Gyldigheten til celleinnhold

For hver celle kan du angi gyldige verdier. Ugyldige verdier i en celle blir forkastet.

Advarselsikon

Gyldighetsregelen blir brukt når en ny verdi skrives inn. Hvis en ugylig verdi allerede er satt inn i cellen, eller hvis du setter inn en verdi i en celle enten ved å dra og slippe eller ved å kopiere og lime, blir ikke gyldighetsregelen brukt.


Merknadsikon

Du kan velge Verktøy → Sporing til enhver tid og velge kommandoen Marker ugyldige data for å vise hvilke celler som inneholder ugyldige verdier.


Bruke celleinnholds gyldighet

  1. Velg cellen du vil angi en ny gyldighetsregel for.

  2. Velg Data → Gyldighet.

  3. På fanen Kriterier skriv inn vilkårene for nye verdier skrevet inn i cellene.

  4. Velg fra listen Tillat.

  5. Hvis du velger «Heltall», tillates ikke verdier som «12,5». Velger du «Dato» tillates datoer både i det lokale datoformatet og i form av enseriell dato. På samme måte tillater vilkåret «Tid» verdier som «12.00» eller serielle tidstall. «Tekstlengde» tilsier at celler kun kan inneholde tekst.

    Velg «Liste» for å skrive inn en liste med gyldige verdier.

  6. Velg neste vilkår under Data. Etter som hva du velger, blir flere valg tilgjengelige.

Etter at du har bestemt vilkårene for cellegyldighet, kan du bruke de andre to fanene til å lage beskjeder:

For å vise feilmeldingen, velg Vis feilmelding når ugyldige verdier er angitt

Merknadsikon

Etter å ha endret handlingen for en celle på fanen Feilmelding og lukket vinduet ved å velge OK må du først velge en annen celle før endringen trer i kraft.


Supporter oss!