Bruk Delsumverktøy

Calc tilbyr Delsums-verktøyet som et mer omfattende alternativ til DELSUM funksjonen.I motsetning til DELSUM, som bare fungerer på en enkelt matrise, kan Delsums-verktøyet lage delsummer for opptil tre matriser arrangert i merkede kolonner. Den grupperer også delsummer etter kategori og sorterer dem automatisk, og eliminerer dermed behovet for å bruke AutoFiltre og filterkategorier manuelt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Delsummer


Bruk av Delsummverktøyet

Å sette inn delsummer i et regneark:

  1. Velg celleområdet for delsummene du vil beregne, og husk å ta med kolonneoverskriftsetikettene. Alternativt kan du klikke på en enkelt celle for å la Calc automatisk identifisere området.

  2. Velg Data - Subtotaler for å åpne subtotaldialogen.

  3. I rullegardinlisten Grupper etter Firste Gruppe -siden, velger du en kolonne med etiketten. Oppføringer i celleområdet fra trinn 1 vil bli gruppert og sortert etter samsvarende verdier i denne kolonnen.

  4. I Beregn subtotal for -boksen på Første Gruppe -siden velger du en kolonne som inneholder de verdier som skal beregnes. Hvis du senere endrer verdier i denne kolonnen, beregner Calc automatisk subtotalene.

  5. I boksen Bruk funksjon Første Gruppe -siden velger du en funksjon for å beregne subtotalene for kolonnen valgt i trinn 4.

  6. Gjenta trinn 4 og 5 for å lage subtotaler for andre kolonner på Første Gruppe -siden.

  7. Du kan opprette to flere subtotale kategorier ved å bruke Andre Gruppe og Tredje Gruppe og gjenta trinn 3 til 6. Hvis du ikke vil legge til flere grupper, må du la Grupper etter liste for hver side satt til “- ingen -”.

  8. Klikk OK . Calc vil legge til subtotal og total sum rader til ditt celleområde.

Delsum disposisjon

Når du bruker Delsum-verktøyet, setter Calc inn en disposisjon til venstre for radnummerkolonnen. Denne disposisjonen representerer den hierarkiske strukturen til delsummene dine, og kan brukes til å skjule eller vise data på forskjellige nivåer i hierarkiet ved hjelp av de nummererte kolonneindikatorene øverst i disposisjonen eller gruppeindikatorene, vist med pluss (+) og minus (-) tegn.

Denne funksjonen er nyttig hvis du har mange delsummer, ettersom du ganske enkelt kan skjule detaljer på lavt nivå, for eksempel individuelle oppføringer, for å gi et sammendrag av data på et høyere nivå.

For å slå av konturer, velg Data - Gruppe og disposisjon - Fjern disposisjon . Hvis du vil gjenopprette dem, velger du Data - Gruppe og disposisjon - AutoDisposisjon .

Supporter oss!