Målestokk

Kontrollerer skaleringen av X eller Y-aksen

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Akse → Y-akse → Målestokk (diagrammer)


Aksene skaleres automatisk av LibreOffice slik at verdiene vises på en optimal måte.

For å oppnå bestemte resultater kan du endre aksens målestokk selv. For eksempel kan du vise kun de øverste områdene av kolonnene ved å flytte nullinjen opover.

Målestokk

Du kan skrive inn verdier for å dele aksene inn i undernivåer. Du kan automatisk angi de fem egenskapene Minimum, Maksimum, Hovedintervall, Hjelpeintervall ogReferanseverdi.

Minimum

Angi laveste verdi for begynnelsen av Y-aksen.

Maksimum

Angi høyeste verdi for slutten av Y-aksen.

Hovedintervall

Angi intervallet for hovedinndeling av aksene. Hovedintervallet kan ikke være større enn verdiområdet.

Støtteintervall

Skriv inn intervallet for underinndeling av aksene.

Referanseverdi

Angi hvor verdiene skal vises på Y-aksen.

Automatisk

Du må velge bort alternativet Automatisk før du kan endre verdiene.

Merknadsikon

Slå av denne funksjonen hvis du jobber med «faste» verdier, da disse ikke tillater automatisk skalering.


Logaritmisk skala

Angi om du vil dele opp Y-aksen logaritmisk.

Merknadsikon

Bruk denne funksjonen hvis du jobber med verdier som skiller seg kraftig fra de andre. Du kan bruke en logaritmisk skala hvis du vil ha lik avstand mellom linjene i rutenettene til aksene, men ha verdier som kan øke eller minke.


Snu retningen

Angi hvor de lave og høye verdiene skal vises på aksen. Når den er umerket, brukes den matematiske retningen Det vil si at for kartesiske koordinatsystemer viser X-aksen lave verdier til venstre og Y-aksen lave verdier mot bunnen, og at for polare koordinatsystemer er vinkelretningen mot klokka og radien innenfra og ut.

Type

For noen aksetyper kan du velga å formatere en akse som tekst eller dato, eller at typen skal finnes automatisk. For aksetypen «Dato» kan du angi følgende egenskaper.

Minste og største verdi som skal vises på slutten av skalaene.

Oppløsningen kan settes for å vise dager, måneder eller år som intervallsteg.

Hovedintervall can angis for å vise et bestemt antall dager, måneder eller år.

Mindre intervall kan angis for å vise et bestemt antall dager, måneder eller år.

Supporter oss!