Ark

Denne menyen inneholder funksjoner for å modifisere og håndtere ark og arkelement.

Sett inn Rader

Sett inn rader over eller under den aktive cellen.

Sett inn Kolonner

Setter inn kolonner til venstre eller til høyre for den aktive cellen.

Sett inn sideskift

Denne kommandoen lar deg manuelt sette inn en celle eller et skift for å sikre at dine data skrives ut slik du ønsker. Du kan sette inn et vannrett sideskift over, eller et loddrett sideskift til venstre for den aktive cellen.

Slett celler

Fjerner helt valgte celler, kolonner eller rader. Cellene under eller til høyre for de slettede cellene fyller mellomrommet. Merk at det valgte slettealternativet lagres og settes opp på nytt når dialogboksen blir brukt neste gang.

Slett sideskift

Velg hvilken type manuelt skift du vil slette.

Fyll

Fyll celler automatisk med innhold

Slette innhold

Innholdet som skal slettes fra den aktive cellen eller celleområdet Alle ark som er valgt vil bli påvirket.

Flytt eller Kopier Arket

Flytter eller kopierer et ark til en ny plassering i dokumentet eller til et annet dokument.

Vis Ark

Viser ark som tidligere var skjult med kommandoen Skjul ark.

Slett Ark

Sletter gjeldende ark eller valgte ark.

Farge på Arkfane

Åpner et fargevelgervindu der du kan tilordne en farge til arkfanen.

Arkhendelser

Tilordner makroer til programhendelser. Den tilordnede makroen kjører automatisk hver gang den valgte hendelsen inntreffer.

Supporter oss!