat som brukes på en celle som inneholder tall, setter du et dobbelt anførselstegn (") foran og bak teksten, eller en omvendt skråstrek (\) før et enkelt tegn. Skriv for eksempel #.# "meters" for å vise "3,5 meter" eller #.# \m for å vise "3,5 m". Hvis du bruker mellomrom som tusenskilletegn, må du sette inn mellomrom mellom anførselstegn i de foregående eksemplene: #.#" meter" eller #.#\ \m for å få riktig resultat.

Tekst og tekst

For å inkludere tekst i et tallformat som brukes på en celle som kan inneholde tekst, omslutter du teksten med doble anførselstegn (" "), og legger deretter til et at-tegn (@). For eksempel, skriv inn "Totalt for "@ for å vise "Totalt for desember".

Mellomrom

For å bruke et tegn til å definere bredden på et mellomrom i et tallformat, skriv inn et understrek (_) etterfulgt av tegnet. Bredden på rommet varierer i henhold til bredden på tegnet du velger. For eksempel skaper _M et bredere rom enn _i.

For å fylle ledig plass med et gitt tegn, bruk en stjerne (*) etterfulgt av dette tegnet. For eksempel:

*\0

vil vise heltallsverdi (0) foran så mange som nødvendige skråstrek (\) for å fylle kolonnebredden. For regnskapsrepresentasjon kan du venstrejustere valutasymbolet med et format som ligner på:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Farge

For å angi fargen på en del av en tallformatkode, sett inn ett av følgende fargenavn i hakeparenteser [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Betingelser

Betingede parenteser

Du kan definere et tallformat slik at det bare gjelder når betingelsen du spesifiserer er oppfylt. Betingelsene er omgitt av hakeparenteser [ ].

Du kan bruke hvilken som helst kombinasjon av tall og operatorene <, <=, >, >=, = og <>.

Hvis du for eksempel vil bruke forskjellige farger på forskjellige temperaturdata, skriv inn:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Alle temperaturer under null er blå, temperaturer mellom 0 og 30 °C er svarte, og temperaturer høyere enn 30 °C er røde.

Positive og negative tall

For å definere et tallformat som legger til en annen tekst til et tall avhengig av om tallet er positivt, negativt eller lik null, bruk følgende format:

"pluss" 0; "minus" 0; "null" 0

Prosentandeler, vitenskapelig notasjon og brøkrepresentasjon

Prosentandeler

For å vise tall som prosenter, legg til prosenttegnet (%) i tallformatet.

Vitenskapelig notasjon

Vitenskapelig notasjon lar deg skrive veldig store tall eller veldig små brøker i en kompakt form. For eksempel, i vitenskapelig notasjon skrives 650000 som 6,5 x 105, og 0,000065 som 6,5 x 10-5. I LibreOffice er disse tallene skrevet som henholdsvis 6.5E+5 og 6.5E-5. For å lage et tallformat som viser tall ved hjelp av vitenskapelig notasjon, skriv inn et # eller 0, og deretter en av følgende koder E-, E+, e- eller e+. Hvis fortegn er utelatt etter E eller e, vises det ikke for positiv verdi av eksponenten. For å få teknisk notasjon, skriv inn 3 sifre (0 eller #) i heltallsdelen: ###.##E+00 for eksempel.

Brøkrepresentasjon

For å representere en verdi som en brøk, består formatet av to eller tre deler: heltall, fri del, teller og nevner. Heltall og teller er atskilt med en tom tekst eller en hvilken som helst anførselstegn. Teller og nevner er atskilt med en skråstrek. Hver del kan bestå av en kombinasjon av #, ? og 0 som plassholdere.

