Slå sammen objekter og lage former

Sammenslåtte tegneobjekter oppfører seg som grupperte objekter, med unntak av at du ikke kan kan gå inn i gruppen for å redigere enkeltobjekter.

Merknadsikon

Du kan bare slå sammen 2D-objekter.


Slå sammen 2D-objekter:

  1. Velg to eller flere 2D-objekter.

  2. VelgForm - Kombiner.

Til forskjell fra objektgrupper, overtar et sammenslått objekt egenskapene til det nederste objektet i stablingsrekkefølgen. Du kan dele opp sammenslåtte objekter igjen, men de opprinnelige objektegenskapene går tapt.

Når du slår sammen objekter, dukker det opp hull der objektene overlapper hverandre.

Illustrasjon av sammenslåing av objekter

I illustrasjonen er de sammenslåtte objektene til høyre, mens de som ikke er slått sammen er til venstre.

Lage former

Du kan lage former ved å bruke funksjonene Former – Slå sammen, Trekk fra og Snitt på to eller flere tegneobjekter.

Merknadsikon

Formfunksjonene virker bare på 2D-objekter.


Former som blir laget tar egenskapene til det nederste objektet i stablingsrekkefølgen.

For å lage en form:

  1. Velg to eller flere 2D-objekter.

  2. Velg Form og ett av følgende:

Formfunksjoner

I de følgende illustrasjonene er originalobjektene til venstre og de endrede formene til høyre.

Endre → Former → Slå sammen

Illustrasjon av sammenslåing av former

Legger området til de valgte objektene til i området til det nederste objektet i stabelen.

Endre → Former → Trekk fra

Illustrasjon av å trekke fra former

Trekker området til de valgte objektene fra området til det nederste objektet i stabelen.

Former → Snitt

Illustrasjon av snitt mellom former

Det overlappede området til de valgte objektene danner en ny form.

Området utenfor overlappingen fjernes.

Supporter oss!