Liste over regulære uttrykk

Term

Representasjon/bruk

Hvilket som helst tegn

Det gitte tegnet, med mindre det er et regulært uttrykks metategn. Listen over metategn følger i denne tabellen.

.

Ethvert enkelttegn unntatt et linjeskift eller et avsnittsskift. For eksempel samsvarer søkeordet "sh.rt" med både "skjorte" og "kort".

^

Begynnelsen av et avsnitt eller en celle. Spesielle objekter som tomme felt eller tegnforankrede rammer i begynnelsen av et avsnitt ignoreres. Eksempel: "^Peter" samsvarer med ordet "Peter" bare når det er det første ordet i et avsnitt.

$

Slutten av et avsnitt eller en celle. Spesielle objekter som tomme felt eller tegnforankrede rammer på slutten av et avsnitt ignoreres. Eksempel: "Peter$" samsvarer bare når ordet "Peter" er det siste ordet i et avsnitt, merk at "Peter" ikke kan etterfølges av et punktum.

$ på sin egen samsvarer med slutten av et avsnitt. På denne måten er det mulig å søke og erstatte avsnittsskift.

*

Null eller mer av det regulære uttrykket umiddelbart før det. For eksempel, "Ab*c" samsvarer med "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" og så videre.

+

En eller flere av termen for regulære uttrykk umiddelbart foran. For eksempel finner "AX.+4" "AXx4", men ikke "AX4".

Den lengste mulige strengen som samsvarer med dette regulære uttrykket i et avsnitt, matches alltid. Hvis avsnittet inneholder strengen "AX 4 AX4", er hele passasjen uthevet.

?

Null eller ett av termene for regulære uttrykk umiddelbart foran. For eksempel "Tekster?" samsvarer med "Text" og "Texts" og "x(ab|c)?y" finner "xy", "xaby" eller "xcy".

\

Spesialtegnet som følger det tolkes som et normalt tegn og ikke som et regulært uttrykks metategn (bortsett fra kombinasjonene "\n", "\t", "\b", "\>" og "\<") . For eksempel "tre\." samsvarer med "tre.", ikke "tre" eller "trær".

\n

Når det skrives inn i tekstboksen Finn, finner du et linjeskift som ble satt inn med Shift+Enter-tastekombinasjonen i Writer, eller Ctrl+Enter tastekombinasjon i en Calc-celle.

Når det skrives inn i tekstboksen Erstatt i Writer, setter du inn et avsnittsskift som kan settes inn med Enter eller Retur-tasten. Det har ingen spesiell betydning i Calc, og behandles bokstavelig talt der.

For å endre linjeskift til avsnittsskift i Writer, skriv inn \n i både Finn og Erstatt-boksene, og utfør deretter et søk og erstatt.

\t

Et tabulatortegn. Kan også brukes i Erstatt-boksen.

\b

En ordgrense. For eksempel, "\bbook" samsvarer med "bokmerke" og "bok", men ikke "sjekkhefte", mens "bok\b" samsvarer med "sjekkhefte" og "bok", men ikke "bokmerke".

Merk at dette skjemaet erstatter de foreldede (selv om de fortsatt fungerer foreløpig) formene "\>" (samsvar med slutten av ord) og "\<" (samsvar med begynnelsen av ordet).

^$

Finner et tomt avsnitt.

^.

Finner det første tegnet i et avsnitt.

& eller $0

Legger til strengen som ble funnet av søkekriteriene i Finn-boksen til termen i Erstatt-boksen når du foretar en erstatning.

For eksempel, hvis du skriver inn "vindu" i Finn-boksen og "&frame" i Erstatt-boksen, erstattes ordet "vindu" med "vindusramme".

Du kan også skrive inn et "&" i Erstatt-boksen for å endre Attributtene eller Formatet til strengen funnet av søkekriteriene.

[...]

Enhver enkelt forekomst av et av tegnene som er mellom parentesene. For eksempel: "[abc123]" samsvarer med tegnene 'a', 'b', 'c', '1', '2' og '3'. "[a-e]" samsvarer med enkeltforekomster av tegnene a til og med e, inklusive (området må spesifiseres med tegnet som har det minste Unicode-kodenummeret først). "[a-eh-x]" samsvarer med en enkelt forekomst av tegnene som er i områdene "a" til "e" og "h" til "x".

[^...]

Enhver enkelt forekomst av et tegn, inkludert tabulator-, mellomrom- og linjeskifttegn, som ikke er på listen over tegn spesifiserte inkluderende områder, er tillatt. For eksempel "[^a-syz]" samsvarer med alle tegn som ikke er i det inkluderende området 'a' til 's' eller tegnene 'y' og 'z'.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Tegnet representert av den firesifrede heksadesimale Unicode-koden (XXXX).

Tegnet representert av den åttesifrede heksadesimale Unicode-koden (XXXXXXXX).

note

For visse symbolfonter kan symbolet (glyphen) du ser på skjermen se relatert til en annen Unicode-kode enn det som faktisk brukes for det i fonten. Unicode-kodene kan sees ved å velge Sett inn - Spesialtegn, eller ved å bruke Unicode-konverteringssnarveien.


\N{UNICODE TEGN NAVN}

Match det navngitte Unicode-tegnet.

Noen notable Unicode navngitte tegn er MELLOMROM, IKKE-BRYT MELLOMROM, MYK BINDESTREK, AKUT AKSENT, CIRCUMFLEKS AKSENT, GROV AKSENT.

note

Unicode-tegnnavnene kan søkes og vises ved å velge Sett inn - Spesialtegn.


|

Infix-operatøren avgrenser alternativer. Tilsvarer termen foran "|" eller begrepet etter "|". For eksempel, "dette|det" samsvarer med forekomster av både "dette" og "det".