Nevneren beregnes for å få den nærmeste verdien av brøken med hensyn til antall plassholdere. For eksempel er PI-verdi representert som 3 16/113 med format:

# ?/???

Nevnerverdi kan også tvinges til verdien som erstatter plassholdere. For å få PI-verdi som et multiplum av 1/16 (dvs. 50/16), bruk for eksempel format:

?/16

Tallformatkoder for valutaformater

Standardvalutaformatet for cellene i regnearket ditt bestemmes av den regionale innstillingen til operativsystemet ditt. Hvis du vil, kan du bruke et egendefinert valutasymbol på en celle. For eksempel, skriv inn #,##0,00 € for å vise 4,50 € (euro).

Du kan også spesifisere lokalinnstillingen for valutaen ved å skrive inn lokalkoden for landet etter symbolet. For eksempel representerer [$€-407] euro i Tyskland. For å se lokalkoden for et land, velg landet i Språk-listen på Tall-fanen i dialogboksen Formater celler.

note

Formatkoden til valutaer er på formen [$xxx-nnn], hvor xxx er valutasymbolet og nnn landkoden. Spesielle banksymboler, som EUR (for Euro), krever ikke landkode. Valutaformatet er ikke avhengig av språket som er angitt i Språk-boksen.


Dato- og Tidsformater

Datoformater

For å vise dager, måneder og år, bruk følgende tallformatkoder.

Advarselsikon

Ikke alle formatkoder gir meningsfylte resultater for alle språk.


Formater

Formatkode

Måned som 3.

M

Måned som 03.

MM

Måned som Jan-Des

MMM

Måned som Januar-Desember

MMMM

Første bokstav i månedens navn

MMMMM

Dag som 2

D

Dag som 02

DD

Dag som Søn-Lør

NN or DDD or AAA

Dag som Søndag-Lørdag

NNN or DDDD or AAAA

Dag etterfulgt av komma, som i «søndag»

NNNN

År som 00-99

YY

År som 1900-2078

YYYY

Kalenderuke

WW

Kvartalsvis som Kv1 til Kv4

Q

Kvartalsvis som 1. kvartal til 4. kvartal

QQ

Epoke, forkortelse. På den japanske Gengou-kalenderen, enkelttegn (mulige verdier er: M, T, S, H)

G

Epoke, forkortelse

GG

Epoke, fullt navn

GGG

Årets nummer innenfor en epoke, kort format

E

Årets nummer innenfor en epoke, langt format

EE eller R

Epoke, fullt navn og år

RR eller GGGEE


Formateringskodene ovenfor fungerer med din språkversjon av LibreOffice. Men når du trenger å bytte lokalitet for LibreOffice til en annen lokalitet, må du kjenne til formateringskodene som brukes i den andre lokaliteten.

Hvis programvaren din for eksempel blir stilt til en norsk lokalitet, og du vil formatere et år med fire sifre, skriver du inn YYYY som formateringskode. Hvisdu skifter til en tysk lokalitet, må du bruke JJJJ i stedet. Følgende tabell viser kun lokaliserte forskjeller.

Lokalitet

År

Måned

Dag

Time

Ukedag

Æra

English - en

og de som ikke finnes i listen

Y

M

D

H

A

G

Tysk - de

J

T

Hollandsk - nl

J

U

Fransk - fr

A

J

O

Italiensk - it

A

G

O

X

Portugisisk - pt

A

O

Spansk - es

A

O

Dansk - da

T

Norsk - no, nb, nn

T

Svensk - sv

T

Finsk - fi

V

K

P

T


Legge inn datoer

For å legge inn en dato i en celle, bruk det gregorianske kalenderformatet. For eksempel, i et engelsk språk, skriv inn 1/2/2002 for 2. januar 2002.

Alle datoformater er avhengig av lokaliteten som er angitt i - Språkinnstillinger - Språk. For eksempel, hvis lokaliteten din er satt til 'japansk', brukes Gengou-kalenderen. Standard datoformat i LibreOffice bruker den gregorianske kalenderen.

