Litteraturdatabase

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - Bibliography Database.


Merknadsikon

Hvis feltene i databasen er skrivebeskyttet, må du passe på at datakildevisningen er lukket.


Den medfølgende litteraturdatabasen inneholder eksempelposter for bøker.

Bruk verktøylinja for å velge en tabell i litteraturdatabasen, for å søke etter poster eller for å sortere postene ved bruk av filtre.

Sette inn en ny post

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Finne og filtrere poster

Du kan finne poster ved å søke etter et nøkkelord i feltene.

Skriv inn søkenøkkel

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

Autofilter

Hold knappen inne for å velge det datafeltet du vil søke i med den søkestrengen du skrev inn søkeboksen. Du kan bare søke i ett datafelt.

Lista over tabellposter blir oppdatert automatisk i henhold til de nye filterinnstillingene.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice lagrer filterinnstillingene og viser dem igjen neste gang du åpner dette dialogvinduet.

To display all of the records in a table, click the Reset Filter icon.

Slette en post

Du sletter en post i tabellen ved å høyreklikke på radoverskrifta til posten, og deretter velge Slett.

Endre datakilden

Datakilde

Velg datakilden for litteraturdatabasen.

Kolonneoppstilling

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Velg datafeltet du vil bruke som navn på kolonnen. For å få endre hvilke datafelt som er tilgjengelige, velg en annen datakilde for litteraturlista.

Supporter oss!