Justering

Endrer justeringa av akser eller titler.

Noen av alternativene som listes opp her er ikke tilgjengelige for alle dataoverskrifter. Blant annet er det ulike alternativer for dataoverskrifter i 2D- og 3D-diagrammer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Akse (diagrammer)


Vis dataoverskrifter

Angi om du vil vise/skjule titlene på aksene.

Aksetitler på/av-knappen på Format-linjen bytter mellom å vise og skjule aksetitlene for alle aksene.

Ikon

Vis/skjul aksebeskrivelser

Roter tekst

Angi tekstretningen for celleinnhold. trykk på en av «ABCD»-knappene for å ta i bruk ønsket retning.

ABCD-hjul

Et klikk hvor som helst på hjulet endrer tekstretningen. Bokstavene «ABCD» viser den nye innstillingen.

ABCD-knapp

Bruk loddrett tekstretning på innholdet i cellene.

Merknadsikon

Hvis du angir en loddrett x-aksetittel, kan det hende at teksten blir kuttet av linjen til x-aksen.


Grader

Gir deg muligheten til å manuelt sette vinkelen på tekstretningen.

Tekstflyt

Angir tekstflyten for dataoverskrifta.

Overlapp

Angi at teksten i cellene kan overlappe andre celler. Dette kan være veldig nyttig hvis du har liten plass. Dette alternativet kan ikke brukes sammen med andre tekstretninger for titlene.

Skift

Tillater tekstbryting.

Følgende alternativer er ikke tilgjengelige for alle diagramtyper:

Rekkefølge

Innstillingene på denne fanen er kun tilgjengelige for 2D-diagrammer (Format – Akse – Y-akse eller X-akse). I dette området kan du angi plasseringen av tallene på X- eller Y-aksen.

Side ved side

Stiller opp tallene på aksene ved siden av hverandre.

Forskyv oddetall

Angi om du vil forskyve tallene på aksene; partall lavere enn oddetall.

Forskyv partall

Angi om du vil forskyve tallene på aksene; oddetall lavere enn partall.

Automatisk

Angi om du vil at tallene skal settes opp automatisk på aksene.

Merknadsikon

Vær oppmerksom på at dataoverskriftene kan være vanskelig å vise hvis diagrammet er svært lite. Du kan unngå dette problemet ved å forstørre visningen eller ved å minske skriftstørrelsen.


Tekstretning

Velg tekstretningen for et avsnitt som bruker kompleks tekstutforming (CTL). Dette valget er bare tilgjengelig om Bruk for kompleks tekst (CTL) er slått på.

Supporter oss!