For å spesifisere et kalenderformat som er uavhengig av lokaliteten, legg til en modifikator foran datoformatet. For for eksempel å vise en dato med det jødiske kalenderformatet i et ikke-hebraisk språk, skriv inn: [~jødisk]DD/MM/ÅÅÅÅ.

Den angitte kalenderen eksporteres til Microsoft Excel ved hjelp av utvidet LCID. Utvidet LCID kan også brukes i formatstrengen. Den vil bli konvertert til en kalendermodifikator hvis den støttes. Se delen Utvidet LCID nedenfor.

Modifiser

Kalender

[~buddhist]

Thai Buddhist Kalender

[~gengou]

Japansk Gengou Kalender

[~gregorian]

Gregorisk Kalender

[~hanja] eller [~hanja_yoil]

Koreansk Kalender

[~hijri]

Arabisk Islamisk Kalender

[~jewish]

Jødisk kalender

[~ROC]

Republikken Kinas kalender


Tidsformater

Bruk følgende tallformatkoder for å vise timer, minutter og sekunder:

Formater

Formatkode

Timer som 0-23

H

Timer som 00-23

HH

Timer som 00 opp til mer enn 23

[HH]

Minutter som 0-59

M

Minutter som 00-59

MM

Minutter som 00 opp til mer enn 59

[MM]

Sekunder som 0-59

S

Sekunder som 00-59

SS

Sekunder som 00 opp til mer enn 59

[SS]


Merknadsikon

For å vise sekunder som brøker, legg til desimalskilletegnet i tallformatkoden. Skriv for eksempel TT:MM:SS.00 for å vise tiden som "01:02:03.45".


Minutttidsformater M og MM må brukes i kombinasjon med time- eller andretidsformater for å unngå forveksling med månedsdatoformat.

Hvis en tid angis i formen 02:03.45 eller 01:02:03.45 eller 25:01:02, tilordnes følgende formater hvis ikke annet tidsformat er spesifisert: MM:SS.00 eller [TT]:MM: SS.00 eller [TT]:MM:SS

Vise tall ved hjelp av opprinnelige tegn

NatNum-modifikatorer

For å vise tall med opprinnelige talltegn, bruk en [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] modifikator i begynnelsen av tallformatkoder.

For å stave tall i forskjellige tall-, valuta- og datoformater, bruk en [NatNum12]-modifikator med de valgte argumentene i begynnelsen av en tallformatkode. Se delen NatNum12 nedenfor.

[NatNum1]-modifikatoren bruker alltid en til ett-tegntilordning for å konvertere tall til en streng som samsvarer med den opprinnelige tallformatkoden til den tilsvarende lokaliteten. De andre modifikatorene gir forskjellige resultater hvis de brukes med forskjellige lokaliteter. En lokalitet kan være språket og territoriet som formatkoden er definert for, eller en modifikator som [$-yyy] som følger den opprinnelige tallmodifikatoren. I dette tilfellet er yyy den heksadesimale MS-LCID som også brukes i valutaformatkoder. For for eksempel å vise et tall med japanske korte Kanji-tegn i en engelsk lokalitet i USA, bruk følgende tallformatkode:

[NatNum1][$-411]0

I den følgende listen vises Microsoft Excel [DBNumX]-modifikatoren som tilsvarer LibreOffice [NatNum]-modifikator. Hvis du vil, kan du bruke en [DBNumX]-modifikator i stedet for [NatNum]-modifikator for lokaliteten din. Når det er mulig, tilordner LibreOffice internt [DBNumX]-modifikatorer til [NatNumN]-modifikatorer.

Visning av datoer ved hjelp av [NatNum]-modifikatorer kan ha en annen effekt enn visning av andre typer tall. Slike effekter angis med «CAL: ». Eksempelvis vil «CAL: 1/4/4» angi at året blir vist ved hjelp av [NatNum1]-modifikatoren, mens dagen og måneden vises ved hjelp av [NatNum4]-modifikatoren. Hvis «CAL» ikke er angitt, er datoformatet for den bestemte modifikatoren ikke støttet.