{N}

Repetisjonsoperatoren etter reparasjon som spesifiserer et eksakt antall forekomster ("N") av det regulære uttrykksbegrepet umiddelbart før det, må være til stede for at et samsvar skal skje. For eksempel, "tre{2}" samsvarer med "tre".

{N,M}

Repetisjonsoperatoren etter reparasjon som spesifiserer et område (minimum "N" til maksimalt "M") av forekomster av det regulære uttrykksbegrepet umiddelbart foran det som kan være tilstede for at et samsvar skal skje. For eksempel, "tre{1,2}" samsvarer med "tre" og "tre".

{N,}

Repetisjonsoperatoren etter reparasjon som spesifiserer et område (minimum "N" til et uspesifisert maksimum) av forekomster av det regulære uttrykksbegrepet umiddelbart før det som kan være tilstede for at et samsvar skal skje. (Maksimalt antall forekomster er kun begrenset av størrelsen på dokumentet). For eksempel, "tre{2,}" samsvarer med "tre", "tree" og "treeee".

(...)

Grupperingskonstruksjonen som tjener tre formål.

  1. Å omslutte et sett med '|'-alternativer. For eksempel, det regulære uttrykket "b(oo|ac)k" samsvarer med både "book" og "back".

  2. For å gruppere termer i et komplekst uttrykk som skal betjenes av post-fix-operatorene: "*", "+" og "?" sammen med post-fix repetisjonsoperatørene. For eksempel, det regulære uttrykket "a(bc)?d" samsvarer med både "ad" og "abcd" i et søk.; det regulære uttrykket "M(iss){2}ippi" samsvarer med "Mississippi".

  3. For å registrere den samsvarende understrengen innenfor parentesen som referanse for senere bruk i Finn-boksen ved å bruke "\n"-konstruksjonen eller i Erstatt-boksen ved å bruke "$n" "konstruere. Referansen til det første treffet er representert med "\1" i Finn-boksen og med "$1" i Erstatt-boksen. Referansen til den andre samsvarende understrengen med henholdsvis "\2" og "$2", og så videre.

For eksempel, det regulære uttrykket "(890)7\1\1" samsvarer med "8907890890".

Med det regulære uttrykket "\b(fruit|truth)\b" i Finn-boksen og det regulære uttrykket "$1ful" i Replace-boksen kan forekomster av ordene "fruit" og "truth" erstattes med ordene "fruitful" " og "sannferdig" henholdsvis uten å påvirke ordene "fruktbart" og "sannferdig"

[:alpha:]

Representerer et alfabetisk tegn. Bruk [:alpha:] for å finne et av dem.

[:digit:]

Representerer et desimalsiffer. Bruk [:digit:] for å finne et av dem.

[:alnum:]

Representerer et alfanumerisk tegn ([:alpha:] og [:digit:]).

[:space:]

Representerer et mellomromstegn (men ingen andre blanktegn).

[:print:]

Representerer et tegn som kan skrives ut.

[:cntrl:]

Representerer et kontrolltegn, et tegn som ikke skrives ut.

[:lower:]

Representerer en liten bokstav hvis Skill store og små bokstaver er valgt under Innstillinger.

[:upper:]

Representerer et stort tegn hvis Samsvar store og små bokstaver er valgt i Alternativer.


note

For en fullstendig liste over støttede metategn og syntaks, seICU-dokumentasjon for regulære uttrykk


Termer for regulære uttrykk kan kombineres for å danne komplekse og sofistikerte regulære uttrykk for søk som vist i de følgende eksemplene.

Eksempler

Uttrykk

Betydning

^$

Et tomt avsnitt.

^ spesifiserer at treffet må være i starten av et avsnitt,

$ angir at et avsnittsmerke eller slutten av en celle må følge den samsvarende strengen.

^.

Det første tegnet i et avsnitt.

^ spesifiserer at treffet må være i starten av et avsnitt,

. spesifiserer et hvilket som helst enkelt tegn.

e([:digit:])?

Matcher "e" alene eller en "e" etterfulgt av ett siffer.

e spesifiserer tegnet "e",

[:digit:] spesifiserer ethvert desimalsiffer,

? angir null eller én forekomst av [:siffer:].

^([:digit:])$

Matcher et avsnitt eller celler som inneholder nøyaktig ett siffer.

^ spesifiserer at treffet må være i starten av et avsnitt,

[:digit:] spesifiserer ethvert desimalsiffer,

$ angir at et avsnittsmerke eller slutten av en celle må følge den samsvarende strengen.

^[:digit:]{3}$

Matcher et avsnitt eller en celle som bare inneholder tresifrede tall

^ spesifiserer at treffet må være i starten av et avsnitt,

[:digit:] spesifiserer ethvert desimalsiffer,

{3} spesifiserer at [:siffer:] må forekomme tre ganger,

$ angir at et avsnittsmerke eller slutten av en celle må følge den samsvarende strengen.

\bconst(itu|ruc)tion\b

Matcher ordene "konstitusjon" og "konstruksjon", men ikke ordet "konstitusjonell".

\b spesifiserer at treffet må begynne ved en ordgrense,

const spesifiserer tegnene "const",

(starter gruppen,

itu spesifiserer tegnene "itu",

| spesifiserer alternativet,

ruc spesifiserer tegnene "ruc",

) avslutter gruppen,

tion spesifiserer tegnene "tion",

\b spesifiserer at treffet må ende ved en ordgrense.


Supporter oss!