[NatNum0]

Prøv å konvertere en hvilken som helst opprinnelig tallstreng til ASCII arabiske sifre. Hvis den allerede er ASCII, forblir den ASCII.

[NatNum1]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesisk

Kinesiske små bokstaver

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japansk

korte Kanji-karakterer

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Koreansk

Koreanske små bokstaver

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Hebraisk

Hebraiske tegn

Arabisk

Arabisk-indiske tegn

Thai

Thai tegn

Hindi

Indisk-Devanagari tegn

Odia

Odia (Oriya) tegn

Marathi

Indisk-Devanagari tegn

Bengalsk

Bengalske tegn

Punjabi

Punjabi (Gurmukhi) tegn

Gujarati

Gujarati tegn

Tamil

Tamil tegn

Telugu

Telugu tegn

Kannada

Kannada tegn

Malayalamansk

Malayalam tegn

Laotisk

Lao tegn

Tibetansk

Tibetanske tegn

Burmesisk

Burmesiske (Myanmar) tegn

Khmer

Khmer (Kambodsjansk) tegn

Mongolske

Mongolske tegn

Nepalske tegn

Indisk-Devanagari tegn

Dzongkha

Tibetanske tegn

Farsi

Øst Arabiske-Indiske tegn

Kirkeslavisk

Kyrilliske tegn


[NatNum2]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesisk

Kinesiske store bokstaver

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japansk

tradisjonelle Kanji-karakterer

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Koreansk

Koreanske store bokstaver

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Hebraisk

Hebraisk nummerering


[NatNum3]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesisk

arabiske sifre i full bredde

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japansk

arabiske sifre i full bredde

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Koreansk

arabiske sifre i full bredde

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesisk

små bokstaver

[DBNum1]

Japansk

moderne lang Kanji-tekst

[DBNum2]

Koreansk

formell tekst med små bokstaver


[NatNum5]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesisk

Kinesisk tekst med store bokstaver

[DBNum2]

Japansk

tradisjonell lang Kanji-tekst

[DBNum3]

Koreansk

formell tekst med store bokstaver


[NatNum6]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Opprinnelige talltegn

Kinesisk

tekst i full bredde

[DBNum3]

Japansk

tekst i full bredde

Koreansk

tekst i full bredde


[NatNum7]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesisk

korte små bokstaver

Japansk

moderne kort Kanji-tekst

Koreansk

uformell små bokstaver


[NatNum8]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesisk

kort tekst med store bokstaver

Japansk

tradisjonell kort Kanji-tekst

[DBNum4]

Koreansk

uformell tekst med store bokstaver


[NatNum9]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Koreansk

Hangul tegn


[NatNum10]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Koreansk

formell Hangul-tekst

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Translitterasjoner

Opprinnelige talltegn

DBNumX

Datoformat

Koreansk

uformell Hangul-tekst


Utvidet LCID

Hvis den er kompatibel, eksporteres opprinnelig nummerering og kalender til Microsoft Excel ved hjelp av utvidet LCID. Utvidet LCID kan også brukes i strengformat i stedet for NatNum-modifikator.

Utvidet LCID består av 8 heksadesimale sifre: [$-NNCCLLLL], med 2 første sifre NN for opprinnelige tall, CC for kalender og LLLL for LCID-kode. For eksempel vil [$-0D0741E] bli konvertert til [NatNum1][$-41E][~buddhist]: thailandske tall (0D) med buddhistisk kalender (07) på thailandsk (041E).

Opprinnelige tall

To første sifre NN representerer opprinnelige tall:

NN

Tall

Representasjon

Kompatibel LCID

01

Arabisk

1234567890

alle

02

Østarabisk

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Persisk

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengalsk

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Punjabi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gujarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Oriya

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamilsk

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malayalam

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Thai

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Lao

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetansk

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Burmesisk

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrina

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmer

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolsk

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japansk

一二三四五六七八九〇

411

1C

(finansiell)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(Arabisk i full bredde)

1234567890

1E

Forenklet kinesisk

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(finansiell)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(Arabisk i full bredde)

1234567890

21

Tradisjonell Kinesisk

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(finansiell)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(Arabisk i full bredde)

1234567890

24

Koreansk

一二三四五六七八九0

812

25

(finansiell)

壹貳參四伍六七八九零

26

(Arabisk i full bredde)

1234567890

27

Koreansk - Hangul

일이삼사오육칠팔구영


Kalender

To neste sifre CC er for kalenderkode. Hver kalender er kun gyldig for noen LCID.

CC

Kalender

Eksempel (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Støttet LCID

00

Gregorisk

2016-08-31

Alle

03

Gengou

28-08-31

411 (Japansk)

05

Ukjent

4349-08-31

Ustøttet

06 eller 17

Hijri

1437-11-28

401 (arabisk - Saudi-Arabia), 1401 (arabisk - Algerie), 3c01 (arabisk - Bahrain), 0c01 (arabisk - Egypt), 801 (arabisk - Irak), 2c01 (arabisk - Jordan), 3401 (arabisk - Kuwait), 3001 (arabisk - Libanon), 1001 (arabisk - Libya), 1801 (arabisk - Marokko), 2001 (arabisk - Oman), 4001 (arabisk - Qatar), 2801 (arabisk - Syria), 1c01 (arabisk - Tunisia), 3801 (arabisk - U.A.E.), 2401 (arabisk - Jemen) og 429 (farsi)

07

Buddhist

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Thai)

08

Jødisk

5776-05-27

40D (Hebreisk

10

Indisk

1938-06-09

Ikke støttet

0E, 0F, 11, 12 elller 13

Ukjent

2016-07-29

Ikke støttet

Ikke støttet

Hanja

412 (Koreansk)

Ikke støttet

ROC

0105-08-31

404 (Kinesisk - Taiwan)


NatNum12-modifikator

For å stave tall i forskjellige tall-, valuta- og datoformater, bruk en [NatNum12]-modifikator med de valgte argumentene i begynnelsen av en tallformatkode.

Vanlige NatNum12-formateringseksempler

Formater kode

Forklaring

[NatNum12]

Skriv ut som hovednummer: 1 → en

[NatNum12 ordenstall]

Skriv ut som ordenstall: 1 → først

[NatNum12 ordenstall-tall]

Skriv ut som ordensindikator: 1 → 1

[NatNum12 bruk store bokstaver]

Skriv ut med store bokstaver, som hovednummer: 1 → En

[NatNum12 øvre ordenstall]

Skriv ut med store bokstaver, som ordenstall: 1 → FØRST

[NatNum12 tittel]

Skriv ut i tittelen, som hovedtall: 101 → Hundre One

[NatNum12 USD]

Stave ut som et valutabeløp for en gitt valuta spesifisert med 3-bokstavs ISO-kode: 1 → én amerikansk dollar

[NatNum12 D=ordenstall]D" av "MMMM

Skriv ut som en dato i formatet "1. mai"

[NatNum12 YYYY=tittelår,D=store ordenstall]D" av "MMMM, YYYY

Stave ut som en dato i formatet ""Første mai, nitten nittini""

[NatNum12 MMM=øvre]MMM-DD

Vis forkortet månedsnavn med store bokstaver i formatet "JAN-01"

[NatNum12 MMMM=nedre]MMMM

Vis månedsnavn med små bokstaver i formatet "januar"


Andre mulige argumenter: "penger" før 3-bokstavs valutakoder, for eksempel [NatNum12 kapitaliser penger USD]0,00 vil formatere nummeret "1,99" som "One and 99/100 US Dollars".

Feilkoder

Hvis verdien er utenfor grensene for det valgte formatet, vises følgende feilkode:

#FMT

Supporter oss!